Wat bezit 11.11.11 op 31.12.2011


geconsolideerde balans

 

Opmerkingen bij de balans:

  • We zien een verschuiving binnen het eigen vermogen. De overgedragen winst wordt toegewezen aan de bestemde fondsen voor 374.394 euro.

  • Dankzij dit stevige eigen vermogen blijven wij in staat om zonder problemen onze verplichtingen te waarborgen tegenover onze lidorganisaties en onze partners in tijden van economische onzekerheid. Dit stelt ons bovendien in staat om vanuit onze eigen middelen verplichtingen van de subsidiegevers op te vangen bij laattijdige betaling van subsidies.

  • De toename in de voorzieningen is het gevolg van de beslissing om een buffer te voorzien voor enkele financiële risico's.

  • De belangrijke toename in de vorderingen op minder dan één jaar in 2011 is te wijten aan het Haïti-project waar de besteding van de middelen vertraging oploopt. Een aanzienlijk deel van de middelen is overgedragen naar 2012 waardoor wij vorderingen op de partnerorganisaties  verhogen.

  • We houden vast aan ons principe om te kiezen voor risicoloze en ethische beleggingen. Dankzij het stevige eigen vermogen kunnen we op de balansdatum nog ongeveer 2.000.000 euro geldbeleggingen op korte termijn aanhouden. Deze tijdelijke beleggingen helpen ons de financiële kosten terug te verdienen en de werking te ondersteunen.
  • • De toename van de overlopende rekeningen is het gevolg van de overdracht van fondsen naar 2012, deels voor het Haïti-project, deels voor de eigen Zuidwerking.

Deel dit artikel