Leefgroepbegeleider (M/V)

FUNCTIEPROFIELEN LEEUWENWELP
Deel 1: Contextinformatie
1. Functietitel (M/V) Leefgroepbegeleid(st)er 2. Organisatie Leeuwenwelp, Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg (OvBJ) Aanbod Contract voor onbepaalde/bepaalde duur.
Deeltijdse tewerkstelling (19u/week)
Voltijdse tewerkstelling
Betaling volgens loonvoorwaarden pc 319.01
Indiensttreding vanaf 3. Context 3.1. Hoofdactiviteit van de organisatie Leeuwenwelp is een Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg dat zich bevindt in het midden van een aangename groene omgeving, gelegen op de rand van Kapellen en Kalmthout. Om elke unieke situatie van elk jongere en zijn/haar context goed en efficiënt te kunnen begeleiden en ondersteunen, hebben we gekozen om het aantal plaatsen voor jongeren te beperken. Momenteel hebben we een capaciteit van 14 verblijfsmodules en 15 contextbegeleidingsmodules laag intensief. Wij garanderen een residentiële opvang van de minderjarigen, die omwille van een verontrustende thuissituatie niet meer thuis kunnen verblijven en voor wie ambulante hulp onvoldoende bleek te zijn. Dit kan zowel vrijwillig als verplicht zijn.
Leeuwenwelp heeft als missie om op elke vraag van hulpverlening in te gaan en om deze met respect te beantwoorden. Wij bieden begeleiding en ondersteuning aan kinderen en jongeren van 2,5 tot 12 jaar, met doorgroeimogelijkheden tot 18 jaar. Wij bieden jongeren een tijdelijke opvang, waarin wij hen en hun context zo goed mogelijk voorbereiden op een terugkeer naar hun oorspronkelijke leefomgeving.
Wij geloven dat elke hulpvraag ontwikkelingskansen biedt en groeimogelijkheden heeft. We engageren ons dan ook voor een goede samenwerking tussen de minderjarige en zijn/haar netwerk, de begeleiding en de verwijzers. De wensen, voorstellen, vragen en verwachtingen van alle betrokkenen worden ernstig genomen. We zien die samenwerking als een voorwaarde, om te komen tot een oplossingsgericht hulpverleningstraject dat door allen wordt gedragen.
3.2. Omgeving: factoren die het functioneren kunnen beïnvloeden De functie wordt uitgeoefend in teamverband in continudienst: 6,5 VTE begeleid(st)ers staan in voor de begeleiding van een leefgroep van maximum 14 minderjarigen in een volcontinue systeem, alle dagen in het jaar. 3.3. Interne organisatie Rapportering: Aan welke functie rapporteert de functiehouder?
Teamcoach Welke andere functies rapporteren aan diezelfde functie?
Alle andere begeleid(st)ers van hetzelfde team Welke functies rapporteren aan de functiehouder?
De begeleid(st)ers uit hetzelfde team tijdens de teamvergadering. 4. Kwantitatieve gegevens Aantal personeelsleden waaraan wordt leiding gegeven:
Geen Budgetten:
Begeleid(st)ers beheren in teamverband een gedeelte van de werkingsbudgetten van de organisatie, nl. het budget dat hun voor dagelijkse werking toegewezen wordt (gedeelte voeding, ontspanning, uitstappen…)
FUNCTIEPROFIEL LEEUWENWELP – LEEFGROEPBEGELEID(ST)ER - 2
Deel 2: Doel en resultaatgebieden
5. Doel
Conform de visie, rekening houdend met het groepsregime, en op basis van de omschreven pedagogische modellen,
bereid je de pedagogische opdracht voor, voer je deze uit, evalueer je deze en stuur je indien nodig bij.
Samen met je collega’s:
− Draag je bij tot het realiseren van een maximale integratiekans van de jongeren.
− Verken je problemen en behandel je deze volgens het pedagogisch model met daarin als centrale elementen:
 Nieuwe autoriteit
 Geweldloos verzet
 Ervaringsgericht leren
 Contextgericht werken
 Realiseer je specifieke hulpverleningsdoelstellingen (handelingsplan)
6. Plaats in de organisatie
 begeleidt, organiseert en coördineert de leefgroep in samenwerking met het eigen team en de teamcoach
 staat onder supervisie van de teamcoach i.v.m. inhoudelijke werking en het eigen functioneren;
 staat hiërarchisch onder de bevoegdheid van de teamcoach en directeur aan wie hij/zij, indien nodig,
verantwoording aflegt.
7. Resultaatgebieden
7.1. Begeleiden:
Toegevoegde waarde: begeleiden en ondersteunen in het komen tot een leeftijdsadequaat ontwikkeling,
rekening houdend met het decreet rechtspositie van de minderjarige.
Ten behoeve van:
− Intern: de jongeren die in onze organisatie verblijven.
− Extern: alle gebruikers: de ouders van onze verblijvende jongeren – belangrijke derde - Plaatsende
instanties
Kerntaken:
− Het dagelijks verloop organiseren voor de jongeren, de uitvoering opvolgen en tussenkomst bij conflicten
en incidenten.
− De jongeren de sociale- en beleefdheidsregels tijdens de dagelijkse activiteiten uitleggen.
− Begeleiding op schools vlak en vrijetijdsbesteding
− Jongeren informeren en sensibiliseren over maatschappelijk actuele thema’s: geweld, verslaving,
seksualiteit, enz. en persoonlijke steun bieden door advies en hulp.
− Acties organiseren voor de ontwikkeling of instandhouding van sociale of familiale banden.
7.2. Communicatie: (mondeling & schriftelijk)
Toegevoegde waarde: realiseren van de werking: missie, visie, doelstellingen organisatie & jongeren
Ten behoeve van:
− Intern: jongeren en personeelsleden
− Extern: alle gebruikers: de ouders van verblijvende jongeren – belangrijke derde - Plaatsende instanties
Kerntaken:
Informatie over de jongere en de werking doorgeven en uitwisselen met het team, plaatsende instantie,
ouders, belangrijke derde, school, therapeuten, enz.
7.3. Praktische organisatie:
Toegevoegde waarde: Aangename leef- en leeromgeving creëren, veiligheid bevorderen, ondersteunen van
de werking.
Ten behoeve van:
− Intern: de jongeren en personeelsleden
− Extern: /
Kerntaken:
− Algemene dagelijkse orde en netheid opvolgen en uitvoeren.
− Op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften van de organisatie en deze kunnen toepassen.
− Het voldoen aan de basisbehoefte van de jongere: DRM.
7.4. Zelfontplooiing:
Toegevoegde waarde: professionele ontwikkeling
Ten behoeve van:
FUNCTIEPROFIEL LEEUWENWELP – LEEFGROEPBEGELEID(ST)ER - 3
− Intern: de personeelsleden – de jongeren
− Extern: alle gebruikers: de ouders van verblijvende jongeren – belangrijke derde - Plaatsende instanties
Kerntaken:
− Zelfreflectie
− Deelnemen aan interne en externe VTO
− Implementeren en doorgeven van verworven kennis in het team/ werking
7.5. Lokalen, toestellen en materialen:
Toegevoegde waarde: ruimte hygiënisch en ordelijk zijn. Efficiënt gebruik van materialen, toestellen, lokalen en
verzekeren van de veiligheid.
Ten behoeve van:
− Intern: de personeelsleden – de jongeren
− Extern: alle gebruikers: ouders, plaatsende instantie en belangrijke derden
Kerntaken:
− Je beheert de verbruiks- en gebruiksmaterialen van de leefgroep.
− Je engageert je mee voor de onderhoud van de ruimtes.
− Je engageert je mee voor het hygiënisch gebruik en onderhoud van de keuken.
− Je engageert je mee voor het wassen en het strijken van de kleding van de jongeren.
Deel 3: Competentieprofielen
8. Generieke competenties:
8.1. Integriteit en betrouwbaarheid:
− Definitie:
Algemeen aanvaarde sociale, ethische en professionele normen volgen, in woord en gedrag .
− Gedragsindicatoren:
 Stelt zich open en eerlijk op, houdt geen informatie achter waar een ander recht op heeft.
 Handelt respectvol en betrouwbaar, zowel naar cliënten, collega’s en de organisatie.
 Handelt volgens algemeen aanvaarde ethische normen.
