Enkel Zweden, Frankrijk en Duitsland willen klimaatakkoord Parijs waarmaken

Nu de VS haar klimaatbeleid terugschroeft, werpt de EU zich samen met China op als klimaatleider. Dat staat in fel contrast met het voorstel van de Europese Commissie om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 40% te verminderen. Die ambitie is niet in lijn met de langetermijndoelstellingen van het Akkoord van Parijs. De Europese overheden moeten het voorstel nog goedkeuren en hebben daarmee de sleutel in handen om de ambitie op te schroeven. In realiteit proberen heel wat lidstaten, waaronder België, het voorstel af te zwakken.

Drie echte Europese klimaatleiders

De Raad van Milieuministers beslist in juni over het voorstel en de verdeling ervan binnen de lidstaten. Twee Europese ngo's, Carbon Market Watch en Transport & Environment, evalueerden de engagementen en onderhandelingsposities van de Europese lidstaten. Op basis van verschillende criteria, zoals de steun voor meer of minder ambitie maar ook het al dan niet sluiten van achterpoortjes, maakten ze een rangschikking.
De criteria op basis waarvan de rangschikking werd gemaakt zijn de onderhandelingsposities over het startpunt van de reductiedoelstellingen, de benadering van koolstofputten in land- en bosgebruik, het gebruik van extra kredieten uit het EU emissiehandelsysteem, het controlemechanisme en ook de nationale ambitie voor 2030.

Uit dat 'Climate Leader Board' blijkt dat enkel Zweden, Frankrijk en Duitsland echt druk zetten om het Akkoord van Parijs na te leven. België scoort met een dertiende plaats beduidend slechter dan de klimaatleiders. Het zijn vooral de Zuidelijke en Oostelijke lidstaten die het nog slechter doen, alle buurlanden doen het beter.

EU-climate-leader-board-maart2017

België kan en moet beter

België staat immers op bijna de gehele lijn achter het weinig ambitieuze voorstel van de Commissie. Enkel op vlak van controle zou België open staan voor meer dan wat op tafel ligt. België pleit niet voor het sluiten van de achterpoortjes en steunt het voorstel om als startpunt de gemiddelde uitstoot van 2016-2018 te nemen. Dat zorgt er voor dat er wordt gestart van een hoger punt dan het werkelijke uitstootniveau in 2020, en bijgevolg dat landen die hun 2020-doelstellingen niet behalen beloond worden.

Dat België dat voorstel steunt hoeft niet te verbazen, het is al langer duidelijk dat ons land de 2020-doelstellingen niet zal behalen. Bovendien ontbreekt het België aan een lange termijnvisie en een Nationaal Klimaatplan 2020, en is België niet bereid om nationaal meer te doen dan wat de Europese Commissie van ons land vraagt (uitstootvermindering van 35% tegen 2030).

De klimaatverandering vraagt België en de andere Europese lidstaten nochtans resoluut te kiezen voor een koolstofarm Europa. Dat betekent alle achterpoortjes sluiten en mikken op minstens 55% uitstootreductie tegen 2030. Het voorstel dat nu op tafel ligt doet afbreuk aan de afspraken gemaakt in Parijs en ondermijnt het klimaatleiderschap dat Europa claimt nadat de Amerikaanse president Trump koos voor een koerswijziging.

Lien Vandamme
Beleidsmedewerker Klimaat en Natuurlijke Rijkdommen

Deel dit artikel