Hoe staat het met de Millenniumdoelstellingen? MDG 7-8

mdg7 iconDoelstelling 7 Duurzaam milieu, drinkwater, minder sloppenwijken

Schoon water
waterput pompWe kunnen beginnen met echt goed nieuws. Het is nu al gelukt om het percentage mensen zonder toegang tot veilig drinkwater te halveren ten opzichte van 1990. Het percentage mensen mét toegang tot veilig drinkwater steeg van 77 procent in 1990 tot 89 procent einde 2010. Het streefdoel van 88% tegen 2015 werd dus 5 jaar voor het verstrijken van de deadline bereikt.

Ook het deel van de wereldbevolking dat gebruik kan maken van sanitaire voorzieningen steeg van 54 naar 63 procent. De grootste winst werd geboekt in Oost- en Zuidoost- Azië. Op wereldniveau zal de doelstelling in 2015 echter niet bereikt worden. Vooral Sub-Sahara Afrika en Zuid-Azië lopen nog flink achter.

Ontbossing
De ontbossing van de aarde gaat nog steeds op grote schaal door. Wereldwijd wordt jaarlijks 13 miljoen hectare bos gekapt. De meeste bomen sneuvelen in Zuid-Amerika en Afrika. Door grootschalige aanplantingen in China, India en Vietnam neemt de bebossing van Azië wel toe en verkleint het globale nettoverlies aan bosoppervlakte, maar deze nieuwe bossen hebben nog lang niet de ecologische waarde van de oude en biologisch meer diverse bossen.

Uitstoot CO2
Ondanks een efficiënter gebruik van energie is de uitstoot van CO2 tussen 1990 en 2008 met 38 procent gestegen. Dit komt vooral door de economische groei en bevolkingstoename in Azië. Als we de uitstoot per hoofd van de bevolking bekijken, wordt de meeste CO2 nog steeds in de rijke landen geproduceerd. Maar in absolute cijfers is de uitstoot voor het eerst groter buiten de westerse wereld.

Sloppenwijken
sloppenwijkIn 1990 leefde bijna de helft van de stadsbewoners uit ontwikkelingslanden in sloppenwijken. In 2010 is dat gedaald tot een derde. In bijna alle regio's zijn de leefomstandigheden in de sloppen verbeterd. Toch wil dat niet zeggen dat het aantal sloppenbewoners gedaald is. Integendeel. In 1990 waren het er ongeveer 657 miljoen, inmiddels zijn ze met 828 miljoen.


mdg8 icon

Doelstelling 8 Betaalbare medicijnen, eerlijke handel, minder schulden

Medicijnen
De toegang tot een aantal belangrijke medicijnen is de afgelopen jaren flink verbeterd. Steeds meer mensen ontvangen nu anti-retrovirale therapie ter behandeling van hiv/aids of krijgen een ACTbehandeling tegen malaria. Ook de prijs van veel medicijnen is gedaald. Toch zijn er wereldwijd nog steeds miljoenen mensen die het zonder deze medicatie moeten stellen.

Handelsbarrières
export haven bootVeel ontwikkelingslanden hebben vanaf midden jaren '90 een betere toegang tot de westerse markten gekregen. In 1996 kwam ongeveer de helft van hun export belastingvrij de ontwikkelde landen binnen. Inmiddels ligt dat percentage op bijna 80%. Dit ondanks de vrees voor hernieuwd protectionisme als reactie op de wereldwijde crisis die begon in 2008.

Ontwikkelingshulp
De omvang van de officiële ontwikkelingshulp of, in vakjargon, 'ODA' steeg van 54 miljard dollar in 2000 tot een recordhoogte van 128,7 miljard dollar in 2010. Maar terwijl de rijke landen herhaaldelijk beloofden minstens 0,7 procent van hun bruto nationale product te besteden aan ontwikkelingshulp, kwamen ze in 2010 niet verder dan 0,32 procent. Slechts vijf landen voldoen aan deze door de VN vastgestelde norm: Denemarken, Luxemburg, Nederland, Noorwegen en Zweden.

Schulden
Dankzij beter schuldmanagement, een toename van de handel en aanzienlijke schuldkwijtscheldingen voor de armste landen, zuchten steeds minder ontwikkelingslanden onder een torenhoge schuldenlast.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel