1 FT Opbouwwerker Project Onderwijs regio Ronse

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw

heeft een openstaande vacature voor een contract van bepaalde duur van mei 2019 tot en met 31 december 2019

1 voltijdse (38 uur) opbouwwerker voor het project ‘onderwijsopbouwwerk’ voor de tijdelijke versterking van haar onderwijsopbouwwerkteam in Ronse

Wie zijn wij?

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen is een van de acht vzw’s in Vlaanderen die erkend is als Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw. Veertig gemotiveerde professionele medewerkers en een honderdtal vrijwilligers staan in voor een waaier aan sociale projecten en initiatieven in diverse Oost-Vlaamse steden en gemeenten met uitzondering van de stad Gent.

Samenlevingsopbouw zet in op het garanderen van de sociale grondrechten voor mensen in maatschappelijk kwetsbare positie. Opbouwwerkers doen dit door mensen sterker te maken en samen met hen te zorgen voor een doeltreffender en socialer lokaal beleid. Daartoe zetten ze projecten op waarmee ze naar duurzame oplossingen zoeken voor structurele maatschappelijke problemen.

Samenlevingsopbouw is op twee terreinen actief:
- Het realiseren van sociale grondrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen (met bijzondere focus op het recht op Huisvesting, Onderwijs, Arbeid en Maatschappelijke dienstverlening); 
- Het versterken van territoriale aandachtsgebieden (hoofdzakelijk achtergestelde buurten).

Opbouwwerkers hebben twee kernopdrachten:
Maatschappelijk kwetsbare groepen versterken. Dat wil zeggen dat opbouwwerkers agogisch weken vanuit en mét mensen. Ze versterken individuen en groepen in achtergestelde posities. Zo krijgen zij meer greep op hun situatie en hun omgeving. Ze vertrekken van hun competenties en veranderingsvermogen om te streven naar het verbeteren van hun maatschappelijke positie. In hun projecten staan groepsprocessen, participatie, empowerment en emancipatie van de doelgroep centraal.
Duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen bepleiten. Dit wijst op het beleidsgerichte werk dat opbouwwerkers doen vanuit en met de mensen om te komen tot structurele veranderingen die hun gemeenschappelijk ervaren problemen aanpakken. Hiervoor zijn vaak aangepaste, specifieke beleidsmaatregelen nodig op het lokale en/of bovenlokale beleidsniveau.

Onze organisatie hecht tenslotte veel belang aan het ontwikkelen van netwerken en samenwerkingsverbanden. We werken op het terrein nauw samen met gemeentebesturen, OCMW ’s, middenveldorganisaties, armoedeverengingen, welzijnsorganisaties en vrijwilligers. Meer informatie over Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw kan je terugvinden via onze website: https://www.samenlevingsopbouw-oost-vlaanderen.be/

Standplaats
Ronse
Basisvoorziening Den Botaniek
Spinstersstraat 36
9600 Ronse

Indiensttreding/ contract

Datum indiensttreding: bij voorkeur vanaf 13/05/2019
Voltijds contract van bepaalde duur (38 uur/week) tot eind 2019

Situering van de werkcontext

Het ‘onderwijsopbouwwerk’ kadert binnen het flankerend onderwijsbeleid van de stad Ronse. Daartoe sloot de stad Ronse met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw een samenwerkingsovereenkomst die loopt tot eind 2019.

Het project voorziet in de ontwikkeling van een integraal ondersteuningsaanbod voor maatschappelijk kwetsbare leerlingen, hun ouders en de basisscholen. Het accent ligt hierbij hoofdzakelijk op het verhogen van de betrokkenheid van ouders op het onderwijsgebeuren van hun kinderen, het sensibiliseren van directies en leerkrachten rond kansarmoede en gelijke onderwijskansen.

