Algemeen Directeur van Memisa (m/v)

 

Algemeen Directeur van Memisa (M/V)

Memisa wil kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen bevorderen met speciale aandacht voor de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

De drijfveer van Memisa is het menselijke mededogen, uitgaande van haar christelijke inspiratie. Een scherp gevoel voor sociale rechtvaardigheid doet ijveren voor een evenredigere verdeling van de middelen en van de weldaden van de vooruitgang op wereldvlak.

Voor Memisa betekent ontwikkeling steeds het streven naar een mensgerichte, duurzame en inclusieve maatschap­pij. Uit het voorgaande vloeien enkele basiswaarden voort van waaruit Memisa werkt: solidariteit, gelijkheid, verantwoordelijkheid.

I. Uw functie

Als Algemeen Directeur bent u verantwoordelijk voor het realiseren van de strategische doelstellingen, binnen het goedgekeurde beleid en overeenkomstig de aanwijzingen van de Raad van Bestuur. U staat in voor de operationele leiding van Memisa met het oog op het verzekeren van de doeltreffende en efficiënte werking en de continuïteit van de organisatie.

U bewaakt het kader waarbinnen rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn afgelijnd en de interne samenwerking optimaal is. U legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur en geeft directe leiding aan de Managers van de afdelingen Development & Funding, Projects & Operations en Administration & Finance.

U bent bevoegd Memisa te vertegenwoordigen en te binden binnen het door het bestuur verleende mandaat, de goedgekeurde jaarbegroting en de vastgestelde procuratieregeling. U draagt zorg voor een gezonde financiële positie van de organisatie, volgt de budgetten nauwlettend op en detecteert opportuniteiten en bedreigingen. U draagt zorg voor het vervullen van wettelijke en interne verplichtingen, ook op het vlak van financiële rapportering.

II. Uw verantwoordelijkheden

Vertegenwoordigen van de organisatie volgens het mandaat van de Raad van Bestuur en afleggen van verantwoording en rekenschap over de uitoefening van dit mandaatOpstellen en uitvoeren van het algemeen beleid (strategisch meerjarenplan)Leiding geven aan de afdelingsmanagers, en aan de verantwoordelijken van de perifere onderdelen van Memisa op het terrein, onder meer in DR Congo en BurundiToezicht houden op het dagelijks functioneren van de organisatie (aansturen, bijsturen, valideren, coachen, ...)Dagelijks beheren van de activiteiten, middelen, financiën, relaties en personeelszaken (aanwerving, bezoldiging)Toezicht houden op het verkrijgen van middelen ter verwezenlijking van de doelstellingen en op de uitvoering van projecten en programma'sZorgen voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen en de totstandkoming van systemen van risicobeheersing en interne controle, tijdig detecteren van risico's en er passend op reageren Uitbrengen van de jaarlijkse begroting van Memisa en bewaken van het overzicht (correcte besteding, bijsturing)Opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening en rapporteren aan Raad van bestuur, overheid en fiscus overeenkomstig de wetgevingVoorstellen van een evenwichtige en begrijpelijke beoordeling van de financiële situatie van de organisatie en ten gepaste tijde alle informatie bezorgen die de Raad van bestuur nodig heeft om zijn taken uit te voeren Coördineren van de interne en externe communicatie en van contacten met diverse actoren (politiek, koepels, ngo's, diverse overheden, academische wereld, pers, bedrijfsleven, sponsors, partners, ...)

III. Uw profiel

· Opleiding: niveau Master.

· Ervaring: minimum 10 jaar in leidinggeven en managen van een organisatie en minimum 5 jaar in beheer van projecten in ontwikkelingslanden, met name voor de verbetering van gezondheid en gezondheidszorg, in het ruimere kader van de filosofie van Primary Health Care (Basisgezondheidszorg).

· Persoonlijke instelling: affiniteit met de waarden en doelstellingen van Memisa, uitdragen van universele mensenrechten en engagement bij de primaire processen van Memisa zoals projectvoering, fondsenwerving en educatie.

· Competenties:

- Kennis van de wettelijke verplichtingen met betrekking tot NGO's, tot subsidiëring en in verband met tewerkstelling.

- Expertise op het gebied van institutionele ondersteuning, van maatschappij­opbouw en van organisatie van sociale voorzieningen.

- Kennis van de ontwikkelingsproblematiek in haar geheel, van de huidige trends, methodes en instrumenten.

- Goede vaardigheid in netwerking en communicatie naar het brede publiek

- Uitstekende kennis van het Frans, Nederlands en Engels.

- Kennis van algemene administratie en financieel beheer.

- Multiculturele gevoeligheid en vaardigheid voor omgang met verschillende sociale en culturele systemen.

· Attitude:

- Teamplayer

- Efficiënt, goed georganiseerd

- Proactief en ondernemend

- Stressbestendig

- People manager

IV. Ons aanbod:

Het betreft een voltijdse en vaste tewerkstelling (contract onbepaalde duur). De plaats van tewerkstelling is 1050 Brussel (De Meeûssquare 19), met meerdere buitenlandse missies per jaar, voornamelijk in Afrika.

We bieden een attractief remuneratiepakket, inclusief 13de maand en maaltijdcheques. Bij de bepaling van de anciënniteit houden we rekening met relevante werkervaring.

V. Geïnteresseerd?

Alle vragen betreffende deze vacature kunnen gesteld worden aan Frank De Paepe, Algemeen Directeur en/of aan Vincent Van Gompel, Manager Administration & Finance op telefoonnummer +32 24541540. Voor algemene informatie over Memisa zie de site www.memisa.be.

Gelieve uw sollicitatiebrief met motivering en uw CV voor 25 oktober 2019 te versturen per email met onderwerp « Kandidatuur AD » gevolgd door uw naam aan hr@memisa.be , of per post aan het adres: Human Resources Memisa, De Meeûssquare 19, 1050 Brussel, België (vermelding "vertrouwelijk"). Alleen de geselecteerde kandidaten zullen gecontacteerd worden.

 

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij hr@memisa.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
MEMISA BELGIÊ VZW
De Meeûssquare 19
1050  Brussel