Vlaams parlement en kamercommissie keuren CETA goed

Samen met het Belgische Platform Rechtvaardige en Duurzame Handel, riep 11.11.11 de parlementsleden op om tegen CETA te stemmen

Op 19 en 20 juni keurden de regeringsmeerderheden in de Commissie Buitenlands Beleid van de Kamer en in de plenaire vergadering van het Vlaamse parlement CETA goed, het verregaande handels- en investeringsakkoord tussen de EU en Canada. De meerderheidspartijen staren zich blind op de veel te rooskleurig voorgestelde economische perspectieven. Samen met het Belgische Platform Rechtvaardige en Duurzame Handel, riep 11.11.11 de parlementsleden op om tegen CETA te stemmen.

Homeopathisch groeipercentage

De meerderheidspartijen en ook de bedrijfsorganisaties beroepen zich vooral op de zogenaamde belangrijke economische bijdrage die CETA zal leveren. Zij wijzen daarbij vooral op de verbeterde toegang tot de Canadese markt voor goederen, diensten, investeringen en overheidsaanbestedingen.

Nochtans is het meest gunstige economische resultaat van CETA dat officiële impactstudies hebben gevonden een homeopathisch kleine 0,08%. Dat kan er op wijzen dat CETA weinig nieuwe activiteit oplevert maar vooral veel verschuivingen tussen landen en sectoren met zowel winnaars en verliezers als gevolg.

Handelsbelang boven sociaal en milieubelang

Maar de grootste verliezer zal de duurzame ontwikkeling zijn en de beleidsruimte die daarvoor nodig is. CETA opent markten, maar legt ook de binnenlandse regelgeving aan banden. Op drie manieren.

Ten eerste: de veralgemening van de investeerder-staat-geschillenregeling (ISDS).

Die zal Canadese (en Amerikaanse) investeerders in de EU en Europese investeerders in Canada toe laten om financiële compensatie te vragen voor overheidsmaatregelen die hun belangen zouden schaden, zelfs als het over algemene sociale en milieumaatregelen gaat.

Ten tweede: de bijkomende middelen die CETA aan Canada oplevert om het Europese voorzorgsprincipe aan te vallen.

Dit principe laat toe om maatregelen te nemen voor de bescherming van consumenten, gezondheid en milieu ook al bestaat er nog geen wetenschappelijke zekerheidover schadelijkheid van een bepaald product. Canada kan deze maatregelen vertragen, doen uitstellen en aanvallen, zodat de EU de maatregelen moet intrekken of compensaties bieden.

Ten derde: de zogenaamde "regelgevende samenwerking" die er toe leidt dat nieuwe sociale en milieumaatregelen eerst aan Canada en de Canadese bedrijven moeten worden voorgelegd en beoordeeld op hun impact op ... de handel. 

Binnenlandse regelgeving moet zo weinig mogelijk handelsverstorend zijn en zo weinig mogelijk belastend voor het bedrijfsleven. Daarmee plaatst CETA handelsbelang boven sociaal en milieubelang en dit op een ogenblik dat we voor belangrijke uitdagingen staan op vlak van milieu, klimaat en sociale ongelijkheid. Meteen zijn ook de grootste winnaars van CETA bekend: de grote trans-Atlantische bedrijven die de regelgeving meer naar hun hand zullen kunnen zetten.

En nu?

Het debat rond CETA is nog niet afgelopen. In België moeten nog 5 parlementen CETA goedkeuren en die zijn dat voorlopig nog niet van plan. Ook niet met de nieuwe meerderheid in Wallonië. Een vande regeringspartijen onthield zich immers bij de stemming in de Kamer.

In de EU moeten nog een twee dozijn parlementen CETA stemmen. De uitspraak van het Europese Hof zal zeer belangrijk zijn. Als CETA onwettig is dan komt het akkoord te vervallen en moet het heronderhandeld worden. Hetzelfde gebeurt als ook maar één parlement tegen stemt

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels