Maatschappelijk assistent

FUNCTIEBESCHRIJVING

 1. IDENTIFICATIE VAN DE FUNCTIE

Beschrijving van de functie

Maatschappelijk assistent (M/V)

Graad

Maatschappelijk werker

Niveau

BH 1-2-3

Plaats in het organigram

Dienst: Algemene Sociale dienst
Aantal personen in de dienst:
70 à 80
Directe hiërarchische weg:
verantwoordelijke van de ASD

2. VOORSTELLING VAN DE DIENST

De Algemene Sociale Dienst (ASD) richt zich tot de inwoners van Anderlecht die ouder zijn dan 25 jaar met sociale en/of financiële moeilijkheden. Hij verzekert een onthaaldienst, een informatiedienst en indien nodig, de heroriëntatie naar andere diensten. Na onderzoek van het sociaal dossier van de gebruiker, worden hem verschillende steunvormen voorgesteld indien hij voldoet aan de toekenningsvoorwaarden. De ASD verzekert eveneens de opvolging van de dossiers, de afspraken met de gebruikers en de permanenties.

3. ALGEMENE MISSIE VAN DE FUNCTIE

Verzekeren van het respect van de individuele en collectieve menselijke waardigheid zodat elke gebruiker correct aan zijn vitale behoeften kan voldoen: fysische, psychologische en existentiële

4. DOMEINEN VAN DE VERANTWOORDELIJKHEDEN EN/OF ACTIVITEITEN (onvolledige lijst)

4.1 Taken en wettelijke verantwoordelijkheden

 • Verzekeren van de begeleiding van de gebruikers in het oplossen van hun moeilijkheden ten einde hen toe te laten een menswaardig leven te leiden.
 • Begunstigen van de autonomie van de gebruikers door een permanente kwaliteit van het werk en in een sociaal kader, door desnoods de band te verzekeren met de andere diensten van het OCMW of met de externe diensten.
 • Waken over het respect van de regels en de arbeidsprocedures, de termijnen, de normen en de reglementen die van kracht zijn.
 • Waken over het respect van de deontologische en ethische principes

4.2 Sociaal werk

 • De gebruiker ontvangen, hem informeren en indien nodig, hem heroriënteren naar een andere structuur
 • Luisteren en zijn aanvraag analyseren
 • Uitvoeren van de sociale enquête om de staat van zijn behoeften en de te ondernemen acties te bepalen
 • Verzekeren van de sociale begeleiding (uitvoeren van de stappen die voorzien in al de voordelen waarvan hij kan genieten in het kader van de wetgeving) en de opvolging 
 • Voorzien in de documentatie en raadgevingen
 • Verzekeren van de permanenties

4.3 Administratief werk

 • Samenstellen van de sociale dossiers en deze opvolgen
 • De dossiers voorleggen aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst

4.4 Werk van informatie en samenwerking met de verschillende bemiddelaars

 • Verzamelen van de informatie en de indicatoren van het beheer en deze doorsturen naar de geïnteresseerde personen
 • Doorgeven aan zijn organisator van de problemen, behoeften en sociale uitdagingen op het terrein
 • Zijn actie coördineren met andere belanghebbenden rondom de geholpen persoon
 • Samenwerken met de externe organismes in het kader van de werkgelegenheid, in de netwerken en in de verschillende situaties

4.5 Werken in teamverband

 • Stipt vervangen van één van de leden
 • Versterking brengen in de uitvoering van de taken volgens de noden van het algemeen functioneren
 • Raadgeven en assisteren van de leden van de groep en de verantwoordelijke van de dienst
 • Deelnemen aan vergaderingen
 • De informatie verspreiden binnen het team
 • Deelnemen aan het onthaal, de vorming en de begeleiding van de leden van de groep
 • Zijn hiërarchische verantwoordelijke regelmatig op de hoogte stellen van de lopende activiteit 
 •         …

4.6 Ontwikkeling

 • Ontwikkelen en uitbreiden van de benodigdheden, nuttig voor de uitvoering van zijn werk
 • Verbeteringen aanbrengen aan de werkmethoden nodig voor de ontwikkeling van de activiteiten 

 

5. PROFIEL VAN DE VAARDIGHEDEN

5.1 Technische vaardigheden

 • Wetgeving met betrekking tot de uitoefening van het beroep
 • Socio-psychologische elementen
 • Technieken van luisteren, van ontvangst van informatie, van vragen
 • Gebruik van de standaardbureautica
 • Kennis van de instellingen en hun werkingsregels

5.2 Algemene vaardigheden

 • Structureren van zijn werk : Zijn werk structureren door prioriteiten te stellen en verschillende taken uit te voeren op een systematische manier
 • Getuigen van stiptheid : Volledig betrokken zijn bij het werk door de grootst mogelijke nauwkeurigheid trachten te bereiken
 • Zijn emoties beheren : Op constructieve wijze reageren op een problematische situatie/een dwang/een druk, ten einde zijn opdracht verder te zetten
 • Samenwerken : Werken met de anderen aan de realisatie van de doelstellingen en het delen van de hulpbronnen, en handelen door zich respondent en solidair te tonen
 • Actief luisteren : Uitvoeren, luisteren en de boodschap van de anderen begrijpen en zich in hun plaats stellen
 • Assertiviteit bewijzen : een moeilijke boodschap overmaken zonder passiviteit maar ook  zonder agressiviteit ten einde relaties van wederzijds respect te ontwikkelen
 • Begeleiden/coachen : Het ondersteunen van de acties en het begeleiden van de mensen op een individuele manier of in groepsverband, zodat zij zich kunnen ontwikkelen
 • Zich aanpassen : Zijn gedrag en zijn manier van werken aanpassen in functie van de context en de personen, met het oog op het functioneren op een efficiënte manier

6. PROFIEL VAN DE FUNCTIE

Vorming(en) of vereist(e diploma(‘s)

Het diploma van Bachelor Maatschappelijk Werker is vereist.

Voorwaarden van ervaring

Een ervaring in maatschappelijk werk is een troef.

Talenkennis

Frans en Nederlands  – Een goede kennis en beoefening van de tweede taal is een grote troef.

7. AANBOD EN CONTACT

Voordelen

 • Contractuele aanwerving voor een bepaalde duur van 6 maanden ( verlenging mogelijk voor onbepaald duur)
 • Mogelijkheid om een doorlopende vorming te volgen op het terrein
 • Tenlasteneming tot 100% van de verplaatsingskosten
 • Aantrekkelijke regeling inzake verlof (36 dagen)
 • Erkenning van de professionele ervaring

Contact

Geïnteresseerd

Twijfel niet ons uw kandidatuur te sturen, voor 25 september 2019, naar ons postadres: hr@ocmw-anderlecht.brusselsof naar ons postadres: OCMW Anderlecht – Secretariaat – R. Vander Bruggenlaan 62-64 – 1070 Brussel

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij hr@cpas-anderlecht.brussels
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever
OCMW ANDERLECHT
R. Vander Bruggenlaan 62-64 62-64
1070  Anderlecht