Medisch personeel voor iedereen, overal ter wereld

PERSBERICHT Itterbeek, juni 2014

Memisa, ngo voor duurzame eerstelijnsgezondheidszorg in het Zuiden, roept Europese beleidsmakers op om te werken aan een duurzame oplossing voor het mondiale tekort aan zorgverleners.

memisa gezondheidszorg

Wereldwijd is er een tekort van 7,2 miljoen zorgverleners. De crisis voor voldoende personeel in de zorgsector is één van de grootste bedreigingen voor de mondiale gezondheid. Met name lage- en middeninkomenslanden worden zwaar getroffen. 

Ook in België bestaat reeds een schaarste en dreigt op langere termijn zelfs een dramatisch tekort aan gekwalificeerd zorgpersoneel.  Memisa pleit voor een duurzaam zorgpersoneelsbeleid in Noord en Zuid.
Veel Europese landen werven goed opgeleid zorgpersoneel in andere, vaak arme, landen. Ook in België dreigen besparingen voor het beleid bepalend te worden. Met name in de toekomst zullen veel meer zorgverleners nodig zijn, onder andere vanwege de vergrijzing.

Deze ontwikkelingen vormen een gevaar voor het in stand houden van het zorgpersoneelsbestand en het adequaat opleiden van voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel. Het is zeer waarschijnlijk dat op termijn een tekort aan personeel in de zorgsector zal ontstaan.  Mogelijk gaan wij dan, net als verschillende andere Europese landen, meer en meer zorgverleners in het buitenland werven om ons eigen tekort op te vullen. Deze 'brain drain' vergroot echter de ongelijkheid tussen landen en verzwakt zorgsystemen in en buiten Europa.

Helaas worden de afspraken die over internationale werving zijn vastgelegd, onvoldoende nageleefd.
In 2010 hebben de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en haar lidstaten een 'routekaart' opgesteld voor de werving van zorgpersoneel: de 'WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel'. Hierin is aandacht voor de oorzaken van migratie en "brain drain", het opleiden van zorgverleners, behoud van zorgpersoneel, werkomstandigheden, salariëring en hun rechten.

 

 

Duurzaam beleid


Ondanks deze Code, is er in veel Europese landen nauwelijks aandacht voor een duurzaam zorgpersoneelsbeleid. In België besteedt de werkgroep Be-cause health, waarvan MEMISA eveneens deel uitmaakt, aandacht aan deze uitdaging. Dit onder meer door het ondertekenen van een Belgische "charter aangaande de rekrutering en ondersteuning van gezondheidspersoneel in partnerlanden".

 • Maak een langetermijnplanning voor het opleiden van zorgpersoneel. Dit maakt internationale werving overbodig en beperkt de brain drain.

 • Investeer in zorgpersoneel. Betere gezondheidszorg draagt bij aan een goede gezondheid én aan economische ontwikkeling. De bezuinigingen op gezondheidszorg in Europese landen kunnen resulteren in schaarste aan en het vertrek van geschoold zorgpersoneel.

 • Respecteer de rechten van gemigreerde gezondheidswerkers. Veel van hen hebben tijdelijke contracten, lagere salarissen en minder sociale bescherming. Ook zorgverleners van over de grens hebben recht op een duurzame carrière.

 • Breng de WGO Code in de praktijk. De Code biedt Europese landen duidelijke richtlijnen voor het waarmaken van gelijke gezondheidsrechten, in zowel de landen die zorgverleners leveren als de landen die hen ontvangen.

Meer informatie over deze aanbevelingen vind je hierMeer info:

 • Project 'Health for all and all for Healthworkers (HW4All-project)
  MEMISA verspreidt de Call to Action namens het Europese project 'Health workers for all and all for health workers' (HW4ALL)en roept op om deze call to action mee te onderschrijven. Het project streeft naar verantwoorde werving van zorgverleners binnen en buiten de EU.

  Samenwerkingspartners zijn:
  African Medical and Research Foundation (Italië), Center for Health Policies and Services (Roemenië), Humanitarian Aid Foundation Redemptoris Missio (Polen), Health Poverty Action (Verenigd Koninkrijk), Medicus Mundi International Network, Memisa België Federation of Associations of Medicus Mundi Spain, Terre des Hommes (Duitsland) en projectcoördinator Wemos (Nederland). HW4All wordt gefinancierd door de EU.

 • MEMISA is de medische ngo voor duurzame eerstelijnsgezondheidszorg in de Derde Wereld en deel uitmakend van het project "gezondheidswerkers voor allen, allen voor gezondheidswerkers" van acht middenveld- organisaties in verschillende Europese landen. 

Contact:

Thomas Schwarz, Europese persverantwoordelijke, e-mail: schwarz@medicusmundi.org, tel: +41 61 383 18 11, mobiel: +41 79 950 52 51.
Marti Waals contactpersoon en persverantwoordelijke van het project in België, tel. +32 (0)2 454 15 48; mobiel: 0473 72 70 13 e-mail: marti.waals@memisa.be
Deel dit artikel