11 FT Opbouwwerker Schoolopbouwwerk Denderleeuw

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw

heeft een openstaande voltijdse vacature van bepaalde duur voor een

OPBOUWWERKER (M,V,X) VOOR HET PROJECT

‘Door schoolopbouwwerk bijdragen tot kwaliteitsvol

onderwijs in Denderleeuw’

vervanging titularis tijdens moederschapsrust en ouderschapsverlof van 1 juni tot en met 31 december 2019

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen wenst op korte termijn over te gaan tot de aanwerving van een voltijdse opbouwwerker (38u/week contract van bepaalde duur tot eind december 2019). Dit binnen een samenwerking met de gemeente Denderleeuw die kadert binnen het ‘Meerjarenplanning 2014-2019 van het OCMW van Denderleeuw’; meer specifiek met betrekking tot de beleidsdoelstellingen ‘1.4. Bestrijden van armoede in Denderleeuw’ en ‘1.5. Kwaliteitsvol onderwijs’.

Wie zijn wij?

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen is een van de acht vzw’s in Vlaanderen die erkend is als Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw. Veertig gemotiveerde professionele medewerkers en een honderdtal vrijwilligers staan in voor een waaier aan sociale projecten en initiatieven in diverse Oost-Vlaamse steden en gemeenten met uitzondering van de stad Gent. 

Samenlevingsopbouw zet in op het garanderen van de sociale grondrechten voor mensen in maatschappelijk kwetsbare positie. Opbouwwerkers doen dit door mensen sterker te maken en samen met hen te zorgen voor een doeltreffender en socialer lokaal beleid. Daartoe zetten ze projecten op waarmee ze naar duurzame oplossingen zoeken voor structurele maatschappelijke problemen.

Samenlevingsopbouw is op twee terreinen actief:
- Het realiseren van sociale grondrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen (met bijzondere focus op het recht op Huisvesting, Onderwijs, Arbeid en Maatschappelijke dienstverlening);
- Het versterken van territoriale aandachtsgebieden (hoofdzakelijk achtergestelde buurten).

Opbouwwerkers hebben twee kernopdrachten:
Versterken van maatschappelijk kwetsbare groepen. Dat wil zeggen dat opbouwwerkers agogisch werken vanuit en mét mensen. Ze versterken individuen en groepen in achtergestelde posities. Zo krijgen zij meer greep op hun situatie en hun omgeving. ze vertrekken van hun competenties en veranderingsvermogen om te streven naar het verbeteren van hun maatschappelijke positie. In hun projecten staan groepsprocessen, participatie, empowerment en emancipatie van de doelgroep centraal.
Duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen bepleiten. Deze wijst op het beleidsgerichte werk dat opbouwwerkers doen vanuit en met de mensen om te komen tot structurele veranderingen die hun gemeenschappelijk ervaren problemen aanpakken. Hiervoor zijn vaak aangepaste, specifieke beleidsmaatregelen nodig op het lokale en/of bovenlokale beleidsniveau.

Onze organisatie hecht tenslotte veel belang aan het ontwikkelen van netwerken en samenwerkingsverbanden. We werken op het terrein nauw samen met gemeentebesturen, OCMW ’s, middenveldorganisaties, armoedeverengingen, welzijnsorganisaties en vrijwilligers. Meer informatie over Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw kan je terugvinden via onze website: https://www.samenlevingsopbouw-oost-vlaanderen.be/jobs/

Plaats van tewerkstelling

OCMW Denderleeuw

Ten Kouter 20

9470 Denderleeuw

Indiensttreding/contract

Bij voorkeur op 1 juni 2019.

Voltijds contract van bepaalde duur dat eindigt op 31/12/2019.

Situering van de opdracht

Als opbouwwerker werk je in Denderleeuw binnen de krijtlijnen van een vooraf vastgelegd actieplan aan de uitvoering van concrete acties en initiatieven die er vooral op gericht zijn om de onderwijskansen van maatschappelijk kwetsbare schoolgaande kinderen te bevorderen.

Je neemt de verantwoordelijkheid op voor concrete acties en initiatieven die je worden toegewezen. Je kan hierbij rekenen op de ondersteuning van een beleidsmedewerker van de vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen die jou uitdaagt om binnen het project zelf initiatief te nemen en sociaalvoelend en creatief uit de hoek te komen.

Op basis van de concrete noden en behoeften van kwetsbare gezinnen met schoolgaande kinderen bouw je in nauw overleg met het OCMW van Denderleeuw, de Denderleeuwse scholen en lokale welzijnsorganisaties in de schoolomgeving en daarbuiten een ondersteunend en geïntegreerd ondersteuningsaanbod uit voor maatschappelijk kwetsbare ouders en hun kinderen.

Jouw takenpakket

Het verhogen van de ouderbetrokkenheid
-
JongLeren:
JongLeren is een initiatief waarbij via een 15-tal vrijwilligers huiswerkbegeleiding en schoolse ondersteuning aan huis wordt aangeboden voor leerlingen uit de 3de kleuterklas, 1ste en 2de leerjaar uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen.
Jij neemt binnen dit initiatief volgende rollen op:
-> Contactpersoon voor zowel ouders, scholen als vrijwilligers
-> Werven en intake van nieuwe vrijwilligers, o.a. via een samenwerking met een hogeschool
-> Aanbieden van vorming en intervisie voor de vrijwilligers
-> Individuele ondersteuning van vrijwilligers bij moeilijke situaties, bemiddeling met gezinnen
-> Huisbezoeken bij deelnemende en nieuwe gezinnen
-> Organiseren van de oudergroep: informeren en ervaringen uitwisselen rond schoolgerelateerde onderwerpen
-> Beheer van de speelotheek

