Maatschappelijk werker (M/V)

1. VOORSTELLING VAN DE DIENST

De dienst richt zich tot alle jongeren van 18 tot en met 24 jaar oud. Wanneer een begunstigde 25 wordt, wordt zijn dossier aan de algemene sociale dienst overgemaakt. De dienst richt zich tevens tot koppels wanneer een van beide partners jonger is dan 25 en nood heeft aan financiële steun.

2. ALGEMENE OPDRACHT VAN DE FUNCTIE

 • Het beheren van de sociale dossiers met betrekking tot de algemene sociale bijstand
 • Het instaan voor de individuele begeleiding van de begunstigden in het kader van het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie
 • Het voorleggen van een sociaal verslag en van een voorstel aan het Bijzonder comité van de sociale dienst

3. VERANTWOORDELIJKHEIDS- EN/OF ACTIVITEITSGEBIEDEN (Niet-uitputtende lijst)

3.1. Wettelijke verantwoordelijkheden en taken

 •         Het instaan voor de sociale begeleiding van de gebruikers bij het oplossen van hun problemen zodat ze een leven kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid (Art. 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s)
 •         Het stimuleren van de zelfstandigheid van de gebruikers via hoogwaardig permanent werk en binnen een sociaal kader waarbij, volgens de behoeften, de link wordt gelegd met de andere OCMW-diensten of met externe diensten
 •         Het waken over de naleving van de arbeidsregels en -procedures, termijnen, normen en geldende reglementen
 • Het waken over de naleving van de principes op het vlak van deontologie en ethiek

3.2. Maatschappelijk werk

 •         Het afhandelen van alle aanvragen die via het onthaal, de post of via e-mail worden ingediend
 •         Het analyseren van de aanvraag, informeren en sturen indien nodig
 •         Het voeren van het sociaal onderzoek om de omvang van de noden te achterhalen en op te zetten acties te bepalen
 •         Het uitwerken en sluiten van Geïndividualiseerde Projecten voor Maatschappelijke Integratie (GPMI’s)
 •         Het afhandelen van de vragen van andere diensten (terugvorderingen-intrekkingen)
 •         Het instaan voor de telefoonpermanentie
 •         Het instaan voor en het opvolgen van de maatschappelijke begeleiding (de nodige stappen zetten om ervoor te zorgen dat de betrokkene alle voordelen krijgt waar hij in het kader van de wetgeving recht op kan hebben)
 •         Het aanreiken van documentatie en van advies

3.3. Administratieve taken

 •         Het samenstellen en permanent bijwerken van de sociale dossiers
 •         Het voorleggen van de dossiers aan het Bijzonder comité van de Sociale dienst
 •         Het vergaren en vormgeven van het cijfermateriaal met behulp van computertools
 •         Het uitwerken en onderhouden van een efficiënt klasserings- en archiveringssysteem voor documenten en inlichtingen

3.4. Informeren en samenwerken met de verschillende interveniënten

 •         Het inwinnen van informatie en samenbrengen van de beheerindicatoren en die overmaken aan de belanghebbenden
 •         Het informeren van de organiserende instantie over de op het terrein vastgestelde problemen, noden en maatschappelijke uitdagingen
 •         Het coördineren van de eigen actie met de andere interveniënten die zich met de hulpbehoevende inlaten
 •         Het in het kader van ‘netwerken’ en volgens de noodwendigheden samenwerken met externe organisaties

4. DESKUNDIGHEIDSPROFIEL

4.1. Technische vaardigheden

 •         Wetgeving rond het uitoefenen van het beroep (sociale wetgeving: organieke wet betreffende de OCMW’s, wet van 2 april 1965 en van 26 mei 2002, ...)
 •         Socio-psychologische elementen
 •         Technieken in het kader van luistervaardigheid, informatievergaring, ondervraging
 •         Het gebruik van standaard bureauticatools
 •         Kennis van de instellingen en van hun werkingsregels
 • Vlotte pen

4.2. Algemene vaardigheden

 • Het werk structureren : Structuur brengen in het werk door prioriteiten vast te leggen en systematisch een veelheid aan verschillende taken verwerken.
 • Nauwgezetheid : Zich geheel betrokken voelen bij het werk waarbij ernaar wordt gestreefd om zo precies mogelijk te zijn.
 • Goed omgaan met eigen emoties : Opbouwend reageren op een probleemsituatie/ op een verplichting of beperking/ op druk, om de eigen taak voort te zetten.
 • Samenwerken : Samenwerken met de anderen om de doelstellingen te bereiken en middelen delen door ondersteunend en solidair te handelen.
 • Actief luisteren : De boodschap van anderen aftasten, luisteren en vatten en zich kunnen inleven.
 • Blijk geven van assertiviteit : Op niet-passieve wijze moeilijke boodschappen overbrengen, zonder agressie uit te lokken zodat relaties kunnen worden ontwikkeld waarbij wederzijds respect centraal staat.
 • Begeleiden/coachen : Acties ondersteunen en mensen oriënteren op individuele wijze of in team met het oog op hun ontplooiing.
 •         Zich aanpassen : Het eigen gedrag en de manier van werken aanpassen aan de context en de personen met het oog op efficiënt functioneren.
 • Zelfontwikkeling : Op actieve wijze de eigen ontwikkeling plannen en beheren volgens de eigen mogelijkheden, interesses en ambities waarbij het eigen functioneren kritisch onder de loep wordt genomen en continu nieuwe ideeën, benaderingen, competenties en kennis worden aangevoerd.

5. PROFIEL VAN DE BETREKKING

5.1. Vereiste opleiding(en) of diploma(‘s)

Een diploma bachelor Maatschappelijk assistent is een vereiste

5.2. Vereiste ervaring

Ervaring met maatschappelijk werk is een pluspunt.

5.3. Talenkennis

Frans en Nederlands – Het SELOR-brevet vormt een troef

6. AANBOD EN CONTACT

6.1. Voordelen

 • Contractuele aanwerving voor een bepaalde duur van een jaar
 • Mogelijkheid om een doorlopende vorming te volgen op het terrein
 • Tenlasteneming tot 100% van de verplaatsingskosten
 • Aantrekkelijke regeling inzake verlof (36 dagen)

Erkenning van de professionele ervaring

6.2. Contact

Twijfel niet ons uw kandidatuur te sturen, voor 24 februari 2020, naar ons postadres: hr@ocmw-anderlecht.brusselsof naar ons postadres: OCMW Anderlecht – Secretariaat – R. Vander Bruggenlaan 62-64 – 1070 Brussel.

 

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij hr@cpas-anderlecht.brussels
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
OCMW Anderlecht
R. Vander Bruggenlaan 62-64
1070  Anderlecht


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.