Coördinator RTJ Samenwerkingsverband Asse-Meise-Vilvoorde

Algemeen kader

Eén-gezin-één-plan Asse-Meise-Vilvoorde zorgt ervoor dat elke jeugdhulpvraag door een (gezin met) kind of jongere in het gebied Asse-Meise-Vilvoorde wordt gezién.

Hun vraag of signaal wordt opgepikt, binnen de maand. Er wordt vanuit een breed vizier gekeken naar:

  - hun sterktes evenzeer als hun kwetsbaarheden,

  - hun vraag/signaal om ondersteuning en zorg evenzeer als hun wens om het zelf  te doen,

 - noden bij elk van de gezinsleden evenzeer als noden ten aanzien van elkaar,

  - mogelijkheden evenzeer als beperkingen, soms ook van de hulpverlening.

Vanuit dat brede vizier wordt met (het gezin van) kind of jongere een aanpak gezocht die hen zoveel mogelijk aanspreekt als regisseur van de ondersteuning en zorg. Als er op meerdere vlakken (jeugd)hulpvragen leven bij (het gezin van) kind of jongere, wordt afgesproken dat de gezinscoach hun aanspreekpunt is. Dit om ervoor te zorgen dat goed wordt samengewerkt tussen de verschillende hulpverleners. Een afgesproken en gedeeld plan dus met en voor (het gezin van) kind of jongere.

Kwetsbaarheden en beperkingen, die van kortere of langere duur kunnen zijn, betekenen soms dat met gezinnen in gesprek wordt gegaan over de zorg of veiligheid voor de kinderen, wat in sommige situaties absolute voorrang krijgt.

Wij zoeken een COÖRDINATOR om in dit samenwerkingsverband een centrale rol op te nemen.

 

   *  Je opdracht zit in het creëren van meerwaarde op vlak van participatie, empowerment en samenwerking tussen teamleden, organisaties en overheden die deel uitmaken van het   samenwerkingsverband.

   * Je slaagt erin om nieuwe manieren van werken te installeren zodat de doelstellingen  worden gerealiseerd. 

   * Je maakt een team van een groep mensen van verschillende sectoren die gewoonlijk niet met elkaar samenwerken.

   * Je zorgt ervoor dat de rollen en de opdrachten duidelijk zijn zodat individuele specialisaties en benaderingen elkaar aanvullen.

   * Je zorgt ervoor dat het besluitvormingsproces correct verloopt en dat er oplossingen  worden gevonden voor problemen die zich aanbieden.

   * Je bent erop gericht conflicten zoveel mogelijk bespreekbaar te maken om vervolgens  oplossingen te zoeken die voor alle partijen acceptabel zijn.

   * Je kan een publiek toespreken en kan overtuigen en motiveren.

Interesse?

 

Graag een motivatie en CV naar:  Kernpartner OS Asse-Meise-Vilvoorde, Assesteenweg 220 te 1740 TERNAT of een email naar: koenvandenabeele@vzwradar.be

Uiterlijk tegen 20 juli 2018.

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING: 

 

1. Doel van de functie

 • De coördinator neemt vanuit de  visie en de doelstellingen van het samenwerkingsverband de algemene verantwoordelijkheid over het geheel van de werking.
 • Een optimale werking mogelijk maken door een adequate coördinatie van alle activiteiten m.b.t. het RTJ samenwerkingsverband in de regio Asse, Meise en Vilvoorde.
 • De teamcoördinatie in al zijn aspecten van het gezamenlijk 1G1P-team bestaande uit de ELP’s en de gezinscoachen in de regio.
 • Een schakel vormen tussen het 1G1P-team en het kernteam van het samenwerkingsverband.
 • In samenspraak met het kernteam, het beleidsteam en de inhoudelijke stuurgroep  de beleidsbeslissingen vertalen in praktische werkzaamheden op niveau van de werking in de regio en bij de partners van het samenwerkings-verband.
 • De noodzakelijke sterke band met de ‘uitzendorganisaties’ onderhouden en verstevigen.

