BEHEERDER PERSONEELSDOSSIER (M/V/X)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Fedasil zoekt een

Beheerder personeelsdossierS (M/V/X)

Niveau B

Intern/extern

Referentienummer: 9102-162

 

Functie

Doel

 

Als lid van de dienst HR administratie sta je in voor verschillende taken met als prioriteit het beheer van de lonen.

Je bent verantwoordelijk voor het autonoom, correct en nauwkeurig opvolgen van individuele dossiers van personeelsleden zowel wat betreft de voorbereiding van arbeidsovereenkomsten, het onthaal van nieuwe medewerkers, de ondersteuning aan de dienst selectie en opleiding, de opvolging van de loopbaan van personeelsleden als de voorbereiding van de berekening van hun loon en vergoedingen.

 

Context

 

Binnen de Personeelsdienst werk je op de dienst Administratie. Deze dienst bestaat uit twee teams (NL/FR) onder leiding van een adjunct die de HR verantwoordelijke ondersteunt.

Binnen Fedasil beheer je de gegevens van de medewerkers van de opvangcentra waarvoor je verantwoordelijk bent.

 

Inhoud

 

Je verzekert lonen in samenwerking met je collega’s een correcte uitbetaling van de lonen, vakantiepremies, eindejaarspremies, andere toelagen,…

Je voert via Easypay gegevens in die al dan niet een impact hebben op de lonen van de medewerkers.

Je voert controles uit om de correctheid van de lonen te verzekeren in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Je volgt Dimona op (bij aankomst en vertrek van medewerkers)

Je beantwoordt vragen van medewerkers over hun loon (inlichtingen, simulaties)

Je verzekert de opvolging van verschillende attesten (werkloosheid, mutualiteit,…)

Je stelt arbeidsovereenkomsten en ontslagdossiers op en zorgt voor de opvolging.

Je beheert desgevallend de registratie van de werktijd (prikklok)

Je berekent verlofdagen, ziektedagen en vergoedingen

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

Diploma en ervaring

 

Je bent houder van een bachelor/graduaatsdiploma bij voorkeur met een oriëntatie HR.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring op vlak van loonberekening, administratief personeelsbeheer of op een personeelsdienst bij de overheid.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt een kennis van de sociale wetgeving.

Je hebt praktische PC vaardigheden.

 

Troeven

Je hebt een basiskennis van Easypay.

Je hebt een goede kennis van het Frans.

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot  oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren:Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar.

Plaats van tewerkstelling

Fedasil Hoofdbestuur

Kartuizerstraat 21

1000 Brussel

Loon

 

Je wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2.390 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

 

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, stuur dan uw kandidatuurdossier via de link in de vacature op https://fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil    

Solliciteer ten laatste op 22/01/2020.

Om in overweging genomen te worden, moet je kandidatuurdossier het volgende bevatten:

-       een motivatiebrief

-       een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)

-       een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen. 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden in januari 2020. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging.

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij axel.vannoten@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Hoofdbestuur
Kartuizersstraat 21
1000  Brussel