- School en ouders
'School en ouders' is een initiatief i.s.m. Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen waarbij ouders via laagdrempelige informatiesessies worden geïnformeerd over een aantal belangrijke aspecten van het schoolleven. Dit initiatief wordt momenteel op 3 scholen georganiseerd. 
Jij neemt binnen dit initiatief volgende rollen op: 
-> Contactpersoon en facilitator voor de scholen en Leerpunt
-> Inhoudelijke voorbereiding i.s.m. de school en Leerpunt, vb. rond thema vrije tijd in de gemeente
-> Signalen van ouders opvangen en doorgeven via gepaste kanalen

- Speelplaats Deluxe
Speelplaats Deluxe is een project i.s.m. MOS Oost-Vlaanderen. Gedurende een tweejarig traject worden de speelplaatsen van de basisscholen groen en avontuurlijker gemaakt. Je neemt binnen dit project vooral een faciliterende rol op. 

- Centrale aanmeldingen
In Denderleeuw zal tijdens het schooljaar 2019-2020 voor het eerst een systeem van centrale aanmelding voor de basisscholen worden ingevoerd. Als opbouwwerker is het jouw taak om ook maatschappelijk kwetsbare ouders te hier rond te sensibiliseren, hen te informeren en te ondersteunen bij het effectief aanmelden van hun zoon of dochter. Je doet dit samen met alle betrokken partners.

- School- en studietoelages:
Vanaf 2019-2020 zal de schooltoelage worden vervangen door een schooltoeslag als onderdeel van het Vlaamse Groeipakket. Maatschappelijk kwetsbare ouders zullen ook hierrond moeten worden gesensibiliseerd en goed opgevolgd. Zo nodig zullen een aantal specifieke zitdagen moeten worden georganiseerd in samenwerking met andere sociale organisaties die binnen Denderleeuw actief zijn.

Het organiseren en opvolgen van netoverstijgend overleg tussen de Denderleeuwse scholen
- Overleg met alle schooldirecties rond gelijke onderwijskansen
- Zorgplus-overleg. Dit is een overlegplatform voor zorgcoördinatoren, -leerkrachten en CLB-medewerkers. Je voorziet in een vraag gestuurd vormingsaanbod en stimuleert onderlinge uitwisseling van goede praktijken.

Deelname aan relevant overleg
Je neemt onder meer deel aan het scholenoverleg/lokaal drugsoverleg, de stuurgroep kindvriendelijke gemeente, enz.

Functieprofiel

We verwachten van jou de volgende kerncompetenties:

Basishouding
- Organisatie-identificatie
- Mensgerichtheid
- Betrouwbaarheid
- Flexibiliteit
- Samenwerking
- Stakeholder-gerichtheid
- Discretie en integriteit

Persoonlijke effectiviteit
- Zelfreflectie en -ontwikkeling
- Assertiviteit
- Resultaats- en procesgerichtheid
- Plannen & organiseren
- Kunnen omgaan met stress

Agogische gerichtheid
- Empowerend werken
- Mensen individueel versterken

Maatschappelijke gerichtheid
- Omgevingsgericht ondernemerschap
- Netwerken
- Politiek handelen
- Innovatief handelen

Functievereisten
- Een diploma in een menswetenschappelijke richting is een troef, maar geen vereiste
- Voldoende concrete werkervaring in het welzijnswerk, non-profitorganisatie(s) of onderwijs is een troef
- Bij voorkeur ervaring hebben in het werken met anderstalige en/of generatiekansarme gezinnen
- Kennis van en ervaring met de Afrikaanse gemeenschappen in België is een troef
- Wonen in de omgeving en/of kennis hebben ven Denderleeuw is een pluspunt
- Bereidheid tot flexibele werkinzet
- Beschikken over de mogelijkheid zich vlot te kunnen verplaatsen

Aanbod/arbeidsvoorwaarden
- Voltijds contract van bepaalde duur dat eindigt op 31/12/2019
- Een boeiende en afwisselende job
- Functieverloning: B1C (cf. de baremieke loonschalen van het 'Paritair Comité 329.01 Maatschappelijk opbouwwerk Vlaamse Gemeenschap');
- Overige arbeidsvoorwaarden: zie PC 329.01 en CAO's afgesloten binnen de sector samenlevingsopbouw
- Jaren relevante werkervaring worden meegenomen bij het bepalen van de anciënniteit;
- Haard- en /of standplaatsvergoeding, eindejaarspremie
- Gunstige verlofregeling
- Diverse vormen van ondersteuning/opvolging evan medewerkers vormen een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid van de organisatie. Er worden ook voldoende mogelijkheden tot bijscholing/vorming voorzien en intern inhoudelijk overleg met collega's die elders werkzaam zijn binnen de provincie Oost-Vlaanderen of binnen de Vlaamse sector Maatschappelijk opbouwwerk.

Procedure van aanwerving
- Motivatiebrief en curriculum vitae ter attentie van de directeur via info.oost-vlaanderen@samenlevingsopbouw.be uiterlijk tegen zondagavond 5 mei 2019;
- Selectie van de brieven door de selectiecommissie op basis van functieprofiel op maandag 6 mei 2019;
- Kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek, krijgen op dinsdag 7 mei 2019 via e-mail een korte presentatieopdracht die tijdens het sollicitatiegesprek dient te worden toegelicht;
- Het sollicitatiegesprek met de selectiecommissie is voorzien op donderdag 9 mei 2019;
- Indiensttreding: zo spoedig mogelijk en bij voorkeur op 1 juni 2019.

Details Meer informatie Werkgever
Afdeling Denderleeuw
Ten Kouter 20
9470  Denderleeuw