Hiertoe worden in alle Nederlandstalige Ronsese basisscholen, zowel net- en schooloverstijgend als buitenschools talloze concrete acties en initiatieven opgezet met en voor maatschappelijk kwetsbare ouders en hun kinderen. Zo onder meer informatieve oudergroepen, thematische actieweken, taalstimulerende initiatieven voor kleuters en leerlingen uit de lagere school, pedagogische studiedagen, educatieve tentoonstellingen of allerhande sensibiliseringsacties voor doelgroepouders en intermediaire organisaties. De voorbije jaren investeerden wij ook steeds meer in procesbegeleiding van leerkrachtenteams in het kader van kansarmoede en diversiteit. Hierbij wordt steeds veel aandacht besteed aan de relatie leerkracht-ouders en de missing link tussen onderwijs en het welzijnswerkveld.

Het onderwijsopbouwwerkproject werkt nauw samen met alle kleuter en lagere scholen van Ronse, het Lokaal Overleg Platform (LOP), de CLB’s, de stedelijke diensten (cultuur, sport, jeugd en diversiteit), diverse welzijnspartners (Huis van het Kind, Bijzondere Jeugdzorg, Sociaal Huis, CKG, enz.), de lokale vereniging waar armen het woord nemen, zelforganisaties, de wijkwerking, meer dan 60 Ronsese vrijwilligers en last but not least honderden maatschappelijk kwetsbare ouders met wie wij dagdagelijks in contact komen.

Als onderwijsopbouwwerker werk je met 4 collega’s in teamverband samen aan de uitvoering van een aantal concrete acties en initiatieven die er vooral op gericht zijn de onderwijskansen te bevorderen van schoolgaande kinderen die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Je neemt als voltijdse opbouwwerker al snel zelf verantwoordelijkheid op voor bepaalde onderdelen van de projectwerking, maar je kan ook steeds terugvallen op de expertise en terreinkennis van je collega-onderwijsopbouwwerkers met wie je dezelfde werkcontext en bureauruimte deelt. Je kan ook rekenen op de werkbegeleiding van een beleidsmedewerker die verantwoordelijk is voor het programma ‘Onderwijs’ binnen Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen. Kortom, je wordt als teamlid uitgedaagd om verantwoordelijkheid op te nemen, initiatieven zelf vorm te geven en sociaalvoelend en creatief uit de hoek te komen.

Taken

-  Je voert een impactanalyse uit van het Studiepaleis-initiatief (een naschools huistaakbegeleidingsinitiatief dat op vier basisscholen wordt georganiseerd). Je kan hiervoor terugvallen op het voorbereidend werk van je collega’s en de inhoudelijke ondersteuning van een deskundige medewerker van de vzw SAM;
-  Je brengt in kaart hoe elders in Vlaanderen allerhande taalstimulerende initiatieven voor kleuters en jongeren worden georganiseerd;
-  In het kader van een evaluatie van ons ‘systeem van vroegtijdige signaaldetectie kinderarmoede’ bevraag je scholen en ouders. De resultaten van deze evaluatie vat je samen in een rapport;
-  Je bent drie keer per week tussen half vier en vijf uur aanwezig op één van de scholen tijdens het Studiepaleis (cf. supra) en ondersteunt de groep vrijwillige monitoren die met de leerlingen aan de slag gaan.
-  Tijdens de maanden mei en juni ondersteun je je collega’s tijdens een aantal actieweken die in samenwerking met een basisschool worden georganiseerd;
-  Je bent regelmatig aanwezig op de Ronsese basisscholen en onderhoudt goede contacten met leerkrachten, zorgcoördinatoren, directies; ouders en leerlingen;
-  Je gaat op een assertieve en empathische manier om met ouders die je ontmoet tijdens onze activiteiten op school of daarbuiten;
-  Je beleeft plezier aan het laagdrempelig en verstaanbaar informeren en versterken van maatschappelijk kwetsbare ouders zodat zij zich meer betrokken gaan voelen bij het onderwijsgebeuren van hun kinderen;
-  Je gaat zo nodig ook op huisbezoek bij doelgroepouders om hen te informeren of te helpen;
-  Je bent tijdens de maand augustus verantwoordelijk voor de organisatie van Leespaleis (een initiatief voor lagere schoolkinderen om het leesplezier te bevorderen in samenwerking met de bibliotheek). Je gaat op huisbezoek bij ouders die hun kind willen inschrijven voor het Leespaleis, je bouwt een goede relatie op met de verantwoordelijke van de bibliotheek en staat in voor de vorming van de betrokken bibliotheek-vrijwilligers;
-  Tijdens de laatste drie weken van augustus help je je collega’s ook Taalpaleis te organiseren. Taalpaleis is een zomerkampwerking voor een 30-tal kleuters waarbij een groep vrijwillige monitoren taalzwakke kleuters op een speelse manier met de Nederlandse taal in contact brengen.

