onderwijsverantwoordelijke kinderwerking Fabota

 

 

Buurtwerk ’tLampeke vzw zoekt een deeltijdse (80%) stafmedewerk(st)er onderwijs (V/M) in een contract van onbepaalde duur.

Buurtwerk ’t Lampeke (www.lampeke.be) is een buurtwerking in de Ridderbuurt te Leuven. We zetten prioritair in op het bestrijden van kansarmoede, het toekennen van grondrechten, het versterken van de leefbaarheid in de buurt en de tewerkstelling van kansengroepen. Wij verlenen hoop aan mensen die maatschappelijk worden uitgesloten en werken samen aan een maatschappij waarin elke mens een waardevolle plaats heeft (www.hoopverlening.be).

De werking heeft verschillende werkplekken in de Ridderbuurt. Iedereen is er welkom en kan er terecht met al zijn of haar kleine en grote vragen. De werking biedt een gezellige plek en diverse activiteiten aan voor alle leeftijden. Tegelijk ontwikkelen we van onderuit tal van projecten en verrichten we – in samenwerking met tal van partners - beleidswerk op lokaal en Vlaams niveau.

Buurtwerk ’t Lampeke bestaat uit dagopvang de Wurpskes, kinderwerking Fabota, jongerenwerking den Tube en buurthuis ‘t Lampeke. Deze stafmedewerk(st)er wordt tewerkgesteld in kinderwerking Fabota.

De kinderwerking richt zich naar alle kinderen tussen 2,5 en 14 jaar (kleuter‐ en lagere school). Er is een naschoolse werking, woensdagnamiddagactiviteiten en een vakantiewerking. Fabota biedt een waaier van activiteiten en projecten aan: allerlei soorten spel, (leren) fietsen, circus, percussie, kleuter- en kinderkamp, voetbal, werken met boeken en leesplezier (www.lezenisleuk.be) … Ook de ouders hebben een centrale plek in de werking en kunnen er met hun vragen terecht. Er wordt met kinderen en ouders gewerkt rond verschillende maatschappelijke thema’s/grondrechten: gezondheid, duurzaamheid, cultuur, sport, huisvesting, werk …

Onderwijs heeft een bijzondere plek in Fabota. Er is een dagelijkse huiswerkklas waar begeleiding wordt aangeboden, de onderwijsverantwoordelijke vormt de brug tussen ouders en kinderen enerzijds en leerkrachten, directies en CLB’s anderzijds. De onderwijsverantwoordelijke werkt participatief en trajectmatig met de ouders in armoede aan beleidsbeïnvloeding. Zij/hij richt zich naar het schoolbeleid, het lokale en Vlaams beleid.

Onderwijs is een van de grondrechten. De hoofdopdracht van de onderwijsverantwoordelijke van kinderwerking Fabota/ Buurtwerk ’t Lampeke is ervoor te zorgen dat elk kind, in het bijzonder kinderen in armoede en sociale uitsluiting ten volle gebruik kan maken van dit recht om finaal betere leerkansen te bekomen.

 

Takenpakket staffunctie onderwijs (V/M)

1.   Organiseren van huiswerkklas

Elke maandag, dinsdag en donderdag wordt er een huiswerkklas georganiseerd. Een 45-tal kinderen maakt huiswerk onder begeleiding van vrijwilligers. De organisatie hiervan ligt in handen van de onderwijsverantwoordelijke. Dit houdt in: het rekruteren, opleiden en ondersteunen van vrijwilligers, de praktische en logistieke organisatie van de huiswerkklas, het contact ouderhouden met scholen en diverse acties ondernemen rond ouderparticipatie.

2.   Aanbod diensten: informatieverstrekking & mee documenten in orde maken

Ouders zijn niet steeds op de hoogte van mogelijkheden, tegemoetkomingen … Vaak zijn er ook papieren die in orde gebracht moeten worden, omdat ouders dit niet altijd alleen kunnen. De opdracht ligt hier om ouders te ondersteunen maar ook acties te ondernemen rond automatische rechtentoekenning en het vereenvoudigen van procedures en dergelijke (= signaalfunctie). Dit gebeurt steeds vanuit de buurtwerking als organisatie in een breed samenwerkingsverband met partners.

