'België moet opnieuw investeren in internationale solidariteit'

Door de crisis heeft ons land de voorbije jaren fors beknibbeld op ontwikkelingssamenwerking. 'De volgende regering moet de opgelopen achterstand opnieuw inhalen', zegt Senaatsvoorzitter én Trias-bestuurder Sabine de Bethune.Hoe bezorgd bent u over de neerwaartse trend voor ontwikkelingssamenwerking in de federale begroting?
Sabine de Bethune: 'Enkele jaren geleden zaten we met het budget voor ontwikkelingssamenwerking vlakbij de afgesproken norm van 0,7 procent van het BNI. Maar tot mijn spijt heeft men tijdens de economische crisis gekozen voor de makkelijkste weg: snijden in hulpprogramma's. Volgens de meest recente OESO-cijfers zouden we terugvallen tot 0,45 procent van het BNI. Hoewel we op relatieve basis nog altijd de negende plaats bekleden op de OESO-ranglijst, is dit een spijtige evolutie. Want het kan anders: in 2013 hebben 17 andere landen hun budget voor ontwikkelingssamenwerking verhoogd, met als uitschieter Groot-Britannië dat nu uitkomt op 0,72 procent van het BNI. Ons land zal de komende jaren dan ook inspanningen moeten leveren om de achterstand op de begroting van ontwikkelingssamenwerking opnieuw in te halen.'

Tien jaar lang was u voorzitter van Trias en momenteel bent u nog altijd bestuurder. Ontwikkelingssamenwerking ligt u dus nauw aan het hart?
'Ik heb mijn eerste levensjaren in Congo doorgebracht. Wellicht ligt daar de oorsprong van mijn passie voor Afrika. Het continent heeft veel troeven, maar ook problemen: elke drie seconden sterft een kind aan malaria, één op zes kinderen haalt de leeftijd van 5 jaar niet in sub-Sahara Afrika en 870 miljoen mensen hebben nog altijd honger. Die cijfers maken me opstandig en boos omdat het in een geglobaliseerde wereld anders kan. Ik stel vast dat de wereld economisch vooruitgaat maar tegelijkertijd blijven hardnekkige onevenwichten bestaan. Vanuit de christendemocratische waarden vind ik dat we onze verantwoordelijkheid moeten opnemen voor de mensen wereldwijd.'

Wat staat er tijdens de komende verkiezingen op het spel voor de ontwikkelingssamenwerking in ons land?
'Tijdens de voorbije legislatuur heeft de regering het wettelijke kader geactualiseerd. Dat is een belangrijke verwezenlijking om het hoofd te bieden aan actuele vraagstukken van ontwikkelingshulp. Maar door de crisis werd vooral bespaard en is ook het draagvlak bij de bevolking onder druk komen te staan. De gemiddelde Vlaming is er voorstander van om te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Maar diezelfde man of vrouw vindt ook dat we iets moeten doen tegen het feit dat jaarlijks een miljoen kinderen sterven aan diarree of andere geneesbare ziekten. Deze paradox kan enkel doorbroken worden door te vertellen waar, wanneer en waarom hulp effectief is. Daarom moet ontwikkelingssamenwerking tijdens de regeringsonderhandelingen als een volwaardige en noodzakelijke bevoegdheid beschouwd worden.'

Wat zouden uw prioriteiten zijn als minister van Ontwikkelingssamenwerking?
'De klimaatverandering zou bovenaan mijn agenda staan. De landen in het Zuiden zijn niet enkel het voornaamste slachtoffer. Ze beschikken ook niet over de middelen en knowhow om de gevolgen in te dijken. We moeten het Zuiden weerbaar maken voor de effecten die een veranderend klimaat hebben op landbouw, gezondheid en natuurlijke rijkdommen. Zeker de landbouw verdient onze aandacht: veel ellende in de wereld houdt verband met een gebrek aan voedselzekerheid. Andere belangrijke thema's zijn de gezondheidszorg, de versterking van het middenveld en van sociale bewegingen. Het duurzaam maken van democratische instellingen kan enkel wanneer en ook een onafhankelijke sociale tegenmacht bestaat. Daar ligt een belangrijke opdracht voor de Belgische NGO's.'

Bent u trots op hetgeen u zelf de voorbije jaren met Trias gerealiseerd heeft?
'We hebben de werking geprofessionaliseerd, met gemotiveerd en gekwalificeerd personeel. Ondanks de sterke groei en de focus op kwaliteit en efficiëntie heeft Trias zijn focus op kleinschalig ondernemerschap nooit uit het oog verloren. We zijn er ook in geslaagd om de Vlaamse partnerbewegingen heel nauw te betrekken bij de werking. Dat kan enkel door zeer transparant en duidelijk te communiceren. Maar het werk is verre van af: nieuwe uitdagingen vergen vindingrijke antwoorden.'

Wat zijn de troeven van Trias in het bredere landschap van de ontwikkelingssamenwerking?
'De belangrijkste troef is de versterking van het kleinschalig ondernemerschap, in combinatie met microfinanciering. Uiteindelijk moeten de mensen in het Zuiden zelf in staat zijn om hun bestaanszekerheid te verzekeren. Economische ontwikkeling is dé manier om de armoedespiraal te doorbreken.' 

Hoe ziet uw politieke toekomst eruit na de verkiezingen?
'Als de kiezer me het vertrouwen schenkt, wil ik vanuit het Vlaams Parlement mijn engagement rond gelijke kansen, gezin, kinderrechten en ontwikkelingssamenwerking voortzetten. Vanuit het Vlaamse niveau hoop ik opnieuw in de Senaat - die ik zelf mee hervormd heb - te mogen zetelen. Dat zou voor mij een heel bijzondere ervaring zijn.'
Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel