Ambulante Drughulpverleners (m/v)

CAD Limburg vzw en CAW De Kempen vzw

zoeken

Ambulante Drughulpverleners (m/v/x)

om ons laagdrempelig zorgaanbod voor illegale druggebruikers te ondersteunen

Werkingsgebied Herentals – Mol – Geel - Turnhout

Tevens gaan wij over tot de aanleg van een wervingsreserve

In het kader van diversiteit stimuleren we mensen van allochtone afkomst om zich kandidaat te stellen.
We bieden gelijke kansen aan mensen met een handicap.

 

MSOC Kempen heeft als opdracht: laagdrempelige hulpverlening aan te bieden aan gebruikers van illegale drugs, die door de aard van hun problematiek onvoldoende aansluiting vinden bij het regulier hulpverleningsaanbod. Het betreft een integraal zorgaanbod, d.w.z. een aanbod dat er op gericht is om op alle le

vensdomeinen het meest haalbare na te streven waarbij het accent ligt op het gevoel van lichamelijk en psychisch welbevinden van de gebruiker.

Organisatorisch situeert het MSOC Kempen zich onder het werkgeverschap van CAD Limburg in samenwerking met CAW De Kempen. CAW De Kempen staat in voor de opvolging van de inhoudelijke werking.

 

Wij zijn op zoek naar:

 • Een deeltijds Maatschappelijk werker (19 uur/week)

 • Een voltijds Psychiatrisch Verpleegkundige

 • Een deeltijds Psycholo(o)g(e) (19 uur/week)

 

Taakomschrijving

 

 • individuele ondersteuning en begeleiding van cliënten met een verslavingsprobleem en hun omgeving ,

 • uitwerken van een begeleidingsplan op maat van de problematiek en persoonlijkheid van de gebruiker.

 • uitbouwen van een hulpverleningsnetwerk in overleg met de gebruiker, zijn/haar familie en andere regionale gezondheid- welzijnsvoorzieningen

 • doorverwijzen naar en samenwerken met andere voorzieningen

 • cliëntregistratie en dossierbeheer

 • engagement binnen het substitutieprogramma voor heroïnegebruikers

 

Functievereisten

 

Formele functievereisten

 • Bachelor menswetenschappen: maatschappelijk werk én psychiatrisch verpleegkundige

 • Professionele werkervaring hebben binnen de geestelijke gezondheidszorg en of het welzijnswerk strekt tot aanbeveling

 • Ervaring en affiniteit met de doelgroep hebben is een pluspunt

 

Basisvaardigheden

 • Parate kennis van het welzijnslandschap en het algemeen welzijnswerk in het bijzonder

 • Gedrags-beïnvloedende factoren en methodologie kennen en kunnen toepassen

 • Gespreks-therapeutische technieken en bejegening kennen en kunnen toepassen

 • Kennis hebben van de verslavingsproblematiek en vaak bijhorende psychopathologie

 • Courante informaticatoepassingen kunnen gebruiken

 • Kunnen werken met de sociale kaart, m.b.t. verslavingszorg, geestelijke gezondheid en welzijnszorg

 • Voldoende kennis van het Nederlands om met de cliënt het hulpverleningstraject aan te gaan, te communiceren met collega’s en partners en verslaggeving te doen

 

Ervaring

 • Professionele werkervaring hebben binnen de geestelijke gezondheidszorg en of het welzijnswerk strekt tot aanbeveling

 • Ervaring en affiniteit met de doelgroep hebben is een pluspunt

 

Competenties

Organiseren

Handelt zelfstandig op een mature manier

Organiseert de kernactiviteiten op een realistische, ordelijke en efficiënte manier manier met aandacht voor het onderscheid tussen korte en lange termijn enerzijds en operationele, tactische en strategische doelen anderzijds.

Past goede tijdsbeheerprincipes toe (planning, prioriteiten, tijdsvreters aanpakken)

Bewaakt de feitelijke voortgang op hoofdlijnen met oog voor relevante details.

Zet verandertrajecten om in actieplannen met een realistische tijdsfasering.

Bereid zijn tot het organiseren van avondconsultaties

 

Communiceren

Stemt communicatiestijl en taalgebruik af op de context (persoon, situatie, plaats) en de boodschap.