 Gaat correct om met vertrouwelijkheid van informatie.
 Maakt geen misbruik van macht, voorkennis of persoonlijke informatie.
 Speelt geen cliënten of collega's tegen elkaar uit om meer eigen voordeel te behalen.
8.2. Samenwerking:
− Definitie:
Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen of conflicten,
ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van eigen belang is.
− Gedragsindicatoren:
 Coacht anderen door actief te luisteren, het geven van feedback en het waarderen van talenten.
 Maakt zichzelf aantrekkelijk voor feedback, stelt zich er voor open.
 Kijkt circulair: duidt successen en problemen als een relationele en niet individuele
verantwoordelijkheid.
 Deelt informatie, ervaringen, knowhow en expertise met anderen.
 Kiest voor dialoog en harmonische besluitvorming.
 Is zich bewust van het ruimere netwerk context en stelt zich daarin loyaal en solidair op.
8.3. Flexibiliteit:
− Definitie:
Zijn gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin men zich bevindt en personen waarmee
men geconfronteerd wordt met het oog op het bereiken van een bepaald doel.
− Gedragsindicatoren:
 Schakelt gemakkelijk over naar een andere activiteit.
 Blijft effectief wanneer taken onverwacht veranderen.
 Kan met veel verschillende mensen samenwerken.
 Past zich snel en effectief aan aan andere omstandigheden.
 Is in staat en bereid om zich aan te passen aan nieuwe verwachtingen in een nieuwe functie of
nieuwe rol, zonder het eigen doel uit het oog te verliezen.
 Maakt zich in een nieuwe organisatie snel de cultuur eigen, weet snel wat wel en niet kan.
8.4. Organisatiesensitiviteit:
FUNCTIEPROFIEL LEEUWENWELP – LEEFGROEPBEGELEID(ST)ER - 4
− Definitie:
In staat zijn om invloeden en gevolgen van eigen beslissingen of acties op andere onderdelen
van de organisatie te onderkennen.
− Gedragsindicatoren:
 Weet hoe de eigen organisatie functioneert en kent de organisatiecultuur van Leeuwenwelp.
 Kent de weg binnen de organisatie en maakt er gebruik van.
 Houdt rekening met verschillen in belangen in de organisatie.
 Overziet de gevolgen voor de organisatie van afspraken met medewerkers, cliënten en partners.
 Weet wie sleutelfiguren zijn bij partners.
 Onderkent de invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten
op andere onderdelen van de organisatie.
9. Specifieke competenties:
9.1. Klantgerichtheid:
− Definitie:
Het afstemmen van zijn acties op de gevoeligheden, behoeften en wensen van cliënten,
externe klanten en interne klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden.
− Gedragsindicatoren:
 Leeft zich in in de cliënt.
 Vraagt cliënten hun wensen; luistert en vraagt door tot een compleet beeld
van de vraag ontstaat.
 Denkt actief mee met de cliënt of klant en verplaatst zich in diens wensen en omstandigheden.
 Speelt bij het ondersteuningsproces optimaal in op verschillende behoeften van cliënten.
 Stelt bij het uitwerken van acties de vraag van de cliënt centraal.
 Kijkt naar de organisatie en het eigen werk door de ogen van de cliënten of klanten
en zoekt naar verbeteringen, bijvoorbeeld naar betere werkwijzen of een beter aanbod.
9.2. Inlevingsvermogen en empathie:
− Definitie:
Tonen, zowel op verbale als non-verbale wijze dat men rekening houdt met geuite gevoelens, behoeften
en wensen van anderen, al dan niet rechtstreeks.
− Gedragsindicatoren:
 Kan zich inleven in de situatie en leefwereld van de cliënt of medewerker.
 Houdt rekening met de omstandigheden waarin een cliënt of medewerker zich bevindt.
 Stelt zich open voor expliciete of minder expliciete gevoelens, wensen en behoeften
van cliënten en medewerkers en houdt er rekening mee.
 Cliënten en medewerkers zijn ervan overtuigd dat ze werden begrepen.
 Toont begrip door zijn non–verbaal gedrag.
 Krijgt het vertrouwen van cliënten of medewerkers door goed naar ze te luisteren.
