Projectmedewerker Brussel voor sekswerkersbeweging UTSOPI (60%)

(Français après, English below)

(NL) UTSOPI is het eerste collectief voor en door sekswerkers in België voor meer empowerment en autonomie.

 

De twee actiegebieden en missies van UTSOPI zijn:

 

- het ontwikkelen van een community en ondersteuning van individuele sekswerkers.

- belangenbehartiging in het publieke debat en op beleidsvlak, met als doel de levensomstandigheden voor sekswerkers te verbeteren en een erkenning mogelijk te maken van het beroep van sekswerker, met name door wetswijzigingen. 

 

We zijn momenteel op zoek naar een projectmedewerker in Brussel om onze acties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te plannen en uit te voeren, meer specifiek rond kwesties als toegang tot rechten, betere arbeidsomstandigheden en de situatie voor sekswerkers met een migratieachtergrond. 

 

 

Takenpakket

 

UTSOPI is een jonge vereniging met een Vlaamse projectmedewerker en een nationaal coördinator. De Brusselse projectmedewerker zal verantwoordelijk zijn voor projecten en acties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hierin bijgestaan door de coördinator en in nauwe samenwerking met een actieve ledenkern.

 

- Outreach/straatwerk

Je bent verantwoordelijk voor het straatwerk, vergezeld door een vrijwilliger, voornamelijk in de Noordwijk in Brussel (grondgebeid Sint-Joost). Andere delen van Brussel kunnen later ook aan de beurt komen. Dit straatwerk vindt twee tot vier keer per maand plaats.

 

 - Verzorgen van informele bijeenkomsten van sekswerkers (éénmaal per maand)

Deze avonden, die bij ons plaatsvinden onder de naam Listen To You, zijn een informele ontmoetingsplek voor sekswerkers die in contact gekomen zijn met onze organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van deze avonden samen met één vrijwilliger. Je zorgt voor een goede voorbereiding en een kwaliteitsvol verloop van de avond, onder supervisie van de coördinator. 

 

- Maandelijkse vergaderingen organiseren

Je neemt deel aan de maandelijkse vergaderingen van de organisatie met alle vrijwilligers en bent verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda en het schrijven van de notulen, in samenwerking met de rest van het team.

 

- Belangenbehartiging

Je neemt deel aan belangenbehartigingsevenementen: fora, symposia, vergaderingen met politici, interassociatieve platformen, etc. Je bent verantwoordelijk voor het uitdragen van de stem van de organisatie en de sekswerkers, in nauw overleg met die sekswerkers. 

 

- Toegang tot rechten

Je zal een kosteloze juridische hulpdienst voor vrouwelijke sekswerkers uitbouwen. Met de steun van de coördinator en Vlaamse projectmanager zal je samen met partners in het veld een netwerk van vrijwillige advocaten uitbouwen om sekswerkers te ondersteunen.

 

- Strategisch plan

Je bent verantwoordelijk, samen met de coördinatie en de Raad van Bestuur, en in samenwerking met de kerngroep vrijwilligers, om een ​​strategisch plan 2020-2024 te ontwikkelen en uit te voeren.

 

 - Project "migratie en mensenhandel"

Als projectmedewerker zal je de verantwoordelijkheid dragen over het project "Sekswerk, migratie en mensenhandel”. Dit project heeft tot doel om nieuwe tools rond migratie en mensenhandel in België te ontwikkelen. Deze tools zullen de vorm aannemen van een handleiding “Sekswerker met migratieachtergrond zijn in België”. Je organiseert ook een conferentie in 2020 rond deze thematiek.

 

- verdere uitbouw van de organisatie 

De projectmedewerker is ook verantwoordelijk voor verdere groei van de organisatie, met name door het bereiken van nieuwe leden en de vrijwilligerskern te doen groeien. De coördinatie zorgt voor ondersteuning door nieuwe methoden voor ledenwerving te ontwikkelen en aan te bieden.