3.   Brugfiguur zijn (www.overbruggen.be)

De dialoog tussen ouders en scholen en andere organisaties loopt niet altijd vanzelf. Zeker niet als er moeilijke boodschappen gegeven moeten worden. Fabota speelt hierin een heel belangrijke rol als brugfiguur. Concreet kan dit inhouden: we bieden aan om mee op oudercontact te gaan; er is overleg bij crisismomenten; we creëren een vertrouwensband met en tussen ouders en scholen, we leggen de focus bij de ouders op talenten en krachten van het kind

4.   Vertegenwoordigingswerk

De stafmedewerk(st)er heeft als belangrijke opdracht om kinderen en ouders in armoede te vertegenwoordigen in en actief deel te nemen aan verschillende overlegstructuren: schoolraden, RVB en AV scholen, LOP, WOL, SOM …

Vanuit deze dagdagelijkse praktijk werkt de stafmedewerk(st)er de bestaande visie rond ‘huiswerk en onderwijs’ verder uit in een sterke samenwerking met ouders en buurtscholen met als doel betere onderwijs- en leerkansen voor kinderen in armoede en sociale uitsluiting. Zij/hij zorgt voor inhoudelijke dialoog binnen de werking en maakt hier ook de link naar het Netwerk tegen Armoede (zie hieronder bij punt 5)

5.   Uitbouwen van thema onderwijs vanuit VWAHWN (vereniging waar armen het woord nemen) (www.netwerktegenarmoede.be)

BW ’t Lampeke is een erkende VWAHWN. Vanuit deze erkenning is het belangrijk om dagelijks de vinger aan de pols te houden. Binnen deze functie ligt de focus op onderwijs en is het belangrijk dat er signalen van ouders en kinderen opgevangen worden die betrekking hebben op problematieken of opportuniteiten binnen of met het onderwijs. Samen met de ouders worden thema’s besproken en wordt er nagedacht over verbeterpunten en advies naar het beleid toe. Belangrijk is dat mensen in armoede hier een actieve rol in krijgen. Ook deelname aan de maandelijkse oudergroep is een belangrijk instrument om in dialoog te gaan met ouders.

6.   Begeleiden van stagiaires

7.   Meewerken aan speelpleinwerking tijdens schoolvakanties

Binnen de kinderwerking lopen veel mensen stage tijdens het schooljaar. Een aantal daarvan wordt specifiek ingeschakeld binnen de onderwijswerking en zal meelopen om het vak te leren en een meerwaarde te betekenen voor de werking.

 Tijdens de schoolvakanties ligt de focus helemaal op speelplein en vrije tijd. Tijdens deze periode wordt er een flexibele inzet verwacht bij de organisatie en uitvoering van de speelpleinwerking.

  

Competentieprofiel

 Er is een specifiek en uitgebreid competentieprofiel voor deze vacature. Dit kan aangevraagd worden bij Karin Nelissen, karin@lampeke.be.

 Specifieke voorwaarden

- grote motivatie en goesting om te werken met kinderen in armoede en sociale uitsluiting rond hun grondrecht onderwijs

- basiskennis rond het thema armoede en onderwijs. Praktijkervaring is een grote meerwaarde.

- een vlotte pen hebben voor het schrijven van inhoudelijke verslaggeving, dossiers en publieke artikels

 Wij bieden

 - verloning binnen PC 329, barema B1c

- indiensttreding vanaf 1 februari 2019

- een boeiende werkervaring met kinderen en ouders binnen een grote diversiteit in een dynamisch buurtwerk

- een 0,8 VTE (80%)

- een job met een grote maatschappelijke relevantie waar je mee de strijd kan aanbinden voor gelijke kansen in het onderwijs, een belangrijk grondrecht voor elk kind.

- mogelijkheid tot bijscholing/vorming

 Praktisch

 Sollicitatiebrief met c.v. opsturen naar Mia Van Nerum, Riddersstraat 147, 3000 Leuven of mailen naar mia@lampeke.be. Meer informatie over de inhoud van de job kan u krijgen bij Karin Nelissen, algemeen coördinator buurtwerk ’t Lampeke: karin@lampeke - 016 22 89 78 - 0476 78 22 57.

       

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: pc 329 barema B1c
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij karin@lampeke.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
kinderwerking Fabota
Riddersstraat 33
3000  Leuven