Coördinator Interne controle (M/V)

1. VOORSTELLING VAN DE DIENST

De cel Projecten brengt verschillende transversale functies samen die op de ondersteuning en coördinatie van de acties van de OCMW-diensten zijn gericht: projectbeheer, informatie en statistieken, kwaliteitsbeheer interne controle, Agenda 21.

2. ALGEMENE OPDRACHT VAN DE FUNCTIE

 • Het management adviseren en helpen bij het uitrollen van een geformaliseerd intern controlesysteem met het oog op het aanreiken van redelijke zekerheid wat betreft de uitvoering van de opdrachten van het OCMW en dat is gebaseerd op het risicobeheer van de verschillende processen, het implementeren van beheersmaatregelen, evenals de geregelde evaluatie hiervan.
 • Zich permanent vergewissen van de bruikbaarheid van de interne controleprocessen, de naleving ervan door de verschillende diensten, de geschiktheid ervan aan de omgeving en de continue verbetering ervan.
 • Waken over de kwaliteit, de doelmatigheid en de naleving van de procedures en maatregelen die met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen, het optimale gebruik van de middelen, de fraudepreventie, de naleving van de wetgeving, de vrijwaring van de financiële belangen van het OCMW en de beschikbaarheid van betrouwbare informatie over de financiën en de werking van het OCMW werden geïmplementeerd.

3. VERANTWOORDELIJKHEIDS- EN/OF ACTIVITEITSGEBIEDEN (Niet-uitputtende lijst)

3.1. Aansturing en evaluatie

 • In overleg met het management identificeren en definiëren van de prioritaire acties, bepalen van de aanvaardbare risiconiveaus en de gewenste kwaliteitsniveaus waarbij rekening dient te worden gehouden met de operationele en financiële beperkingen
 • Opstellen van getimede actieplannen
 • Geregeld de uitgerolde processen evalueren en aanpassen in het licht van de vastgestelde efficiëntie en de ontwikkeling van het strategisch en wettelijk kader

3.2. Risicoanalyse

 • Uitwerken en verdelen van een risicoanalyse- en -classificatiesysteem
 • Opstellen en continu bijwerken van de inventaris met de binnen de organisatie bestaande procedures en praktijken
 • Formaliseren van de processen aan de hand van een aangepaste software
 • Analyseren van die processen en procedures om het kwaliteitsniveau ervan te bepalen en de risico’s te identificeren

3.3. Risicobeheer

 • Het management bijstaan in de identificatie en beschrijving van de met het oog op de te beheren geïdentificeerde risico’s uit te rollen beheersmaatregelen
 • De diensten helpen bij het aanpassen en implementeren van de procedures volgens het gedefinieerde risico- en kwaliteitsniveau en van de geïdentificeerde beheersmaatregelen 

3.4. Informatie en communicatie

 • Het personeel sensibiliseren rond de plaats, de rol en de toegevoegde waarde van een intern controlesysteem
 • Ontwikkelen, publiceren en permanent bijwerken van een methodologie voor interne controle, evenals van de documentsjablonen waaronder de documenten voor de beschrijving van de processen en procedures
 • Het personeel van de organisatie informeren en opleiden met betrekking tot de concepten rond interne controle en het gebruik van de ontwikkelde methodologie
 • Bijdragen aan de transversaliteit van de processen en erover waken dat alle interveniënten een algemeen overzicht hebben van die laatste
 • Het management geregeld op de hoogte houden zodat het management een duidelijk zicht heeft op het niveau van risicobeheersing, de mate waarin de doelstellingen werden verwezenlijkt en de resterende ruimte voor verbetering
 • Opleidingen volgen over en kennis van goede praktijken binnen de sector delen, op de hoogte blijven van de ontwikkeling van technieken op het vlak van interne controle en die integreren in de processen voor interne controle
 • Ontwikkelen van een netwerk van externe contacten

3.5. Monitoring

 • Implementeren, onderhouden en geregeld verbeteren van een monitoring- en reportingsysteem om de evaluatie-, risicobeheer- en communicatieactiviteiten te ondersteunen
 • Deelnemen aan het opzetten van dashboards om de verantwoordelijken van de verschillende diensten de mogelijkheid te bieden om op hun niveau de slagkracht van de heersende procedures te evalueren