 

Vereiste competenties

UTSOPI verkiest haar team duurzaam en op lange termijn te vormen, daarom zijn de volgende competenties gewenst: 

 

- Goede communicatieve vaardigheden

- Kennis van maatschappelijke organisaties

- Autonoom

- Bekwaam om in een team te werken

- Goede schrijfvaardigheden en weten hoe duidelijk en beknopt te rapporteren

- Beheersing van IT-tools

- Analytisch en synthetisch vermogen

- Bekwaam om vergaderingen te leiden

- Gevoel voor diplomatie en goede interpersoonlijke vaardigheden

- Tweetaligheid verplicht: Frans/Engels of Nederlands/Engels (derde of vierde taal is welkom)

- Kennis van de sekswerksector

- Ervaring in de seksindustrie (huidig of verleden) wordt op prijs gesteld

- Kennis van de meest gebruikte migratieroutes wordt op prijs gesteld

 

 

Vereiste profiel

 

UTSOPI stelt bij voorkeur personen te werk die niet noodzakelijkerwijs over een diploma beschikken. Bij ons staan veldervaring en ervaringsdeskundigheid voorop. Een aantoonbare vorming genoten hebben in het sociaal werk en/of peer support is een meerwaarde. Elke ervaring in het verenigingsleven (als werknemer, vrijwilliger of bestuurder) strekt tot aanbeveling, aarzel niet dit te vermelden tijdens het solliciteren.

 

- De job speelt zich hoofdzakelijk af in Brussel. Er worden enkele verplaatsingen en wat avondwerk verwacht.

- Variabele uren, voornamelijk gedurende de dag.

- Flexibel en compatibel met een tweede bezigheid.

 

- Tewerkstelling aan 60 procent (3 dagen / week).

- Contract voor bepaalde tijd verlengbaar met 6 maanden, afhanelijk van subsidies.

- Datum van indiensttreding: 15 januari 2020.

 

 

Vergoeding

Volgens paritair comité 392.02 barema G1 loonschaal 4.1

Bruto maandloon van €1405,03

Mogelijkse verlenging in contract van onbepaalde duur

 

 

Voordelen

Terugbetaling van alle verplaatsingen

Mogelijkheid tot thuiswerk

 

Hoe solliciteren?

Stuur je CV en motivatiebrief voor 15 december 2019 om 23u59 naar:

 

job.utsopi@gmail.com

 

Vermeld in uw mail ook uw beschikbaarheid tussen 16 december en 8 januari. Indien u op één van deze dagen niet beschikbaar bent, geef dit dan zeker aan. 

--------------------- 

(FR) UTSOPI est le premier collectif de travailleuses et travailleurs du sexe en Belgique, auto-organisé, pour plus d'enpowerment et d'autonomie. 

 

Les 2 zones d’actions et missions d’UTSOPI sont :

- Le développement communautaire et le soutien aux travailleuses et travailleurs du sexe.

- Les actions de représentations et de plaidoyer politique, avec l’objectif d’améliorer les conditions de vie et la reconnaissance des travailleuses et travailleurs du sexe, et cela notamment au travers de changements législatifs.

 

Nous recherchons actuellement un.e chargé.e de projet Bruxelles pour assurer nos actions en Région de Bruxelles-Capitale, notamment autour des questions d’accès aux droits, de conditions de travail, et de migration chez les travailleur.euses du sexe.

 

 

Missions

UTSOPI est une jeune association, avec d’ores et déjà un chargé de projet Flandres et un poste de coordination. La / le chargé.e de projet Bruxelles sera responsable des projets et actions en Région de Bruxelles-Capitale, avec l’appui de la coordination et en étroite collaboration avec les membres actifs.

 

 • Outreach / Travail de rue

Vous assurez les missions de travail de rue, accompagné.e d’un.e bénévole, principalement au quartier Nord de Bruxelles (St-Josse). D’autres zones de Bruxelles pourront être couvertes par la suite. Le travail de rue à lieu 2 à 4 fois par mois.

 

 • Animation des permanences (1 x par mois)

Les permanences Listen to You sont le lieu de rencontre pour les travailleur.euses du sexe en contact avec l’association. Vous serez en charge d’animer ces permanences avec 1 bénévole de l’asbl. Vous devrez veiller à la bonne préparation et au bon déroulement de l’activité, avec la supervision de la coordination.

