Project Coordinator Sociale Inclusie

Job beschrijving

CoderDojo Belgium (www.coderdojobelgium.be) is een non-profit organisatie dat gratis codeer workshops (Dojo’s genaamd) organiseert in België voor kinderen tussen 7 en 18 jaar oud. Dojo’s worden opgezet en georganiseerd door vrijwilligers. De organisatie is opgericht in 2013 en momenteel actief op 100 plaatsen in België. Elke maand zetten meer dan 500 vrijwilligers zich in om over 2000 kinderen te coachen.

Als Project Coördinator Sociale Inclusie ben je verantwoordelijk voor het CoderDojo4All project dat zich ertoe richt om de toegang tot onze CoderDojo clubs te verbeteren bij de kansarme jeugd in België. Ons doel is om de gratis codeerclubs en de digitale vaardigheden nog beter toegankelijk te maken voor iedereen, het verhogen van inclusie en diversiteit in onze CoderDojo community.

De maatstaven zullen gebaseerd zijn op de verwezenlijking van het projectvoorstel. Een werkplaats zal voorzien worden bij Telenet Office, Liersesteenweg 4, Mechelen, maar je zult net zo goed onderweg zijn. Dit is een deeltijdse functie.

Job Missie

Je ontwikkelt het CoderDojo4All-project volgens het projectvoorstel en de strategie die al is bepaald. Je zorgt ervoor dat de uitvoering van het project in lijn is met het projectvoorstel, zowel qua budget als inhoud. Je beheert het projectteam (2 teamleden) om de doelstellingen van het project te realiseren en hen te helpen prioriteiten te stellen.

In het kader van het projectvoorstel neemt u het initiatief en komt u met ideeën en acties om het project het beste te implementeren om maximale resultaten te bereiken.

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse administratie en operationele overzicht met betrekking tot dit project. Dit omvat rapportering aan de Belgische overheid, voorbereiding van coördinatievergaderingen, facturering, logistiek, ...

Je maakt samenwerkingsverbanden tussen bestaande CoderDojo's en ten minste 12 non-profitorganisaties die zich richten op kansarme jongeren.

Je host minimaal 4 pop-up CoderDojo-evenementen met organisaties die zich richten op digitale activiteiten voor kinderen met een uitdagende achtergrond.

Je helpt minimaal 5 nieuwe CoderDojo's samen te starten in een gemeente of stad met een grote doelgroep.

Je organiseert 2 CoderDojo bootcamps samen met partnerorganisaties die zich richten op kansarme jongeren.

Je verzamelt de beste werkwijzen voor het aantrekken van kansarme kinderen naar reeds bestaande Dojo's.

U vindt zich terug in de prioriteiten en waarden van CoderDojo en vertaalt deze in alle activiteiten.

Profiel

Je wordt aangetrokken door de visie van het CoderDojo4All-project en je deelt de CoderDojo-waarden.

Je houdt van verandering & flexibiliteit en je hebt een hands-on & can do mentaliteit.

Je hebt uitstekende netwerkvaardigheden en bent goed in het verbinden van mensen.

Je hebt ervaring met projectmanagement, management van timings & budgetten en prioriteitsstelling.

Je bent snel op de hoogte met een al bepaalde strategie op hoog niveau en weet hoe u strategische doelen kunt vertalen in concrete acties.

Je wordt gedreven door resultaten en acties en organiseert uw inspanningen efficiënt om maximale resultaten te bereiken.

Je bent zeer nauwkeurig en kunt foutloze documenten leveren voor subsidierapportage.

Je spreekt vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

Dit is een parttime functie (2,5 dagen).

 

English version

Job Context

CoderDojo Belgium (www.coderdojobelgium.be) is a non-profit movement that organizes free coding workshops (called Dojo’s) in Belgium for kids aged 7 to 18 years. Dojo's are fully set-up and organized by volunteers. The organization was established in 2013 and is currently active in 100 locations in Belgium. Every month over 500 volunteers commit to mentor more than 2000 kids.

As a Project Coordinator Social Inclusion you are responsible for the CoderDojo4All project that aims to improve access to our CoderDojo clubs for underprivileged youth in Belgium. The goal is to make free coding clubs and digital skills even better accessible to everyone, increasing inclusion and diversity in our CoderDojo community.

Measures will be based on achievement of the project proposal. A work location will be foreseen at Telenet Office, Liersesteenweg 4, Mechelen, but you will be on the road just as much. This is a part time function.

Job Mission

You develop the CoderDojo4All project according to the project proposal and strategy that has already been determined. You make sure the implementation of the project is in line with the project proposal, both regarding budget and content. You manage the project team (2 team members) in order to realize the project’s goals and help them set priorities.

Within the framework of the project proposal you take initiative and come up with ideas and actions how to best implement the project in order to achieve maximal results.

You are responsible for the day-to-day administration and operational overhead related to this project. This includes reporting to the Belgian government, preparing coordination meetings, invoicing, logistics,…

You establish partnerships between existing CoderDojo’s and at least 12 non-profit organisations that focus on underprivileged youth.

You host minimally 4 pop-up CoderDojo events with organisations that focus on digital activities for children from challenged backgrounds.

You help kick-start at least 5 new CoderDojo’s together in a commune or city with a large target audience.

You organize 2 CoderDojo bootcamps together with partner organisations that focus on underprivileged youth.

You gather best practices for attracting underprivileged children to already existing Dojo’s.

You embed CoderDojo priorities and values and translate them in all activities.

Profile 

You are drawn to the vision of the CoderDojo4All project and you share the CoderDojo values.

You like change & flexibility and you have a hands-on & can do mentality.

You have excellent networking skills and are great at connecting people.

You have experience with project management, management of timings & budgets and priority setting.

You are quickly up to speed with an already determined high-level strategy and know how to translate strategic goals in concrete actions.

You are driven by results and actions and organize your efforts efficiently to achieve maximal results.

You are very accurate and can provide flawless documents for subsidy reporting.

You are fluent in Dutch, French and English.

This is a parttime position (2,5 days).

 

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij info@coderdojobelgium.be
    met referentie Project Coordinator CoderDojo4All
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
CoderDojo Belgium vzw
Liersesteenweg 4
2800  Mechelen