Onthaalverantwoordelijke (m/v/x) Opvangcentrum Deurne

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Fedasil zoekt een

Onthaalverantwoordelijke (m/v/x)

Voor het opvangcentrum van DEURNE

Referentienummer: 9054_009

Functie

Doel

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van een team van onthaalmedewerkers. Je leidt het team naar resultaten en ondersteunt de professionele ontwikkeling van de medewerkers. 

Context

Het opvangcentrum voor asielzoekers in Deurne is een federaal opvangcentrum in opstart, beheerd door Fedasil. Het heeft een capaciteit van 120 plaatsen voor families en alleenstaande mannen en vrouwen met of zonder kinderen. Het centrum heeft een aantal plaatsen voor minder mobiele personen.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst schoolbegeleiding en animatie, de opvoeders.

Inhoud

Het onthaalteam staat in voor het ontvangen van bewoners en bezoekers en voor het bewaken van de veiligheid en het intern reglement in het centrum.

Je bepaalt de doelstellingen, taakverdeling en prioriteiten voor het onthaalteam in samenwerking met de directie. Je volgt de dagelijkse werking op. Je werkt een operationeel plan,  procedures en vademecums uit.

Je zorgt voor een duidelijke communicatie binnen de dienst, je organiseert overlegmomenten en staat in voor het kennisbeheer van de dienst.

Je stelt werkroosters op en je controleert en verbetert de werking van de dienst. Hierbij hanteer je KPI’s en je let op de naleving van het arbeidsreglement, van gedragscodes en voorschriften.

Je motiveert en evalueert jouw medewerkers en stimuleert hen om hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

Je staat garant voor een goede samenwerking tussen de dienst en andere diensten en personen binnen en buiten het centrum. Je neemt deel aan multidisciplinair overleg.

Je staat je team bij in volgende taken:

 • Ontvangen nieuwe bewoners en bezoekers en hen doorverwijzen.
 • Controles doen op het terrein en in de gebouwen met als doel de algemene orde en netheid in het opvangcentrum te waarborgen.
 • Identiteitsdocumenten controleren en de toegang weigeren aan onbevoegde en ongewenste personen.
 • Aanwezigheidscontroles en kamercontroles doen en onregelmatigheden en ongewenst gedrag signaleren.
 • Algemene ondersteuning bieden aan de andere centrumdiensten: transport van bewoners, administratieve taken, animatie, logistieke ondersteuning, ondersteuning keukenteam.
 • Ter plaatse gaan in geval van incidenten en crisissituaties en kalmerend optreden (bemiddelen, contact met ordediensten, voorstellen ter verbetering,…).
 • Eerste hulp bieden bij kleine ongevallen en hulpdiensten contacteren indien nodig.

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners.Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be

Je bent onmiddellijk beschikbaar

Diploma en ervaring

Je bent houder van een bachelor/graduaat diploma.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring met het coördineren van een team.

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel,…

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep.

Troeven

Je hebt kennis van leidinggeven en van het evalueren van medewerkers.

Je hebt kennis van het Engels en/of andere vreemde talen.

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot  oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

Deurne

Ergo-De Waellaan 32

2100 Deurne

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2.390 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel solliciteer via de link in de vacature op https://fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen. 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Om de uitnodiging voor het selectiegesprek niet te missen, raden wij je aan om ook jouw spam-berichten te controleren.

Selectie

De selectie zal bestaan uit een schriftelijke test en een selectiegesprek.  Op dit gesprek moet je een uittreksel uit het strafregister, type 2 kunnen voorleggen.

Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 1 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Yen Van Damme (selectieverantwoordelijke) 03/660.19.69

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  met referentie 9054_009
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Opvangcentrum Deurne
Ergo-De Waellaan 32
2100  Deurne