 

 • Réunions mensuelles

Vous participerez aux réunions mensuelles de l’organisation avec l’ensemble des bénévoles, et serez en charge de préparer l’ordre du jour et de rédiger les compte-rendu, en collaboration avec le reste de l’équipe.

 

 • Plaidoyer

Dans le cadre de vos missions, vous serez en charge de participer à divers évènements de plaidoyer : forum, colloque, rencontres avec les politiques, plateforme inter associative, etc. Vous serez en charge d’y porter la voix de l’organisation et des travailleur.euses du sexe, en respect avec ces dernier.e.s.

 

 • Accès à la justice

Vous devrez, dans le cadre de votre mission, mettre en place un service de permanences juridiques gratuites à destination des travailleur.euses du sexe. Vous devrez, avec l’appui de la coordination et du chargé de projet Flandres, ainsi que de nos partenaires, mettre en place un réseau de juristes bénévoles pour soutenir les travailleur.euses du sexe.

 

 • Plan stratégique

Vous serez en charge, avec la coordination et le Conseil d’Administration, ainsi qu’avec la participation de l’équipe bénévole, de développer et mettre en place un plan stratégique 2020-2024.

 

 • Projet « Migration & Trafficking »

Dans le cadre du projet « Sex Work, Migration and Trafficking », vous serez en charge de développer de nouveaux outils autour des questions de migration et de traite des êtres humains en Belgique. Ces outils prendront notamment la forme d’un guide « Être TDS migrant.e en Belgique », ainsi que l’organisation d’une conférence en 2020 autour de ces questions.

 • Développement de l’organisation

La/le chargé.e de projet à en charge de développer l’organisation, notamment en favorisant l’intégration de nouveaux membres adhérents et effectifs.
La coordination assure une mission de soutien, en développant et mettant à disposition de nouveaux outils permettant ce développement.

 

Compétences

UTSOPI favorise la formation au long terme de son équipe, les compétences requises sont donc à titre indicative :

 

- Bonne capacité de communication

- Connaissance des organisations communautaires

- Bonne capacité d’autonomie

- Capacité à travailler en équipe

- Sens de la diplomatie

- Aisance rédactionnelle et savoir rendre compte

- Maitrise des outils informatiques

- Capacité d’analyse et de synthèse

- Capacité à animer des réunions

- Sens de la diplomatie et bon relationnel

- Bilingue obligatoire français / anglais ou néerlandais / anglais (3ème ou 4ème langue appréciée)

- Connaissance du secteur du travail du sexe

- Expérience dans l’industrie du sexe (actuelle ou passée) appréciée

- Expérience d’un parcours migratoire appréciée

 

 

Profil requis

UTSOPI favorise des personnes n’ayant pas forcément de diplôme ou graduation, l’expérience de terrain et l’expertise du vécu étant prioritaires. Une formation en pair-aidance et/ou travail social est une plus-value. Une expérience similaire est une plus-value. Toute expérience dans l’associatif (salarié, bénévole ou CA) est significative, n’hésitez pas à la mettre en avant.

 

- Basé à Bruxelles principalement. Quelques déplacements ainsi que quelques heures de travail en soirée sont à prévoir.

- Horaires variables, principalement en journée.

- Flexible et compatible avec une 2nd activité.

 

- Mi-temps (3 jours / semaine).

- CDD 6 mois renouvelable, en fonction des subsides à venir.

- Date de prise de fonction : 15 Janvier 2020.

 

 

Rémunération

Commission paritaire 329.02 barème G1 échelon 4.1

Brut mensuel 1405,03€

Possibilité d’évolution en CDI

 

 

Avantages

Prise en charge de déplacements

Possibilité de télétravail

 

 

Mode de candidature

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 15 Décembre 2019 23h59 à :

 

job.utsopi@gmail.com

 

Merci de renseigner vos disponibilités également, les entretiens auront lieu du 16 Décembre au 8 Janvier. En cas d’indisponibilités dans ces dates, merci de nous l’indiquer.

 

----------------------------- 

(EN) 

UTSOPI is the first and only collective for and by sex workers in Belgium, striving for more empowerment and autonomy for sex workers.

 

The two missions of UTSOPI are:

 

- the development of a community and support for individual sex workers.

-  advocacy in public debate and influencing policy, with the aim of improving living conditions for sex workers and enabling recognition of the profession of sex worker, in particular through legislative changes.

