BOEKHOUDKUNDIG ASSISTENT (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Fedasil zoekt een

Boekhoudkundig assistent (m/v/x) 50% VVC

Voor het opvangcentrum van Langemark-Poelkapelle

Externe  selectie

Referentienummer: 9031/196

Functie

Doel

U voert op een efficiënte, betrouwbare en regelmatige manier de administratieve opvolging van de boekhouding en de begroting, in lijn met de geldende procedures en regelgeving met als doel de financiële middelen van de organisatie mee te beheren als een goede huisvader.

Context

Het opvangcentrum heeft een capaciteit van 229 bewoners en er werken 47 personeelsleden.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst schoolbegeleiding en animatie, de opvoeders,…

Als boekhoudkundig assistent werkt u binnen de administratieve stafdienst, deze bestaat uit 3 medewerkers waaronder 1 diensthoofd (meer informatie over het centrum in kwestie vindt u op www.fedasil.be).

Inhoud

U helpt bij de uitvoering op een accurate manier de vele financieel technische verrichtingen uit die noodzakelijk zijn voor een betrouwbare boekhouding.

U staat mee in voor de technische opvolging van budgetten en/of budgetenveloppen, u werkt mee aan de opmaak budgetplanningen en staat in voor de uitvoer ervan.

U zorgt mee voor een nauwgezette verwerking en eerste interpretatie van informatie over de financiële middelen.

U helpt bij de opmaak van rapporten en verslagen en staat in voor de klantgerichte eerstelijns communicatie vanuit de dienst.

U ziet mee toe op de juiste toepassing van procedures, richtlijnen en wetgeving inzake overheidsopdrachten.

U helpt bij de opvolging financiële aankoopdossiers op en het beheer van raamcontracten.

Profiel

U heeft een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

Diploma en ervaring

U heeft een diploma hoger middelbaar onderwijs, bij voorkeur in een boekhoudkundige of administratieve richting.

U heeft een eerste relevante professionele ervaring in het opvolgen van boekhoudkundige dossiers.

Technische vaardigheden

Vereisten

U heeft kennis van boekhoudkundige programma’s.

U heeft een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel, Acces,…

U heeft voeling met/interesse in het werken voor een kwetsbare multiculturele doelgroep..

Troeven

U heeft kennis van overheidsopdrachten.

U heeft kennis van het Engels en/of andere vreemde talen.

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot  oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

INFORMATIE VERWERKEN : efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

               

Aanbod

Type overeenkomst

Een vervangingscontract (50%)

Plaats van tewerkstelling

Fedasil Poelkapelle

Stadensteenweg 68

8920 Langemark Poelkapelle

Loon

U wordt aangeworven op het niveau C1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 2.030 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 31 juli 2019 door het sollicitatieformulier in te vullen dat je vindt in deze vacature op onze website www.fedasil.be/werken-bij-fedasil (http://www.fedasil.be/werken-bij-fedasil).

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

een motivatiebrief

een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)

een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen. 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een praktische test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden in de week van 5 augustus. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 1 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Sofie Desseyn, sofie.desseyn@fedasil.be, tel. 051/480631 (selectieverantwoordelijke).

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij valerie.zyde@fedasil.be
    met referentie 9031/196
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Fedasil Poelkapelle
stadensteenweg 68
8920  Langemark Poelkapelle