Kan vage en onduidelijke discussies verduidelijken door de verschillende meningen van elkaar te onderscheiden en tot de kern terug te brengen.

Kan verbindend communiceren.

 

Relationele praktijken

Luistert actief, zowel verbaal als non-verbaal, kan hierbij goed aanvoelen wat er leeft bij de ander en leeft zich in in de ander met bewaking van de persoonlijke grenzen.

Spreekt in termen van gemeenschappelijke doelstellingen en samenwerking

Benoemt naast conflicten tevens verschillende alternatieven en scenario’s, denkt oplossingsgericht en vanuit gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.

Ziet de mogelijkheden om met andere organisaties gezamenlijke projecten op te zetten.

Treedt op als bemiddelaar, begeleidt anderen bij oplossen van conflicten door het geven van handvaten

 

Exploreren en leervermogen

Vraagt feedback op het eigen handelen teneinde te kunnen verbeteren en te leren van fouten.

Kan zelfstandig complexe informatie tot zich nemen en deze integreren in de eigen werkwijze.

Vergaart actief kennis en past deze ook toe in de praktijk.

Komt proactief met nieuwe ideeën en experimenteert met nieuwe mogelijkheden en werkwijzen. Is steeds op zoek naar verbetering en vernieuwing

 

Handelen, activeren

Luistert actief, sluit aan bij het niveau, achtergrond en ervaringswereld van de gesprekspartner

Doorgrondt het probleem in zijn volle complexiteit en kan het (her)definiëren in begrijpelijke taal

Begeleidt het proces met gepaste interventies met oog op de ontwikkeling en de vooruitgang van dossiers

Is behulpzaam bij het verkennen van de grenzen en mogelijkheden van de andere en stimuleert de andere tot de gepaste acties

Geeft tips, aanwijzingen en deskundig advies om problemen op te lossen

 

Stressbestendigheid

Behoudt bij confrontaties een correcte en tactvolle houding en vermijdt nodeloze woordenwisselingen

Kan voor zichzelf problemen , spanningen of tegenslagen verwerken en relativeren en gaat hierbij op een adequate manier om met eigen emoties

Werkt actief aan de eigen fysieke, mentale en emotionele veerkracht

Behoudt het overzicht in crisissituaties en weet de juiste prioriteiten te stellen

Ondersteunt anderen om sterke gevoelens zoals boosheid, onmacht, frustratie,.. te kanaliseren. Maakt dingen bespreekbaar.

Kan emotioneel belastende gesprekken en situaties hanteren.

 

Wij bieden

- Een contract van bepaalde duur van van 1 jaar (met mogelijkheid om door te groeien naar een contract van onbepaalde duur) voor

 • Een deeltijds contract (19 uur per week ) voor een Bachelor: Maatschappelijk werker

 • Een voltijds contract (38 uur/week) voor een Bachelor: psychiatrisch verpleegkundige

 • Een deeltijds contract (19 uur/week) voor een Psycho(o)log(e)

   

- Verloning volgens de geldende CAO barema’s (PC nr. 330), werkgeverschap CAD Limburg

- Aansturing en coaching vanuit CAW De Kempen

- Een boeiende job in een steeds evoluerende en flexibele organisatie

- Een collegiaal team met enthousiaste en gedreven collega's die elkaar ondersteunen in hun werking. Het team is multidisciplinair samengesteld.

- De mogelijkheid tot het opbouwen van een brede expertise mogelijkheden tot persoonlijke groei door o.a.

- collegiaal consult en interne en externe vormingen.

- Het CAW ondersteunt hun medewerkers vanuit de principes van het waarderend onderzoek.

 

Indiensttreding

- Zo snel mogelijk

 

Solliciteren

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen door een gemotiveerd schrijven en CV te richten via mail aan Anik Aerts (anik.aerts@cawdekempen.be)

De uiterste inschrijvingsdatum is 31/08/2018

Voor meer informatie omtrent deze vacature kan je op 30 augustus contact opnemen met Anik Aerts op het nummer 0471 92 24 25

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: volgens PC 330
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij anik.aerts@cawdekempen.be
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
CAD Limburg & CAW De Kempen
Hofkwartier 23
2200  Herentals