Projectmanager strategie

Doel van je functie
Je draagt bij tot de realisatie van de kerntaken van het Agentschap door het coördineren van het proces om de visie, de strategie en de meerjarenplanning van het Agentschap Integratie en Inburgering te bepa-len, op te volgen, te evalueren en in te passen in de beleidscyclus van de Vlaamse Overheid.

Je verantwoordelijkheden
• Je coördineert de meerjarenplanning: Je begeleidt het proces voor het bepalen van de organisatievisie en strategie. Je inventariseert de interne en externe noden en verwachtingen van afdelingen en be-langhebbenden. Je volgt de uitvoering van de meerjarenplanning op, zowel inhoudelijk als financieel en begeleidt de kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie.
• Je volgt de evoluties van de beleidsdomeinen inburgering en integratie op en ontsluit deze informatie voor je collega's: Je volgt o.m. de werkzaamheden van het Vlaams parlement en de VGC op. Je analy-seert beleidsinformatie en (ontwerp)wetgeving, de beleidsbrieven en -nota's van relevante beleidsdo-meinen. Je volgt recent onderzoek en publicaties op.
• Je vertegenwoordigt het AgII in relevante netwerken en fora: Je neemt deel aan ambtelijk overleg zoals het Vlaams Horizontaal Integratiebeleid, het Vlaams Actieplan preventie radicaliseringsprocessen, het Vlaams horizontaal gelijkekansenbeleid. Je volgt het integratiepact op.
• Je bent het aanspreekpunt voor andere beleidsdomeinen m.b.t. beleidsvoorbereiding: Je coördineert het proces om input te leveren i.f.v. de opmaak van beleidsnota's of beleidsbrieven. Je volgt bestaande samenwerkingsovereenkomsten op vanuit de realisatie van de meerjarenplanning. Je adviseert bij de opmaak van nieuwe overeenkomsten.

Je profiel
• Je hebt ervaring met het begeleiden van een (strategisch) planningsproces of als beleidsmedewerker.
• Je bent goed vertrouwd met de werking van de Vlaamse Overheid in het algemeen en met het beleids-domein Integratie en Inburgering in het bijzonder. Je hebt zicht op de relevante actoren.
• Je beschikt over vaardigheden om een begroting te ontwerpen, gegevens te verzamelen en te analyse-ren.
• Je hebt ervaring in het begeleiden van groepsprocessen en kan draagvlak creëren.
• Je hebt ervaring met projectmanagement en coördineerde zelf al projecten.
• Je bent sterk in organiseren, werkt planmatig en zelfstandig in een complexe, veranderende omgeving met verschillende soorten partners en klanten.
• Je bent communicatief sterk zowel schriftelijk als mondeling en met verschillende doelgroepen.
• Je hebt een goede kennis van het MS-Officepakket.

Wat bieden we jou?
• Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
• Een loon volgens barema L1 van PC 329.01. We houden rekening met alle relevante ervaring bij het bepalen van je anciënniteit.
• De volledige terugbetaling van een abonnement op het openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer.
• Een hospitalisatie- en groepsverzekering.
• Maaltijdcheques.
• Een interessante vakantieregeling.
• Je standplaats is Tour & Taxis, Brussel.
• Je maakt deel uit van het team 'Strategie en planning'.

Hoe solliciteer je?
Je kan enkel solliciteren via mail. Je stuurt ten laatste op 28 april 2019 jouw motivatiebrief en cv naar vaca-tures@integratie-inburgering.be met de vermelding van referentie "projectmanager strategie".

Wie zijn we?
Het Agentschap Integratie en Inburgering is een Vlaams overheidsagentschap dat zich inzet voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.
We ondersteunen lokale besturen, organisaties en burgers om beter om te gaan met de uitdagingen van migratie.
Hoe? Via een kwaliteitsvol aanbod op het vlak van integratie, inburgering, vreemdelingenrecht en interna-tionaal familierecht, Nederlands leren, sociaal tolken en vertalen.
Zo voeren we het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit, samen met de stedelijke agentschappen Gent en Antwerpen en het Huis van het Nederlands Brussel.
Bij de selectie van kandidaten houden we alleen rekening met je vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht doen er niet toe.
Meer info vind je op www.integratie-inburgering.be

Details Meer informatie Werkgever
Agentschap Integratie & Inburgering
Tour&Taxis - Havenlaan 86c
1000  Brussel