Functieprofiel

We verwachten van een opbouwwerker dat hij/zij beschikt over volgende kerncompetenties:

Basishouding
- Organisatie-identificatie
- Mensgerichtheid
- Betrouwbaarheid
- Flexibiliteit
- Samenwerking
- Stakeholder-gerichtheid

Persoonlijke effectiviteit
- Zelfreflectie en -ontwikkeling
- Assertiviteit
- Resultaatsgerichtheid
- Plannen & organiseren
- Omgaan met stress

Agogische gerichtheid
- Mensen individueel versterken
- Werken met groepen
- Empowerend werken

Maatschappelijke gerichtheid
- Omgevingsgericht ondernemerschap
- Netwerken
- Politiek handelen
- Innovatief handelen

Functievereisten

- Een diploma uit een menswetenschappelijke richting is een pluspunt;
- Relevante werkervaring hebben binnen het welzijnswerk en/of onderwijs is een pluspunt;
- Ervaring hebben in het werken met anderstalige en/of generatiekansarme gezinnen;
- Wonen in de omgeving en/of kennis hebben van de werkomgeving is een pluspunt;
- Beschikken over de mogelijkheid zich vlot te kunnen verplaatsen;
- Bereidheid tot flexibele werkinzet en occasioneel avondwerk.

Aanbod/arbeidsvoorwaarden

- Voltijds contract van bepaalde duur (38 uur/week) in het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw;
- Een boeiende en afwisselende job;
- Functieverloning: B1C (cf. de baremieke loonschalen van het 'Paritair Comité 329.01 Maatschappelijk opbouwwerk Vlaamse Gemeenschap');
- Relevante jaren werkervaring worden meegenomen bij het bepalen van de ancienniteit;
- Haard- en/of standplaatsvergoeding;
- Eindejaarspremie;
- Gunstige verlofregeling;
- Overige arbeidsvoorwaarden: zie Paritair Comité 329.01 en alle CAO's afgesloten binnen de sector Samenlevingsopbouw;
- Diverse vormen van werkbegeleiding en coaching van het personeel vormen onderdeel van het personeelsbeleid van de organisatie, evenals voldoende mogelijkheden tot bijscholing en intern inhoudelijk overleg met collega's die elders werkzaam zijn binnen de provincie Oost-Vlaanderen.

Procedure van aanwerving

- Motivatiebrief en curriculum vitae ten aanzien van de directeur via info.oost-vlaanderen@samenlevingsopbouw.be uiterlijk tegen zondagavond 5 mei 2019;
- Selectie brieven door de selectiecommissie op basis van functieprofiel op maandag 6 mei 2019;
- Kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek, krijgen op dinsdag 7 mei 2019 via e-mail een korte presentatieopdracht die tijdens het sollicitatiegesprek al dan niet aan de hand van een PowerPointpresentatie dient te worden toegelicht;
- Het selectiegesprek met de selectiecommissie is voorzien op donderdag 9 mei 2019;
- Indiensttreding mogelijk vanaf 13 mei 2019.

Details Meer informatie Werkgever
Basisvoorziening Den Botaniek
Spinstersstraat 36
9600  Ronse