Directeur vrije lagere school Ter Dreef

De lagere school Ter Dreef is gelegen te Merchtem in de Gasthuisstraat 21 en telt ca. 280 leerlingen. Ter Dreef wil, naast een plaats voor kennisoverdracht, tegelijk een christelijk geïnspireerde leef- en leergemeenschap zijn waar kinderen zich kunnen ontplooien tot goed opgeleide, zelfstandige doch tevens sociaal voelende jongvolwassenen op weg in hun groeibeweging naar een eigen levensbeschouwelijke identiteit. Verdere kennismaking met de lagere school Ter Dreef : zie website www.terdreef.org

Functiebeschrijving  

 Algemeen gezien : in opdracht van het schoolbestuur en binnen het kader van het pedagogisch project : plannen, organiseren, coördineren en bijsturen van de schoolactiviteiten om de beoogde resultaten na te streven en tijdig te realiseren.
 Vormgeven, uitvoeren en bijsturen van het pedagogisch project : het schoolwerkplan, de kwaliteitsbewaking pedagogisch en didactisch, de leerlingenevaluatie, het zorgbeleid.
 Leiden en begeleiden van het personeel teneinde met en gedragen door een bekwaam en gemotiveerd team de doelstellingen te realiseren.
 Aansturen en superviseren van de schooladministratie en het preventiebeleid.
 Beheren van de financiën, de investeringen, de inkoop en het onderhoud van de infrastructuur.
 Onderhouden van goede relaties met ouders, inspraakorganen, collega-directies in de vzw en de scholengemeenschap, de lokale gemeenschap en parochie.

Competentieprofiel

 Een christelijke visie op samenleving, mens en school hebben en die willen uitdragen volgens het concept van de katholieke dialoogschool.  Bekwaam zijn om leiding te geven : vooruitzien, organiseren, teambuilding en coaching, gezag door deskundigheid, beslissingsvaardig, stressbestendig, flexibel en discreet met vertrouwelijke informatie.  Sociaal vaardig zijn : informatie, luisterbereidheid en communicatie ten aanzien van leerlingen, personeel, CLB, ouders, lokale gemeenschap.  Pedagogisch up-to-date zijn : het leerplan ZILL van het katholiek onderwijs, didactiek, evaluatietechnieken, …  Een administratieve, financiële en logistieke basiskennis hebben of bereid zijn die te verwerven.  Een loyale samenwerking aan de dag willen leggen met schoolbestuur, collega-directies, overlegorganen.  Bereid zijn tot bij- en nascholing.

Aanbod

 U wordt aanvankelijk tijdelijk aangeworven in het bevorderingsambt van directeur in een openstaande betrekking.  U heeft geen klasopdracht.  De eerste twee jaren wordt u gecoacht door een lid van het schoolbestuur in samenspraak met de pedagogische begeleiding. Te allen tijde kunt u voor advies en overleg terecht bij uw collega-directies binnen de vzw en bij het schoolbestuur.  Indien u geen directie-ervaring hebt, kunt u – en dit wordt ook verwacht – de opleidingscyclus ProfS voor beginnende directies volgen.

Begeleiding na de aanstelling

Naast de persoonlijke coaching is er een maandelijks gezamenlijk overleg met de collega-directies en afgevaardigden van het schoolbestuur. Tijdens de eerste twee schooljaren worden functionerings- en evaluatiegesprekken voorzien.

Selectieprocedure

Deelnemingsvoorwaarden:

 Tenminste professionele bachelor in het onderwijs of professionele bachelor met bewijs van pedagogische bekwaamheid.  Onderschrijven van het christelijk opvoedingsproject en ernaar handelen.

Kandidatuurstelling:

Kandidaten sturen tegen uiterlijk 12 maart 2020 volgende documenten elektronisch naar E. Verhelst – voorzitter vzw KOM – e-mail : manu.verhelst@skynet.be :

 Een sollicitatiebrief met curriculum vitae (in voorkomend geval met opgave van ervaringen met leiderschap in of buiten het onderwijs).  De contactgegevens van minimum 2 relevante referentiepersonen.

Verloop van de selectieprocedure:

De kandidaatstelling, correspondentie en gesprekken worden met de nodige discretie behandeld. De sollicitanten wiens kandidatuur wordt weerhouden, worden door een selectiecommissie uitgenodigd voor een interview.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij manu.verhelst@skynet.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Vrije lagere school Ter Dreef
Gasthuisstraat 21
1785  Merchtem


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.