 

We are currently looking for a project officer in Brussels to plan and implement our actions in the Brussels-Capital Region, specifically on the issues of access to rights, bettering working conditions and research on sex workers with a migrant background.

 

 

Job description

 

UTSOPI is a young organisation with a staff of two: a Flemish project officer and a national coordinator. The new project officer will be responsible for projects and actions in the Brussels-Capital Region, assisted by the coordinator and in close cooperation with an active members' core.

 

- Outreach / street work

You are responsible for outreaching, accompanied by a volunteer, mainly in the North District in Brussels (area of Saint-Josse). Other parts of Brussels are possible in a later stage. This street work takes place two to four times a month.

 

- Organizing informal meetings of sex workers (once a month)

These evenings, which take place under the name Listen To You, are informal meetings for sex workers who have come into contact with our organization. You are responsible for organizing these evenings in cooperation with one volunteer. You ensure proper preparation and a quality evening, under the supervision of the coordinator.

 

- Monthly meetings

You participate in the organization's monthly meetings with all volunteers and you are responsible for drawing up the agenda and writing down the minutes, in collaboration with the rest of the team.

 

- Advocacy

You participate in advocacy events: forums, symposia, meetings with politicians, interassocia- tive platforms, etc. You are responsible for representing the voice of the organization and the sex workers, in close consultation with sex workers.

 

- Access to rights

You will develop a free legal assistance service for female sex workers. With the support of the coordinator and Flemish project manager, and with the help of our project partners, you will develop a network of voluntary lawyers to support sex workers.

 

- Strategic Plan

You are responsible, together with the coordinator and the Board of Directors, and in coopera- tion with the core group of volunteers, to develop and implement a strategic plan 2020-2024.

 

- Project "Migration and human trafficking"

As a project officer you will be responsible for the project "Sex work, migration and human trafficking". This project aims to develop new tools on migration and human trafficking in Belgium. These tools will take the form of the manual “Being a sex worker with migration background in Belgium.” You organize a conference in 2020 on this theme.

 

- Further expansion of the organization

The project officer is also responsible for the further growth of the organization, in particular by reaching out to new members and making the volunteer core grow. The coordinator provides support by developing and offering new member recruitment tools.

 

 

Required skills

 

UTSOPI prefers to form its team in a sustainable and long-term manner, therefore the following competences are required:

 

- Good communicative skills

- Knowledge of social organizations

- Autonomous

- Able to work in a team

- Good writing skills and knowing how to report clearly and concisely

- Sufficient knowledge of IT tools

- Analytical and synthetic skills

- Able to lead meetings

- A sense of diplomacy and good interpersonal skills

- Bilingualism required: French / English or Dutch / English (third or fourth language is welcome)

- Knowledge of the sex work sector

- Experience in the sex industry (current or past) is appreciated

- Knowledge of the most used migration routes is appreciated

 

 

Profile

 

UTSOPI employs people who do not necessarily have a diploma. For us, field experience and experiential expertise are paramount. Having a demonstrable training in social work and / or peer support is an added value. Any experience in the social field (as employee, volunteer or director) is recommended, please do not hesitate to underline this when applying.

 

- The job mainly takes place in Brussels. A few trips and some evening work are expected.

- Variable hours, mainly during the day.

- Flexible and compatible with a second activity.

 

- Employment at 60 percent (3 days / week).

- Contract for a limited time renewable after 6 months, depending on subsidies.

- Start date of employment: January 15, 2020.

 

 

Compensation

 

According to joint committee 392.02 scale G1 wage scale 4.1

Gross monthly wage of € 1405.03

Possible extension in contract of indefinite duration

 

 

Benefits

 

Reimbursement of all trips

Working from home is possible

 

How to apply

 

Send your resume and cover letter before 15 December 2019 at 11:59 pm to:

 

job.utsopi@gmail.com

 

Also state your availability between December 16 and January 8. If you are not available on one or more of these days, please indicate this.

 

 

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: Bruto maandloon van €1405,03
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij job.utsopi@gmail.com
 • Indiensttreding:
Werkgever
UTSOPI
Kolenmarkt 42
1000  BRUSSEL