4. DESKUNDIGHEIDSPROFIEL 

4.1. Technische vaardigheden

 •         De kennis van de voor OCMW’s toepasselijke wet- en regelgevingen verwerven en bijhouden, evenals van de financieringsbronnen en opdrachten van het OCMW zoals bij wet en in de lokale beleidsmatige visies bepaald
 •         De beheersing van de methodologieën met betrekking tot interne controle en de referentiesystemen (Coso II, Intosai, Handvest Interne controle, …) verwerven en bijhouden
 •         De technische vaardigheden die met de functie verband houden, beheersen: modelleren en optimaliseren van de processen, risicoanalyse en -beheer, monitoring en reporting, projectbeheer
 •         De technieken op het vlak van mondelinge en schriftelijke communicatie beheersen: redactionele kwaliteiten, argumentering, duidelijk en doelmatige presentaties
 • De functiegebonden computertools beheersen: spreadsheet, tekstverwerker, databanken, workflow description, ...

4.2. Algemene vaardigheden

 •         Zelfontwikkeling: Op actieve wijze de eigen ontwikkeling plannen en beheren volgens de eigen mogelijkheden, interesses en ambities waarbij het eigen functioneren kritisch onder de loep wordt genomen en continu nieuwe ideeën, benaderingen, competenties en kennis worden aangevoerd.
 •         Informatie analyseren: Doelgericht gegevens analyseren en kritisch onder de loep nemen en dienovereenkomstig handelen
 •         Actief luisteren en analyseren van de boodschap: Het verkennen, luisteren naar en identificeren van de noden van de gesprekspartner
 •         Communiceren: Zich zowel schriftelijk als mondeling helder en duidelijk uitdrukken en de gegevens correct rapporteren
 •         Integer en professioneel handelen: Feeling hebben voor openbare dienstverlening en er de grote principes van in acht nemen. Handelen volgens de normen voor professionele best practices. Erover waken dat de mens steeds op de eerste plaats komt
 •         Netwerken: Voor de organisatie geschikte externe partners identificeren via formele en informele netwerken en strategische allianties uitwerken
 •         Begeleiden/coachen: Acties ondersteunen en mensen oriënteren op individuele wijze of in team met het oog op hun ontplooiing.
 •         Een visie ontwikkelen: Ontwikkelen van een globale visie, een opdracht en een strategie voor de organisatie in haar geheel
 •         Het werk structureren: Structuur brengen in het werk door prioriteiten vast te leggen en systematisch een veelheid van verschillende taken verwerken met het oog op de naleving van de vooropgezette deadlines
 •         Oplossingsgericht: De nodige middelen aanwenden om het hoofd te bieden aan een probleem- of ongebruikelijke situatie
 •         Resultaatgericht handelen: Energiek en vastberaden te werk gaan bij het nastreven van de doelen en met oog voor kwaliteit.
 •         Samenwerken: Met de collega’s samenwerken en het eigen werk goed indelen om gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken; hierbij de hulpmiddelen delen en zich ondersteunend en solidair opstellen.
 • Creativiteit aan de dag leggen: Iets nieuws / vernieuwend creëren, bedenken en uitwerken, originele oplossingen implementeren

5. PROFIEL VAN DE BETREKKING 

5.1. Vereiste opleiding(en) of diploma(‘s)

Een Masterdiploma is een vereiste. 

5.2. Sterke punten

Ervaring in interne controle/audits
Een degelijke kennis van de OCMW-gerelateerde materie 

5.3. Talenkennis 

Nederlands/Frans - Degelijke actieve en passieve kennis van de tweede taal vormt een extra troef.

6.    AANBOD EN CONTACT

6.1. Voordelen

 • Contractuele aanwerving voor een bepaalde duur van 6 maanden ( verlenging mogelijk voor onbepaald duur)
 • Mogelijkheid om een doorlopende vorming te volgen op het terrein
 • Tenlasteneming tot 100% van de verplaatsingskosten
 • Aantrekkelijke regeling inzake verlof (36 dagen)
 • Erkenning van de professionele ervaring

6.2. Contact

Geïnteresseerd

Twijfel niet ons uw kandidatuur te sturen, voor 23 februari 2020, naar ons postadres: hr@ocmw-anderlecht.brusselsof naar ons postadres: OCMW Anderlecht – Secretariaat – R. Vander Bruggenlaan 62-64 – 1070 Brussel.

 

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij hr@cpas-anderlecht.brussels
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
OCMW Anderlecht
R. Vander Bruggenlaan 62-64
1070  Anderlecht


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.