COLLECTIE- EN ONTHAALCOÖRDINATOR VOOR DE OPENBARE BIBLIOTHEEK SCHAARBEEK

HET GEMEENTEBESTUUR VAN SCHAARBEEK WERFT AAN:


ASSISTENT DIENSTLEIDER, COLLECTIE- EN ONTHAALCOÖRDINATOR VOOR DE  NEDERLANDSTALIGE BIBLIOTHEEK


Schaarbeek, een gemeente met 133.000 inwoners, staat voor vele stads- en tijdsgebonden uitdagingen. Die uitdagingen zijn tegelijk drijfveren die ons ertoe aanzetten te innoveren, dag na dag. En dat op alle vlakken: dienstverlening aan de burger, netheid, onderwijs, administratie, veiligheid, cultuur, stedenbouw, groene ruimtes, sport, openbare wegen, openbare verlichting. Om die projecten in goede banen te leiden, zijn we geregeld op zoek naar competente, gemotiveerde en enthousiaste medewerkers. U wilt zich ook inzetten voor het openbare belang?  Kom dan bij ons werken!
De gemeentelijke administratie verbindt zich ertoe de maatregelen die ingaan tegen alle vormen van discriminatie te respecteren en belooft een politiek te voeren die gericht is op diversiteit.


ALGEMENE MISSIE BIBLIOTHEEK:

De bibliotheek van Schaarbeek is een laagdrempelige gemeentelijke huiskamer waar elke burger warm ontvangen
wordt met zijn of haar vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Ze is actief op het gebied van informatiebemiddeling, leesbevordering, om kennis, informatie en cultuur te delen. Om haar missie efficiënt in de
praktijk te brengen streven we naar een optimale samenwerking met de partners van het lokale cultuurbeleid van Schaarbeek, de verschillende partners op het terrein en andere Brusselse bibliotheken waarbij het realiseren van
gemeenschappelijke doelstellingen steeds centraal staat.


VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN:
De collectie- en onthaalcoördinator staat er voor in de dagelijkse werking van de bibliotheek zichtbaar te maken door
het collectiemanagement en de goede werking van het publieksonthaal te stroomlijnen. De coördinator werkt samen
met een team om de resultaten te behalen.


Kerntaken:

1. Coördinatie van het collectiebeleid (geheel van boeken, DVD’s, CD’s, kranten en tijdschriften en  digitale collecties)

 • Collectievorming : selectie, besteladministratie en afvoer op basis van het collectieplan
 • In het bijzonder instaan voor de selectie van de collectie Informatieve boeken
 • Instaan voor het maken van fysieke en virtuele collectie-etalages
 • Instaan voor de publiekscommunicatie inzake de collectie
 • Organisatie en opvolging van de catalografie en boekverwerking
 • Organisatie en opvolging van het beheer van de kranten en tijdschriften
 • Verbeteren van de werkprocessen inzake collectie
 • Samen met de bibliothecaris het collectieplan opstellen

    2. Coördinatie van de publiekswerking

 • Beheer van de wissel- en pop-upcollecties (boekenkoffers, Boekbaby-collectie, …)
 • (Mee)Organiseren van (voor)leesactiviteiten en lezingen voor volwassenen
 • Uitvoering van publieksactiviteiten
 • Opvolgen en verbeteren van alle werkprocessen inzake het publieksonthaal in de bibliotheek
 • Ondersteuning bieden in geval van conflictsituaties op vlak van het publieksonthaal
 • Beheer van de publieksmail
 • Organisatie van de ontvangst van klassen en groepen
 • Vervangen onthaalmedewerkers

 

3. Personeelsbeheer

 • Taakverdeling en –opvolging van onthaalmedewerkers en bibliotheekassistenten
 • Deelname aan de aanwervingen en functioneringscyclus van onthaalmedewerkers en de bibliotheekassistente
 • Beheer van vrijwilligers, jobstudenten en stagiaires
 • Mee vormgeven aan teamoverleg en interne kennisdeling