9.3. Zelfinzicht
− Definitie:
Het in die mate zichzelf kunnen inschatten en beoordelen dat men een correct zelfbeeld bekomt.
− Gedragsindicatoren:
 Geeft blijk van voldoende zelfkritiek.
 Staat open voor kritiek, doet er iets mee door het te tonen in wijziging van gedrag,
standpunt of methode.
 Vraagt om persoonlijke feedback aan de coördinator of collega’s en doet er iets mee.
 Laat zien een reëel inzicht te hebben in de eigen sterke en zwakke punten.
 Weet voor zichzelf verbeterpunten te formuleren.
 Is aanspreekbaar op eigen gedrag en/of gemaakte fouten
9.4. Initiatief:
− Definitie:
Het uit eigen beweging voorstellen en/of ondernemen van acties..
− Gedragsindicatoren:
 Neemt uit eigen beweging zaken ter hand, zonder aansporing van anderen.
 Trekt activiteiten en verantwoordelijkheden naar zich toe.
 Doet voorstellen en draagt oplossingen aan of onderneemt zelf actie.
FUNCTIEPROFIEL LEEUWENWELP – LEEFGROEPBEGELEID(ST)ER - 5
 Is proactief.
 Signaleert kansen die zich voordoen en komt uit eigen beweging met ideeën
en voorstellen om de kansen te benutten.
 Neemt het voortouw bij nieuwe ontwikkelingen
9.5. Stressbestendigheid:
− Definitie:
Tijdens en na moeilijke situaties met hoge werk‐ en/of tijdsdruk en/of bij
tegenslag en/of kritiek, efficiënt gedrag blijven vertonen.
− Gedragsindicatoren:
 Kan gedurende enige tijd extra snel werken om pieken weg te werken.
 Blijft kalm en effectief doorwerken als deadlines naderen, laat zich niet opjagen.
 Blijft gestructureerd en effectief werken wanneer verschillende mensen tegelijk
beroep doen op hem of haar.
 Houdt spanningen en emoties goed in de hand.
 Blijft zaken objectief en rationeel benaderen bij tegenslag of kritiek,
vlucht niet in paniekmaatregelen en draagt alternatieven aan.
 Heeft zich na hevige tegenslag snel weer in de hand.
9.6. Bedrijfsidentificatie:
− Definitie:
Het opkomen voor en verdedigen van de organisatiebelangen.
− Gedragsindicatoren:
 Houdt zich aan de regels van de organisatie.
 Communiceert en handelt volgens gemaakte afspraken.
 Gaat bij onverwachte gebeurtenissen niet op eigen houtje aan de gang.
 Klaagt niet tegenover cliënten of derden over de organisatie of collega's.
 Voelt zich verantwoordelijk voor het goed functioneren van de organisatie
en draagt bij tot de verbetering ervan.
 Draagt loyaal het standpunt van Leeuwenwelp uit, ook als hij/zij een andere mening heeft
10. Vaktechnische competenties (bij aanwerving):
10.1. Diploma:
− Opleiding in een menswetenschappelijke richting (A2)
− Bachelor in de orthopedagogie, maatschappelijk werk, toegepaste psychologie, criminologie,
readaptatiewetenschappen of gezinswetenschappen of gelijkwaardig.
10.2. Ervaring:
− Ervaring van minimaal 2 jaar.
10.3. Functie specifieke kennis:
− In het bezit zijn van een rijbewijs B
10.4. Strekt tot aanbeveling:
Ervaring in werken met jongeren, bijvoorbeeld jeugdwerk.
10.5. Solliciteren:
Je kan je CV en sollicitatiebrief via mail bezorgen aan info@leeuwenwelp.be of per post op het adres
‘Leeuwenwelp, OvBJ – Roerdomplei 12 – 2950 Kapellen’.
10.6. Informatie:
Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen op het nummer 03 666 96 08.
Neem ook eens een kijkje op http://www.leeuwenwelp.be
10.7. Diversiteit:
Leeuwenwelp wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, afkomst, leeftijd of handicap.
Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: Paritair comité 319.01
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij mirjam.francken@leeuwenwelp.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Leeuwenwelp, OvBJ
Roerdomplei 12
2950  Kapellen


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.