CETA: stemming in Europees Parlement op 15 februari

stop-CETA-zitbank

Op 15 februari stemt het Europees Parlement over CETA. Als het dit handels- en investeringsakkoord met Canada goedkeurt, dan gaat CETA op 1 maart in voorlopige uitvoering. Samen met het Belgische platform Stop TTIP/CETA roept 11.11.11 op om deze overeenkomst met Canada niet goed te keuren, omdat het handelsbelangen hoger in het vaandel draagt dan duurzame ontwikkeling.

Het verzet van Magnette

Even terug in de tijd. Op 30 oktober 2016 werd CETA ondertekend in de Europese lidstaten. Dit was 3 dagen later dan voorzien omdat de Waalse minister-president Paul Magnette verzet had aangetekend. Hij slaagde erin om een aantal bijkomende verduidelijkingen af te dwingen. Hij kreeg ook de belofte dat de investeerder-staat geschillenregeling (ISDS) nog verder hervormd zou worden, o.a. om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de arbiters en de mogelijkheid tot beroep te verbeteren.

Vier Belgische regeringen (de Brusselse, Waalse, Duitstalige en Franstalige) verklaarden dat ze CETA niet zouden ratificeren zonder verdere aanpassingen. Bovendien beloofde de federale regering om het Europese Hof van Justitie te laten onderzoeken of ISDS in CETA al dan niet strijdig is met het Europese Verdrag van Lissabon.

Verdeeldheid in het parlement

Sinds de ondertekening op 30 oktober ligt de bal in het kamp van het Europees Parlement. Drie parlementaire commissies hebben zich intussen over het akkoord gebogen. In december 2016 stemde de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken tegen CETA omdat het een negatieve impact kan hebben op de tewerkstelling en de kmo's, en het de ongelijkheid kan vergroten.

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) keurde CETA goed, ondanks waarschuwingen voor zijn impact op het milieu en ondanks het voorzorgsprincipe. Ten slotte kreeg CETA ook een meerderheid achter zich in de Commissie internationale handel (INTA). Hierbij viel wel op dat de tweede grootste fractie in het parlement, de sociaaldemocratische S&D, erg verdeeld stemde: de ene helft voor en de andere helft tegen. Het enige Belgische stemgerechtigde lid, Marie Arena (PS), stemde tegen.

Welke meerderheid?

De verwachting is dat CETA ook op 15 februari een meerderheid zal krijgen in de plenaire vergadering van het Europees Parlement. Maar vervolgens moeten nog 38 nationale en regionale parlementen in de 28 lidstaten hun stem uitbrengen over dit verdrag. Voor de verdere afwikkeling van de CETA-ratificatie zal de grootte van de meerderheid in het Europees Parlement dus doorslaggevend zijn, net als de fracties en landen waaruit de tegenstemmen komen. Ze geven immers een indicatie van de stemmingen in de lidstaten.

Zes van de parlementen die nog moeten stemmen bevinden zich in België. Vier daarvan lieten al weten dat ze CETA alleen zullen goedkeuren als o.a. ISDS verder hervormd is. Ook willen ze wachten op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de wettelijkheid van CETA.

Dat neemt niet weg dat CETA ondertussen op 1 maart in gang treedt (behalve voor de investeerder-staat geschillenregeling). De Europese Commissie en de Canadese regering zullen het 'Joint Committee' op de sporen zetten. Dit orgaan overziet de uitvoering van het akkoord. Het kan ook bindende interpretaties ervan aannemen en bepaalde aanpassingen maken, bv. aan invoertaksen, de lijst van geografische benamingen of de definitie van intellectuele eigendomsrechten. Europese parlementsleden vragen zich af hoe ze de werking van dit orgaan kunnen overzien. De stemming van 15 februari gaat door zonder dat daar een eenduidig antwoord op is.

De Trump-kaart

Intussen spelen sommige voorstanders van CETA de Trump-kaart. "CETA goedkeuren is een belangrijke stap voorwaarts", zei de Letse rapporteur in INTA. "Tegenover het toenemende protectionisme en populisme laten we zien dat het Parlement de wil heeft om op te treden namens de Europese burgers." Daar is 11.11.11 het niet mee eens. De Europese burgers hebben de afgelopen drie jaar hard geprotesteerd tegen TTIP en CETA. 'Protectionisme' was daar geen belangrijke beweegreden voor.

De bekommernis om de inbraak van de handel in de binnenlandse regelgeving en de democratische beleidsruimte was dat wel. Handelsbeleid mag geen voorrang krijgen op sociaal en milieubeleid en consumentenbescherming. De verantwoordelijken voor het handelsbeleid moeten het geweer dringend van schouder veranderen en zich afvragen hoe ze kunnen bijdragen aan meer sociale rechtvaardigheid, de vermindering van de ongelijkheid, de verkleining van de ecologisch voetafdruk en de reductie van de broeikasgassen. De protesten en bekommernissen afdoen als protectionisme, gewoon verder doen met business as usual en CETA ondanks alles toch goedkeuren is net wat het populisme voedt.

Marc Maes
Beleidsmedewerker handel

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels