11.11.11 vraagt meer ambitie voor migratie van Europese Raad

niger-keomazec-schoenen-muur

Tijdens de Europese Raad (ER) van 14 en 15 december staat migratie opnieuw bovenaan de agenda. De Europese regeringsleiders zullen zowel spreken over migratie binnen de grenzen van de Europese Unie als over de samenwerking met niet-Europese landen. De voorstellen van de Europese Commissie (EC) in de aanloop naar de raad zijn weinig veelbelovend.

Weinig langetermijnvisie

Het European Political Strategy Centre (EPSC) berekende dat migratie gedurende de voorbije 2 jaar 40% van de tijd van alle vergaderingen van de Europese Raad ingenomen heeft. Dit cijfer toont aan dat migratie nog steeds een topprioriteit is voor de Europese lidstaten. Maar ook dat de EU nog altijd geen antwoord vindt op de bestaande uitdagingen.

De Europese Commissie stelde in de aanloop naar de vergadering op 14 december een aanpak voor een toekomstbestendig migratiebeleid voor. Ze wil tegen juni 2018 een akkoord bereiken over zowel de migratie binnen de EU als de samenwerking met niet-Europese landen. Tijdens de vergadering zal een eerste discussie over het thema plaatsvinden.

Het voorstel van de Commissie is echter teleurstellend en vertoont weinig langetermijnvisie. Het bevat weinig concrete voorstellen over legale toegangswegen (afgezien van het eerder aangekondigde plan van commissievoorzitter Juncker om de volgende 2 jaar 50.000 mensen te hervestigen in de EU). Maar, opvallend, voor de gedwongen terugkeer schuift het wel concrete kortetermijndoelstellingen naar voren. Daarnaast is het onduidelijk over de mate waarin er een permanent en verplicht spreidingsmechanisme voor asielzoekers komt in de hele EU. Vooral de Oost-Europese landen verzetten zich daartegen.

Samenwerking met Afrikaanse landen

De Europese Raad komt er na de top in Abidjan, Ivoorkust, van 29 november. Daar bespraken de leiders van de EU het migratievraagstuk met hun collega's van de Afrikaanse Unie (AU). De Afrikaanse landen zijn belangrijke partners zijn in een toekomstgerichte agenda voor migratie. Gezien de geografische nabijheid zal er immers altijd mobiliteit tussen de continenten zijn.

Een sterke samenwerking is nodig om de migratie beter te omkaderen, legale migratiekanalen te openen, mensensmokkel aan te pakken en een einde te maken aan de duizenden verdrinkingsdoden in de Middellandse Zee. Ook de fundamentele oorzaken van gedwongen migratie, zoals het gebrek aan werkgelegenheid, onderwijs, rechtszekerheid, gezondheidszorg of genderongelijkheid moeten aangepakt worden.

Helaas plaatste Europa de voorbije jaren vooral zijn eigen agenda voor minder migratie op de voorgrond in zijn relaties met de Afrikaanse landen. De Valletta Summit on Migration (november 2015, Malta) van de EU en Afrikaanse landen, het Valletta Actieplan en het EU Emergency Trust Fund for Africa plaatsten de aandacht overmatig op een vermindering van de migratie.

De eenzijdige aanpak om migratie tegen te houden brengt risico's met zich mee voor de mensenrechten van migranten en de stabiliteit van Afrikaanse landen. Hij dreigt ook middelen weg te halen bij de mensen met de grootste noden in de armste landen.

Dit veroorzaakt al langer onvrede in veel Afrikaanse landen. De top van 29 november in Abidjan bood een kans om dat te keren. Helaas liepen de discussies ook daar vast op het vraagstuk van de gedwongen terugkeer. Dat is een van de redenen waarom er 2 weken na de top nog steeds geen gezamenlijke conclusies beschikbaar zijn.

Een ambitieuze migratieagenda

11.11.11 vraagt samen met meer dan 30 Europese ngo's en mensenrechtenorganisaties dat de EU een structurele agenda naar voren schuift die migratie op een humane en efficiënte manier aanpakt. In een gezamenlijk standpunt schuiven we 5 specifieke eisen naar voren:

  1. Een permanent mechanisme om de verantwoordelijkheden voor de opvang van asielzoekers te verdelen tussen de EU-lidstaten. Daarbij moet zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de noden, kwetsbaarheden en wensen van asielzoekers.
  2. Sterkere garanties voor mensenrechten. Het externe migratiebeleid van de EU moet meer garanties bieden voor een effectieve monitoring en verantwoording inzake mensenrechten. Dit geldt ook voor de activiteiten van het Europese grens- en kustwachtagentschap.
  3. Een weerslag van de EU-prioriteiten voor mensenrechten in de financiële uitgaven. Minstens evenveel geld moet gaan naar de bescherming van migranten (zowel binnen als buiten de EU) als naar grenscontrole. In de flexibele financiële instrumenten (zoals het EU Emergency Trust Fund) moeten garanties ingebouwd worden die ervoor zorgen dat ontwikkelingsfondsen enkel besteed worden aan ontwikkelingsdoelstellingen, namelijk de strijd tegen armoede en ongelijkheid en humanitaire noden.
  4. Een uitbreiding van de veilige en legale toegangswegen naar Europa. De uitbreiding van hervestiging is een stap vooruit, maar verdere stappen zijn nodig in humanitaire en studentenvisa, gezinshereniging en arbeidsmigratie voor zowel hoog- als lageropgeleiden.
  5. Een einde aan de schending van mensenrechten aan de buitengrenzen van Europa. Dat betekent op korte termijn een einde aan de willekeurige en gewelddadige detentie in Libië en de detentie van asielzoekers op de Griekse eilanden.
#InMyName voor een rechtvaardig migratiebeleid

11.11.11 neemt deel aan de betoging van de ngo's voor een rechtvaardig migratiebeleid aan de vooravond van de top in Brussel.

Alle info over deze betoging: 

http://www.11.be/kalender/item/manifestatie-voor-een-rechtvaardig-migratiebeleid

 

 

11.11.11 DOOR:

Actie

11.11.11 vraagt samen met meer dan 30 Europese ngo's en mensenrechtenorganisaties dat de EU een structurele agenda naar voren schuift die migratie op een humane en efficiënte manier aanpakt.

 

11.11.11 verwacht krachtdadigheid van de Europese regeringsleiders. Betoog daarom samen met ons voor een rechtvaardig migratiebeleid.

  • Afspraak woensdag 13 december om 17 @ Kunst-Wet

 

inmyname-13dec-nl-200

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels