Wereldaidsdag

Mensen besmet met het HIV/Aids virus meer betrekken in de strijd tegen de ziekte en
een praktijkgids voor NGO’s werkzaam in aidsprogramma’s

De Internationale Federatie van Rodekruis- en Rodehalvemaanverenigingen en het ‘Global Network of People Living with HIV/AIDS (GNP+) wijzen er naar aanleiding van de Wereldaidsdag op dat regeringen tien jaar geleden plechtig beloofden mensen die drager zijn van het aids-virus meer te betrekken bij het uitwerken van programma’s en bij het nemen van beleidsbeslissingen die hen aanbelangen. Vandaag hebben vele landen nog geen enkele praktische maatregel genomen om deze belofte in te lossen. 

Op 1 december 1994 verklaarden 42 regeringen tijdens de Aids-top in Parijs dat het principe van een nauwere betrokkenheid van mensen die leven met HIV/AIDS, van zeer groot belang is bij het bestrijden van de HIV pandemie. “Deze regeringen hebben zich ertoe verbonden om mensen die leven met HIV/AIDS volop te betrekken bij de uitwerking en de realisatie van beleidsbeslissingen op alle niveaus. Voorbeelden van overal ter wereld bewijzen dat de praktische en dagelijkse ervaringen van zij die met het virus leven van cruciaal belang zijn voor een succesvolle strijd tegen HIV/AIDS”, zegt Bernard Gardiner, hoofd van het ‘Global HIV/AIDS programme’ van het Rode Kruis.

Nochtans is het overduidelijk dat nog niet voldoende werd gedaan om een grotere betrokkenheid van deze mensen bij de besluitvorming en in de realisatie van Aids-programma’s, in de praktijk om te zetten. Om dit te kunnen realiseren is het echter essentieel dat de discriminatie en de stigmatisering van mensen die besmet zijn met het virus een halt wordt toegeroepen.

Ook UNAIDS bevestigt dat er een aantal ernstige tekortkomingen zijn bij de nationale inspanningen voor een grotere betrokkenheid van mensen die drager zijn van het virus te realiseren.
Vorig jaar werd tussen het Rode Kruis, GNP+  en UNAIDS een samenwerkingsakkoord gesloten om de stigmatisering en de discriminatie op nationaal, regionaal en wereldniveau te verminderen en dragers van het aids-virus werkelijk te betrekken bij de programma’s.

Het ontbreken van een ondersteunend sociaal en wettelijk kader, de diepgewortelde angst en stigmatisering en een gebrek aan verbintenissen van instellingen en organisaties, maken dat er echter nog een lange weg moet worden afgelegd.
Alle lidstaten beloofden nochtans tijdens de speciale zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over HIV/AIDS in 2001, de nodige wetgeving en regelgeving uit te werken, te versterken en toe te passen, of andere aangepaste maatregelen te nemen om alle vormen van discriminatie tegen mensen die besmet zijn met het HIV/AIDS virus tegen te gaan en om ervoor te zorgen dat de mensenrechten en fundamentele vrijheden van deze mensen geëerbiedigd worden.


Voor meer info, klik je naar:http://www.gnpplus.net/gipa_in_action.htlm

Ook naar aanleiding van de Wereldaidsdag heeft het Rode Kruis samen met 160 ngo’s van over de hele wereld een ‘praktijkgids’ voor ngo’s werkzaam in de strijd tegen HIV/AIDS onderschreven.  Dit document ‘Renewing our voice: Code of good practice for NGO’s responding to HIV/AIDS’ werd onder impuls van het Rode Kruis opgesteld en heeft tot doel dat de honderden organisaties in de civiele maatschappij, de ngo’s en internationale organisaties die werkzaam zijn rond de strijd tegen Aids, zich verbinden tot een gezamenlijke visie en ‘good practice’ in hun programma’s en hun pleitbezorging.
De volledige tekst van deze code vind je op:http://www.ifrc.org/what/health/hivaids/code/

Rode Kruis-Vlaanderen DOOR:

Deel dit artikel