Coach/directeur huizenvandeMens Vlaams-Brabant

Coach/directeur huizenvandeMens Vlaams-Brabant
1. JOBINHOUD
Als coach, coördinator en imagobouwer binnen het geheel van de huizenvandeMens sta je in voor het uitdragen van een vrijzinnig humanistische dienstverlening binnen de provincie Vlaams – Brabant, dit op een innovatieve manier. Deze opdracht is natuurlijk niet evident! Gelukkig sta je er niet alleen voor en zijn er verschillende teams van gemotiveerde collega's die met jou de uitdaging zullen aangaan.
Het klinkt misschien allemaal nog wat abstract, dus daarom een woordje over onze organisatie. deMens.nu is de koepel van vrijzinnig humanistische verenigingen in Nederlandstalig België. Samen met onze Franstalige collega's zijn we verenigd in een gemeenschappelijk wettelijk erkend orgaan: de Centrale Vrijzinnige Raad. In een notendop heeft de wetgever ons de opdracht gegeven te voorzien in niet-confessionele dienstverlening (denk daarbij aan de verspreiding van het vrijzinnig humanistisch gedachtengoed, plechtigheden, gesprekken of gemeenschapsvorming). Om dit mogelijk te maken, zijn er verschillende huizenvandeMens die fungeren als laagdrempelige ontmoetingsplaats. Je kan er binnenspringen voor een activiteit, een gesprek, een plechtigheid, een vraag over waardig levenseinde, vrijwilligerswerk, een stage,...
1.1. De directeur als coach:
 Slaagt erin het praktisch vrijzinnig humanisme een kwaliteitslabel te verschaffen, dit te optimaliseren en te bewaken. Heeft bijgevolg een goed zicht op de kwaliteit van het werk van de medewerkers en stuurt bij waar nodig, in dialoog. Fungeert als procesbegeleider voor de teams.
 Vanuit een coachende insteek herkent hij de talenten van de medewerker en weet deze optimaal in te zetten in functie van een kwaliteitsvol praktisch vrijzinnig humanisme.
 Schenkt medewerkers vertrouwen, laat ruimte voor initiatief, werkt inspirerend en zorgt voor de nodige aanmoediging, waardering en steun. Doet dit aan de hand van coachingsgesprekken of waarderingsgesprekken die vertrekken vanuit wederzijds respect.
 Doet inspanningen om een optimale werksfeer te creëren. Bij conflict komt hij, indien nodig, tussen.
 Werkt faciliterend, emancipatorisch en proactief.
 Verbindend werken en communiceren staat centraal.
1.2. De directeur als coördinator
 Zorgt voor efficiënte doorstroming van correcte informatie tussen de verschillende beleidsorganen, de organisatiestructuren (sterren – huizenvandeMens – teams etc.), alsook tussen de verschillende provincies.
 Heeft goed zicht op de beleidslijnen van deMens.nu en hanteert deze op adequate wijze.
 Coördineert op actieve wijze de SMB(Stichting Morele Bijstand)-werking in de eigen provincie, conform de beleidslijnen van de organisatie.
 Draagt bij tot de ontwikkeling van een beleid en een coherente visie op praktisch vrijzinnig humanisme.
 Werkt nauw samen met de voorzitter van de IMD, bereidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor en volgt deze op met de nodige diplomatie en discretie.
 Zorgt ervoor dat de missie van UVV en het regionaal beleidsplan gefinancierd en geïmplementeerd worden, geeft daartoe inhoudelijk advies en volgt de financiering van de provinciale werking en het praktisch vrijzinnig humanisme op.
1.3 De directeur als imagobouwer
 Treedt op als ambassadeur van de organisatie.
 Doet inspanningen om het praktisch vrijzinnig humanisme als concept een herkenbaar gezicht te geven binnen de provincie en bouwt hiervoor een netwerk uit.
 Neemt en stimuleert initiatieven in verband met PR, prospectie en representatie en benut de lokale mogelijkheden.
 Heeft een brugfunctie naar lokale afdelingen van lidverenigingen en vrijzinnige ontmoetingscentra.