4. Extern netwerk en samenwerking

 • Opvolgen werkgroepen catalografie, EBS (Eengemakt Bibliotheek Systeem) en collectie van het OBIB (Ondersteuning Bibliotheken in Brussel)
 • Organisatie van inspraak in de collectievorming

5. Administratie

 • Opmaak van en opvolging van bestelbonnen en facturatie
 • Bestellen van kantoorbenodigdheden en catering voor publieksactiviteiten

VEREISTE COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN:


PROFIEL:

 • Houder van of gelijkgesteld diploma (minstens bachelor)
 • Tweetaligheid FR/NL gewenst


KENNIS EN VAARDIGHEDEN:

Technische kennis

Transversales competenties:

 • Expertise op het gebied van collectiemanagement
 • Grondige kennis van het bibliotheeksysteem (Vubis Smart software) en de afspraken inzake catalografie
 • Goede kennis van het arbeidsreglement en technieken mbt leidinggeven
 • Kennis van de actualiteit binnen het culturele domein met het accent op de actualiteit binnen de boeken- en filmsector
 • Kennis van het gebruik van sociale media
 • Resultaatgericht werken
 • Samenwerken
 • Zich ontwikkelen

Competenties eigen aan de functie

 • Het werk van medewerkers organiseren en opvolgen
 • Problemen analyseren
 • Oplossingen vinden
 • Verandering sturen
 • Zijn emoties beheren
 • Goede sociale vaardigheden
 • Omgaan met vernieuwing en pro-actief innoveren

ONS AANBOD:

voltijds contract van onbepaalde duur, volgens het barema B – administratief secretaris.


PLAATS VAN TEWERKSTELLING:

Bibliotheek Schaarbeek, Lambermontlaan 224 - 1030 Schaarbeek


VOORDELEN:

 • Aandacht voor een goed evenwicht tussen privé-en beroepsleven dankzij het regime van wettelijke en reglementaire verloven
 • Valorisatie van beroepservaring (openbare sector : volledig – privésector : maximum 6 jaar)
 • Mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie
 • Gratis persoonlijke hospitalisatieverzekering
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) en interne mobiliteit
 • Terugbetaling vervoerskosten (voetganger, fiets, MIVB en NMBS)
 • Recht op maaltijdscheques
 •  Eindejaarspremie

SELECTIEPROCEDURE :


Na ontvangst van uw kandidatuur, zal een eerste selectie doorgevoerd worden op basis van de informatie in uw CV en motivatiebrief. De kandidaten die het best beantwoorden aan het gezochte profiel zullen uitgenodigd worden voor een aanwervingsproef en een onderhoud.

Bijkomende informatie kan bekomen worden bij Mevrouw Ingrid Lemaire, 02/2453208 of via mail ilemaire@schaarbeek.irisnet.be

 

OPGELET:
De kandidaturen (motivatiebrief, cv en diploma) moeten opgestuurd worden ter attentie van Loredana ROMOLO, Coördinator Aanwerving - Directie Human Resources: rh_recruitment@schaerbeek.be of per post op het volgend adres: Gemeente Schaarbeek, Colignonplein te 1030 Schaarbeek.


Deadline voor de sollicitaties : 9/6/2019


Gelieve volgende referentie te vermelden : VC-NLB-PMD


Indien u een handicap, een leerstoornis of een ziekte heeft (visueel, motorisch, gehoor, …) en indien u wenst te genieten van redelijke aanpassingen in het kader van de selectieprocedure, vermeld dit dan in uw kandidatuur. Wij zullen erover waken dat de selectieomstandigheden aangepast worden.

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: volgens het barema B – administratief secretaris.
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij rh_recruitment@schaerbeek.be
  met referentie VC-NLB-PMD
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Openbare Bibliotheek Schaarbeek
Lambermontlaan 224
1030  Schaarbeek