Ondersteuner ortho/psycho Ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant

Het ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant wenst over te gaan tot het aanstellen van een

Ondersteuner ortho/psycho

18/22  vervangingsopdracht na de Paasvakantie


Het ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant is een samenwerkingsverband tussen scholen voor buitengewoon en gewoon onderwijs, VCLB Leuven-Tienen-Diest-Aarschot en de pedagogische begeleidingsdienst.  Het netwerk bestaat uit twee lokale teams (Leuven en Diest/Hoegaarden/Zoutleeuw) en organiseert de ondersteuning van schoolteams en leerlingen met specifieke onderwijsnoden in de regio Oost-Brabant. We zijn op zoek naar een ondersteuner voor in het deelteam van regio Leuven.

Functieomschrijving

Als ortho/psycho word je aangesteld als ondersteuner binnen het netwerk. Je werkt samen met leerkrachten(teams) vanuit het gewoon onderwijs. Je werkt trajecten op maat uit op specifieke wijze, om samen tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon basisonderwijs. Hierbij wordt de focus gelegd op ondersteuning in fasen 2 en 3 van het zorgcontinuüm, voor de types 2 - 3 - 7 STOS en 9. De samenwerking situeert zich op leerling-, leerkracht-, en teamniveau. De ondersteuningsnetwerken trachten een hefboom te zijn om leerkrachten te versterken in het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Persoonsgebonden competenties

 •        positieve ingesteldheid
 •        geloven in de groeimogelijkheden van leerlingen en overtuigd zijn van de meerwaarde van inclusie
 •        flexibiliteit
 •        beschikken over reflecterende, coachende en ontwikkelende vaardigheden
 •        creatief zijn
 •        sterk zijn in probleemoplossend/oplossingsgericht handelen
 •        op een positieve en verbindende manier samenwerken binnen het ondersteuningsnetwerk, met schoolteams en andere betrokken partners
 •        actief werken aan eigen professionalisering, die van het ondersteuningsnetwerk en die van het schoolteam.
 •        initiatief nemen
 •        gezonde mate van assertiviteit
 •        zelfstandig kunnen werken
 •        goede communicatieve vaardigheden bezitten
 •        Je bent mobiel en je bent bereid om je te verplaatsen binnen regio Oost-Brabant.
 •        Rijbewijs B en in het bezit zijn van een wagen is een must

Specifieke opdrachten

 •         De ondersteuner werkt mee aan inclusief onderwijs en zet zich op een positieve manier in voor de uitbouw van en de samenwerking binnen het ondersteuningsmodel en/of de ondersteuningsnetwerken. De ondersteuner geeft duiding aan schoolteams over de visie en de werking van het ondersteuningsmodel en/of het ondersteuningsnetwerk.
 •         De ondersteuner wendt zijn deskundigheid, ervaringen en inzichten aan in het werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De ondersteuner werkt daarbij planmatig op basis van de ondersteuningsnoden die door school, CLB en ouders in overleg werden geformuleerd naar aanleiding van het gemotiveerd verslag of het verslag voor de leerling. De ondersteuner stimuleert ook leerlingen in hun ontwikkeling en leerkrachten in hun onderwijspraktijk volgens de principes van handelingsgericht werken.
 •         De ondersteuner werkt op een positieve en verbindende manier samen binnen het ondersteuningsnetwerk, met het schoolteam en andere betrokken partners. De ondersteuner bespreekt met de betrokkenen de ondersteuningsnoden van de leerling(en) en het schoolteam, maakt moeilijke situaties bespreekbaar en speelt flexibel in op de ondersteuningsvragen. De ondersteuner neemt deel aan de leerlingbesprekingen.
 •         De ondersteuner houdt rekening met het pedagogisch project en de cultuur van de school en verwerft inzicht in het onderwijsaanbod voor de leerlingen. De ondersteuner stemt de ondersteuning af op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsvragen van het schoolteam. De ondersteuner houdt rekening met de schoolafspraken in het begeleidingsplan, zorgplan, IAC-plan en neemt daarin ondersteuning op.
 •         De ondersteuner ondersteunt de klaswerking in functie van de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, vervult de schooleigen administratieve verplichten en verzorgt de verwachte monitoring. De ondersteuner overlegt met de leraren over het klasmanagement (aanpak, didactiek, werkvormen, hulpmiddelen,…), zoekt in co-creatie naar doelgerichte oplossingen, probeert deze samen uit en reflecteert hierover op regelmatige basis. De ondersteuner doet gerichte observaties, bespreekt de evolutie bij de leerling en werkt in overleg mee aan een ondersteuningsaanbod dat geïntegreerd wordt in het lesgebeuren.
 •         De ondersteuner is een gelijkwaardige gesprekspartner binnen het ondersteuningsnetwerk voor de school, de ouders, het CLB, de begeleider competentieontwikkeling en andere externen die samenwerken in functie van de ondersteuning van leerling(en) met specifieke onderwijsnoden.
 •         De ondersteuner werkt actief zowel aan de eigen professionalisering, die van het ondersteuningsnetwerk als die van het schoolteam. Reflecteert op het eigen professioneel handelen, stuurt bij en legt verantwoording af.
 •         De ondersteuner neemt deel aan de evaluatie van de ondersteuningstrajecten in samenspraak met alle parnters. De globale werking van het ondersteuningsnetwerk en de globale werking van het ondersteuningsmodel.

Prestatieregeling, aanstelling en aanbod

 •         Tijdelijke job, tijdelijk contract van bepaalde duur. Kans op verlenging tot einde schooljaar.
 •         Hoofdopdracht: 18 lestijden van 50 minuten ondersteuning met effect op de klasvloer
 •         3u intervisie op woensdagvoormiddag binnen een multidisciplinair kader
 •         Schoolopdracht: 3,20 klokuren (dienstverplaatsingen, overleg, e.a.)
 •         Opdracht: voorbereidingen, aanmaken van materialen, administratie
 •         Kilometervergoeding (woon-werk en dienstverplaatsingen)
Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij onw.oostbrabant@gmail.com
  met referentie Eveline Billen en Leslie Lambrechts
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever

Tervuursesteenweg 295
3001  Heverlee