Adviseur projecten gebouwen (A1a-A1b-A2a)

Wat de job inhoudt

De dienst projecten gebouwen realiseert en coördineert alle nieuwbouw-, verbouwings-, renovatie- en onderhoudswerken aan de gebouwen die eigendom zijn van het stadsbestuur.  Het betreft een zeer divers patrimonium dat onderdak biedt voor allerlei vormen van stedelijke dienstverlening (kantoren, scholen, sportinfrastructuur, cultureel patrimonium, erfgoed,…)  We zoeken een projectleider met expertise in gebouwtechnische installaties om ons team te versterken. 

Wat ga je doen?

 • Voor louter gebouwtechnische projecten treedt je op als projectleider, je bent het aanspreekpunt voor onze interne klanten en begeleidt hen in het hele project.

 • Voor kleinere projecten treedt je zelf op als technisch ontwerper (opmaak ontwerp, raming, meetstaat, lastenboek, werfopvolging, oplevering en nazorg), voor grotere projecten stuur je in de rol van opdrachtgever een externe ontwerpbureau aan (omschrijven opdracht, aanleveren documentatie, nazicht ontwerpdossiers; ondersteuning bij opvolging uitvoering, oplevering en nazorg).

 • Voor globale nieuwbouw- of renovatieprojecten biedt je op installatietechnisch vlak advies en ondersteuning aan de collega's-architecten binnen de dienst projecten gebouwen.

 • Je bewaakt de planning, de financiële en technisch bouwkundige aspecten van de projecten waarvoor je verantwoordelijk bent.

Wie we zoeken

Iemand die voldoet aan volgende voorwaarden:

Op dinsdag 11 september 2018 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • voor een statutaire functie: je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland

 • voor een contractuele functie: je bent toegelaten tot het wettig verblijf in België en wettelijk tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of je bent leerplichtig in België

 • van onberispelijk gedrag

 • de burgerlijke en politieke rechten genieten

 • lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek door de stad)

 • slagen voor de selectieprocedure.

Bijkomende specifieke diplomavoorwaardenwaaraan de kandidaten op dinsdag 11 september 2018 moeten voldoen:

 • master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur met specialisatie bouwkunde of elektrotechniek of elektromechanica)

 • of master in de ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur met specialisatie civil engineering of electrical engineering of electromechanical engineering, of burgerlijk ingenieur-architect)

 •  of master in de architectuur.

 

De huidige vacature zal contractueel worden ingevuld.

Uitzondering:

Laatstejaarsscholieren of studenten in de gevraagde masteropleidingen worden toegelaten tot de selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum 5 maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma.  Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij de stad en/of het OCMW.

 

 

Pluspunten

 • Je hebt bij voorkeur minstens drie jaar relevante ervaring in bouwkundige projecten aan de kant van de aannemer en/of studiebureau.

 • Je hebt bij voorkeur technische kennis van elektriciteit, HVAC en speciale technieken bij grotere (tertiaire) gebouwen

 • Ervaring met overheidsopdrachten en werking van openbare besturen is een pluspunt.

 • Teamplayer

 • Klant-en contactvaardig

 • Proactief

 • Oplossingsgericht.

   

  Wat mag je verwachten

 • Je slaagt voor selectieproeven met volgend programma:

 1.  een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken.

 2. praktische proeven en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools).  Deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.

  Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 procent van de punten behalen.

  In totaal dient men gemiddeld 60 procent van de punten te behalen.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Wat we bieden
 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer en      hospitalisatieverzekering

 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan

 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio

 • interessante verlofregeling

 • minimum maandloon:  contractueel- voltijds

 • 3 046,98 EUR bruto - met 0 jaar anciënniteit
 • 4 741,30 EUR bruto - 24 jaar of meer anciënniteit
 • loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

 • Deze functie wordt als moeilijk rekruteerbaar gezien. Relevante ervaring in een soortgelijke functie in de publieke en privésector kan worden meegenomen.

 • Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

 

Algemene bepalingen :

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.

Je krijgt een contract voor 12 maanden. Bij gunstige evaluatie word je een contract van onbepaalde duur aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

Interesse?

Bezorg ten laatste op dinsdag 11 september 2018je motivatiebrief, inschrijvingsformulier, cv en een kopie van je diploma aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas of mail naar vacatures@sint-niklaas.be

Voor meer inlichtingen kan je terecht op de dienst HR, T 03 778 31 22 of E  vacatures@sint-niklaas.be

De stad Sint-Niklaas vindt je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: 3 046.98 EUR bruto - met 0 jaar anciënniteit - 4741 .30 EUR bruto 24 jaar of meer anciënniteit
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij vacatures@sint-niklaas.be
  met referentie 03 778 31 22
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Stad Sint-Niklaas
Grote Markt 1
9100  Sint-Niklaas