ICT Junior Developper (M/V/X)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Functie

Doel

Als Junior Developer ontwikkelt u applicaties die beantwoorden aan de noden van het agentschap, rekening houdend met de standaarden en normen die binnen het agentschap worden gehanteerd en de beperkingen die van toepassing zijn in onze sector. Ook bij het in productie stellen en de verdere uitrol speelt u een belangrijke rol.

Context

De ICT Dienst maakt deel uit van de Directie Algemene Diensten die naast een regelmatige aanwezigheid in elke locatie (asielcentra en kantoren) ook een gecentraliseerd team heeft in de hoofdzetel te Brussel. We dragen bij aan de missie van Fedasil door in te zetten op technologie. Het takenpakket van onze dienst bevat onder meer:

het installeren, onderhouden en laten evolueren van de ICT infrastructuur (het data netwerk en de (inter)connectiviteit, het computermateriaal, software, systemen, communicatie-materiaal en soms meer gespecialiseerde hardware);

het ondersteunen van eindgebruikers voor wat betreft alle ICT gerelateerde problemen, zowel eerstelijns als tweedelijns;

het proactief aanbieden van gepaste ICT oplossingen (tools, software, hardware, platformen en andere middelen) om informatie te beheren en processen te automatiseren;

het zoeken naar oplossingen samen met teams en medewerkers (met een functionele expertise) en deze vervolgens voorbereiden, uitvoeren, begeleiden en coördineren;

het onderzoeken en evalueren van de nieuwste technologieën en de toepasbaarheid ervan voor Fedasil.

Het ICT departement omvat verder volgende teams:

Operaties & Ondersteuning (Operations & Support)

Systemen & Netwerken (Systems & Networks)

Ontwikkeling en Oplossingen (Development & Solutions)

Project Management & Business Analyse

Aankoop & Logistiek (Purchasing & Logistics)

U maakt deel uit van het “Development & Solutions” team van de ICT dienst en u rapporteert aan de Solution Development Manager.

De ICT dienst wil zich blijven focussen op een klantgerichte benadering, fit-for-purpose oplossingen voor onze ‘business’ en de evolutie naar een digitale organisatie. De verdere oriëntatie van onze eigen dienst op de kernactiviteit van het agentschap zijn daarbij cruciaal.

De standaard van Fedasil is het Java ecosysteem voor de ontwikkeling van alle applicaties, met de volgende componenten:

Java EE7 met Vaadin         /              Tomcat – Jboss – Docker                 /              Git – Junit - Maven

Voor overige Fedasil projecten zijn de standaarden de volgende:

PHP 5.25 en recenter (met JQuery, Bootstrap, …)       /              Python (met Django), Bash Shell Scripting, …

Inhoud

U draagt bij tot de ontwikkeling van gebruikersoplossingen: d.w.z. eenvoudige tools, plugins/componenten voor bestaande systemen, integraties tussen systemen, het aanpassen van bestaande softwarepakketten, of het volledig ontwerp en creatie van totaaloplossingen.

U draagt bij aan de programmatie, scripting en ontwikkeling binnen de relevante fases in de systeem-ontwikkelingscyclus en eventuele iteraties, van beginstadium tot afgewerkt product, waarbij u aandacht heeft voor het hele traject.

U assisteert uw collega’s in de functionele analyse, vooral de alineëring met de bestaande ICT-architectuur, de bestaande ICT-oplossingen en de binnen de organisatie gangbare standaarden.

U assisteert in het opmaken van een functioneel ontwerp, het modelleren van eventueel onderliggende data structuren, het visualiseren van mock-ups en uitwerken van use cases. Deze oefening stelt u in staat een architectuur uit te tekenen.

U schrijft code, waarbij u bijzondere aandacht besteed aan het zorgvuldig en volledig technisch documenteren van uw werk, het zorgvuldig fixen van bugs, het documenteren van fixes, het zorgvuldig testen van uw codes, alsook het bijdragen aan test plannen voor de gehele applicatie.

U assisteert na de oplevering en validatie van uw werk bij het uitrollen van de oplossing. U assisteert bij een vlotte hand-over naar de andere teams (Systems, Operations & Support) en u geeft ondersteuning aan andere teams indien een specifiek (gebruikers) probleem wijst op het bestaan van een ‘bug’ of indien uw input verreist is bij de voorbereiding van een verbetertraject.

U neemt deel aan multidisciplinaire projecten, waarbij de omkadering met PM-methodologie en Agile gebeurt. Voor de ontwikkeling van oplossingen wordt een standaard Software (System) Development Cycle gebruikt.

U houdt actief trends en ontwikkelingen in het vakgebied en de markt in het oog. U werkt ook mee aan de invulling van kennis-beheer en de verdere professionalisering van de dienst op werk-methodologisch vlak en vanuit uw functie als Junior Developer.

Profiel

U heeft een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

Diploma en ervaring

U heeft een diploma hoger secundair onderwijs

U heeft minimum enkele maanden ervaring in de ontwikkeling van Java applicaties

Technische vaardigheden

Vereisten

U beschikt over een basiskennis van object-georiënteerde programmeertalen;

U heeft een basiskennis van de conceptualisatie van applicaties;

U beschikt over basiskennis van de omgevingen waarin applicaties worden ontwikkeld;

U heeft een basiskennis van relationele databases;

U heeft een basiskennis van ORM principes;

U heeft een basiskennis van tenminste 2 van de volgende: Java EE7, Java 8; Spring MVC & boot, Vaadin; Maven; Mockito; IntelliJ, Eclipse; Tomcat, Jboss;

U bent bekend met modelling tools.

Troeven

U heeft een goede kennis van het Frans en het Engels;

U volgt actief trends en ontwikkelingen in uw vakgebied op;

Een ervaring in de andere IT omgevingen zijn een plus;

Kennis van PHP, Python strekt tot aanbeveling.

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot  oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

              

Aanbod

Type overeenkomst

Een contract van bepaalde duur

Voltijds (38u/week)

Plaats van tewerkstelling

Fedasil Hoofdbestuur

Kartuizersstraat 21

1000 Brussel

Loon

U wordt aangeworven op het niveau NC1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 2.030 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be (link is external).

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Zin om te solliciteren?

Heeft u interesse in deze functie en herkent u zichzelf in het profiel, stuur dan een sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie, een curriculum vitae en een kopie van uw diploma via de link in de vacature op https://fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil    

Solliciteer ten laatste op 20/01/2019

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

een motivatiebrief

een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)

een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen. 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be (link is external)).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden vanaf 28 januari. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 1 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Raf Verduyn (selectieverantwoordelijke) via raf.verduyn@fedasil.be

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    met referentie 9103-057
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever
Fedasil
Kartuizerstraat 21
1000  Brussel