 

2. Bevoegdheden

 • Is door de beleidsgroep gemandateerd om het dagelijks bestuur op  te nemen.
 • Is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking en het efficiënt functioneren van het samenwerkingsverband, in de opstartfase werkt hij/zij hiervoor nauw samen met de kernpartner.
 • Geeft mee vorm aan het beleid en de uitbouw van het samenwerkingsverband binnen de grenzen van de bevoegdheid bepaald door de beleidsgroep.
 • Draagt zorg voor de kwaliteit van de dienstverlening (ELP en Gezinscoaching) en het welzijn van de medewerkers; 
 • Is verantwoordelijk voor het inhoudelijk beleid  binnen het samenwerkingsverband in samenspraak met de beleidsgroep en de inhoudelijke stuurgroep.
 • Is verantwoordelijk voor het personeels - en financieel beleid binnen het samenwerkingsverband  in samenspraak  en in opdracht van de beleidsgroep. Voert de beslissingen uit die hiervan het logische gevolg zijn.

3. Plaats in de organisatie van het samenwerkingsverband

 •       Geeft leiding aan het  1G1P-team bestaande uit de Eerstelijnspsychologen en de Gezinscoachen.
 •       Maakt deel uit van:        

-      Het kernteam (coördinatieteam)

-      De Beleidsgroep (met adviserende stem)

-      De Inhoudelijke Stuurgroep en de werkgroepen

-      De Stuurgroep ELP

-      Het Instroomoverleg

 •       Rapporteert regelmatig aan de kernpartner. (Plaats van tewerkstelling is op de locatie van de kernpartner.)
 •       Rapporteert regelmatig aan de beleidsgroep en de inhoudelijke stuurgroep

4. Taken  v.d. Coördinator (niet-limitatief)

ü Aansturen van het team.

ü Continue contact en overleg  met de ‘uitzend-organisaties’.

ü Organiseren, voorbereiden  en voorzitten van intern overleg (team, diverse beleidsorganen,..)

ü Handelen volgens efficiente besluitvormingsprocessen binnen het samenwerkingsverband.

ü Ontwikkelen van nieuwe methodieken en manieren van samen-werken in de jeugdhulp binnen de afgebakende regio.

ü Toezicht op GDPR-wetgeving en privacy van cliënten en gebruikers binnen het netwerk.

ü Meewerken en aansturen van de rapportage en monitoringssystemen met verslaggeving aan de bevoegde Vlaamse Overheidsdiensten.

ü Verzorgen van efficiënte communicatie  en externe representatie van het samenwerkingsverband.

 1. 5.      Profiel

            

100% FTE, 38u/week, verloning volgens barema’s PC 319.01 ( B1A OF L1) 

            

Master of gelijkwaardig door ervaring en EVC, minimum  A1- diploma in de menswetenschappen. 

Minstens 5 jaar relevante  werkervaring (in de non-profit en in het welzijnswerk in het bijzonder). Bij voorkeur  ervaring in management en projectmanagement.

Kennis en ervaring:

-       beschikken over communicatieve en leidinggevende capaciteiten

-       op een zelfstandige manier opdrachten kunnen plannen, organiseren en        uitvoeren

-       voeling voor  en ervaring met individueel begeleidingswerk, 

-       groepsbegeleiding  en teamwerk

-       vertrouwd zijn met het eerstelijns(welzijns)-werk en netwerkvorming

-       grondige kennis van Integrale Jeugdhulp en alle daartoe behorende sectoren!

-       goede mondelinge en schriftelijke rapportering (presentaties,…)

-       probleemoplossend kunnen werken

-       projectmatig kunnen werken

-       vertrouwd met PC-officepakket, internet/e-mail 

-       goede kennis van Nederlands en kennis van Frans en Engels 

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: Barema PC 319.01
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij koenvandenabeele@vzwradar.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
VZW RADAR
Assesteenweg 220
1740  Ternat