Project VPWvO: Waterbeheer in de Binnendelta van de Nigerstroom in Mali.

40000 mensen krijgen betere toegang tot zuiver drinkwater.
In een project dat loopt over 3 jaar willen de betrokken partners via een samenwerking 40.000 mensen die leven in de binnendelta van de Niger in Mali betere toegang tot zuiver drinkwater en sanitatie bezorgen. Tijdens de maanden van de West-Afrikaanse moesson (juni - september) zwelt het debiet van de Niger enorm aan en komt de hele streek onder water te staan: de mensen wonen er op natuurlijke duinen. Het water trekt terug vanaf december tot in maart. Enkel de belangrijkste zijarmen en enkele meren behouden dan nog water: de rest verandert in een droge vlakte. Dit gebied valt onder de internationale RAMSAR-conventie voor waterrijke gebieden, en in het bijzonder ter bescherming van de vele soorten watervogels die in de delta leven. De bevolking bestaat uit vissers, landbouwers en veetelers en is volledig aangewezen op het water om te overleven. Slechts 1 op 3 dorpen beschikt over een drinkbaar waterpunt. De waterputten die vroeger met traditionele middelen werden aangelegd, zijn veelal onvoldoende beschermd tegen infiltratie van besmet rivierwater met cholera-epidemieën tot gevolg. Buikloop, ten
gevolge van slecht water of onvoldoende sanitaire voorzieningen, blijft één van de belangrijkste doodsoorzaken bij kinderen. Hier bouwt PROTOS met haar lokale partners zowat 15 nieuwe waterpunten per jaar in Mopti stad en in 3 buurgemeenten, alsook sanitaire voorzieningen (afvalwaterkanalen, latrines, sterfputten) aangepast aan de condities van de delta. Irrigatiekanalen worden verbeterd en ook uitgebreid, zodat een nuttige perimeter van 50 ha beschikbaar komt voor de landbouwers.

In dit project zal de VMW Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, naast financiële steun, ook haar kennis en expertise inbrengen voor de verbetering van het beheer van het stadsnet van Mopti, alsook ervaring inbrengen om de samenwerking tussen de verschillende waterdiensten te verbeteren.

De BBL Bond Beter Leefmilieu zal met haar kennis en ervaring, de Malinese studies toetsen aan principes van het beheer van waterrijke gebieden in Vlaanderen (die ook vallen onder de RAMSARconventie) en adviseren.

De hoofdfinancier van dit programma is het BOF Belgisch Overlevingsfonds: medefinanciers zijn de Stichting Ommersteyn, Fondation Ensemble, en nu ook de VMW en de Vlaamse overheid.

Voor meer informatie:

De websites van de hierboven geciteerde partners:

Deel dit artikel