Beginnen je vingers alvast te jeuken? Vul het formulier op de website in! We kijken uit naar je kandidatuur.
3. PROFIEL
3.1. Levensvisie/waarden
Wij zien al onze collega's als ambassadeurs van onze waarden. Daarom verwachten we van jou een duidelijk geprofileerde vrijzinnig humanistische visie en houding.
3.2. Cognitieve vaardigheden
 Je kan leiding geven in een coachende stijl, zowel op collectief als individueel niveau;
 Je kent de georganiseerde vrijzinnigheid goed
 Je beschikt over een goede kennis van de welzijnszorg in functie van de dienstverlening vandeMens.nu
3.3. Voorkomen / taalgebruik
 Je hebt een verzorgd uiterlijk;
 Je bent zowel mondeling als schriftelijk taalvaardig.
4. VEREISTEN AANWERVING
 Door de selectiejury toegelaten worden tot de procedure op basis van het ingestuurde kandidaatstellingsdossier.
 Beschikken over een Masterdiploma.
 Minstens acht jaar nuttige ervaring hebben.
 Een schriftelijke referentie van huidige en/of voormalige werkgever(s) voorleggen.
 Minstens tien jaar engagement aantonen in de vrijzinnig humanistische gemeenschap.
 De levensbeschouwelijke screening met goed gevolg afsluiten.
 De proeven, waaronder een assessment, met goed gevolg doorlopen.
 Een positief onderhoud met de selectiejury hebben.
 Gunstig gerangschikt zijn.
Aanwerving:
 Voorgedragen worden als titularis van de functie door de selectiejury aan het dagelijks bestuur van UVV/deMens.nu.
5. WERKVOORWAARDEN
De directeur maakt deel uit van het personeelskader van deMens.nu, en krijgt een standplaats toegewezen. Hij zal het werk dienen te organiseren samen met een team van medewerkers. De directeur werkt rechtstreeks onder het gezag van de algemeen directeur.
Algemeen gesteld dient het werk van de directeur de andere medewerkers tot voorbeeld te strekken.
De directeur werkt voltijds in het systeem van de vijfdagenweek en garandeert een optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid. Zijn statuut is conform de wet d.d. 21 juni 2002 en het arbeidsreglement van deMens.nu.
De directeur is loyaal aan het beroepsgeheim, de deontologische code en de specifieke nota's van deMens.nu in verband met de vrijzinnig humanistische dienstverlening.
6. BEZOLDIGING
Voor de verloning van de provinciale directeur wordt de weddeschaal moreel consulent-hoofd van dienst toegepast, conform artikel 63 van de wet van 21 juni 2002. De brutoaanvangswedde aan 0 jaar anciënniteit op datum van 1 maart 2020 bedraagt € 3.932,60 (index 1,7069).
Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing bij de Federale Overheid.
7. HOSPITALISATIEVERZEKERING
De werknemer krijgt na zes maanden en na een positieve evaluatie een hospitalisatieverzekering bij DKV aangeboden, die betaald wordt door de werkgever. In voorkomend geval kan de werknemer de verzekering mits betaling uitbreiden tot zijn/haar gezinsleden.
8. WOON-WERKVERKEER
De directeur die van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruik maakt om de verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever de kosten m.b.t. een abonnement voor 100% terugbetaald.
De directeur die steeds gebruik maakt van de fiets om een verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, of zich te voet begeeft van zijn verblijfplaats naar de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever een tegemoetkoming.
9. OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN
De directeur wordt geacht zich permanent bij te scholen en stelt een persoonlijk ontwikkelingsplan op in functie van de eigen behoeften, noden en met oog op het eigen functioneren. De werkgever verschaft hiertoe de nodige faciliteiten en ondersteuning.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: De brutoaanvangswedde aan 0 jaar anciënniteit op datum van 1 maart 2020 bedraagt € 3.932,60 (index 1,7069).
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij vacatures@demens.nu
    met referentie https://demens.nu/jobs/
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
huisvandeMens Leuven
Tiensevest 40
3000  Leuven


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.