Projectontwikkelaar EVA BXL VZW

EVA BXL ZOEKT
PROJECTONTWIKKELAAR
CO-CREATE PROJECT
AIDE A DOMICILE ZORG AAN HUIS INCLUSI(EF)VE
IN/A SCHA(A)ERBEEK
afgekort ADZHIS
M/V/X 100 % tewerkstelling
Barema B1A
Snelle indiensttreding

EVA bxl vzw
EVA bxl is een sociaal labo dat inspeelt op maatschappelijke noden. EVA bxl gaat actief op zoek naar de stem van Brusselaars om samen te werken aan gelijke kansen en meer welzijn voor iedereen. Dat doet EVA bxl door de kracht, de talenten én het potentieel van mensen aan te spreken en in te zetten en dat ongeacht gender, leeftijd, culturele afkomst, sociaal economische status, religieuze overtuiging....
Samen met de betrokkenen bedenkt en zet EVA bxl voorbeeldprojecten op met het doel hefbomen te creëren voor een hoger inkomen, waardig werk en ruimere ontplooiingsmogelijkheden. De spelregels van voorzieningen en systemen zijn immers vaak niet aangepast aan de stedelijke realiteit en diversiteit. Daardoor riskeren hele groepen mensen kansen te missen. Daar is het bij EVA bxl altijd om te doen en daarom vaart ze tegen de stroom in. EVA bxl gaat actief op zoek naar alternatieven die bijdragen tot een meer inclusieve samenleving. De aanpak van EVA bxl vertrekt steeds vanuit de kernwaarde: co-constructie. Want enkel in dialoog met de betrokkenen kunnen urgente maatschappelijke noden (h)erkend en begrepen worden. In een volgende fase worden pistes voor innovatieve oplossingen verkend en voorbeeldprojecten opgestart die een systhemische impact tot stand brengen.
De portfolio van EVA bxl is terug te vinden op de website http://www.vzweva.be

Project ADZHIS EVA bxl
Het bestaande zorgaanbod is onvoldoende afgestemd op de noden van senioren en in het bijzonder senioren van diverse origine. ZIj maken weinig gebruik van het bestaande professionele zorgaanbod. Echter, de zorg die door familie en de entourage geleverd wordt, komt ondermeer door socio economische factoren onder druk te staan en mantelzorgers geraken overbelast. Senioren dreigen verstoken te geraken van noodzakelijke zorg. Inspanningen die geleverd worden om het aanbod beter bekend te maken missen het gewenste effect. Na de eerste verkennende gesprekken via interviews en focusgroepen is het duidelijk dat er zich een dieperliggend probleem manifesteert. Onder andere het gebrek aan vertrouwen tussen de senior en het aanbod aan zorg zoals dat vandaag in onze samenleving aangeboden wordt, is daar een element van en het onvoldoende afstemming en erkenning van de informele zorgsystemen. En bovendien zijn de professionele organisatiekaders zeer strak geregeld waardoor het maar al te vaak ontbreekt aan flexibiliteit.
Een netwerk van partners: Service d'actions sociales Le Figuier, Maison Médicale Santé et Bien-être, Metiss-âges, OCMW van Schaarbeek, Casper (Centre d'Antropologie sociologie, psychologie – études et recherches) werd onder leiding van EVA bxl op de been gebracht en zal in een volgende exploratiefase de contouren vastleggen voor een innovatieve thuiszorgdienst die multidimensieel en multifunctioneel is. Om daartoe te komen werkt het partnerschap co-constructief samen met senioren, mantelzorgers en hun entourage.
Het project ADZHIS wordt gefinancierd door InnovIris in het kader van de oproep Co-create.
Het vooronderzoek (verkennende fase) duurt 1 jaar en het is de bedoeling om na testperiode van start te kunnen gaan met een nieuwe organisatie op voorwaarde dat we er in slagen om een haalbaar economisch model te bedenken dat na een testperiode positief geëvalueerd wordt.


Doel van de functie
De projectontwikkelaar draagt de verantwoordelijkheid voor het behalen van de projectresultaten binnen de voorziene uitvoeringstermijn van één jaar:
Resultaat 1 : weten in welke levenscontext en onder welke voorwaarden een professionele zorgdienst wenselijk en aanvaardbaar zou zijn voor senioren die nu geen of nauwelijks gebruik maken van het bestaande zorgaanbod
Resultaat 2 : een innovatief model van thuiszorg is bedacht dat waardengedreven is en een aanvaardbare en valoriserende rol voorziet voor de thuiszorgwerkers
Resultaat 3 : een haalbaar economisch plan is uitgezet dat op redelijke termijn aansluiting kan vinden bij duurzame (aangepaste) financieringskaders.


Finaal resultaat : Een gedragen en gedetailleerd projectplan en financieringsmodel voor de realisatie van een innovatieve thuiszorg is uitgewerkt en overtuigt de subsidiegever om dit model in de volgende twee jaar in de praktijk uit te testen en op punt te stellen met het oog op de effectieve realisatie van een innovatieve thuiszorgdienst die toonaangevend is.

Taken en verantwoordelijkheden
De projectontwikkelaar is de drijvende kracht van het project ADZHIS. De projectontwikkelaar zet de strategie uit en vertaalt die strategie in de te behalen tussentijdse objectieven. De projectontwikkelaar volgt de voortgang ervan op en is verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten. Daartoe werkt de projectontwikkelaar co-constructief samen met de huidige en toekomstige partners.
 De projectontwikkelaar creëert mogelijkheden om het potentieel en de knowhow van alle partners optimaal te valoriseren en te benutten ifv de realisatie van de projectdoelstellingen.
 De projectontwikkelaar is de draaischijf tussen alle partners die betrokken zijn bij de uitvoering van het initiatief en staat garant voor een zorgvuldige afstemming en complementariteit.
 De projectontwikkelaar is verantwoordelijk voor de organisatie van de stuurgroepvergaderingen en documenteert de stuurgroep.
De projectontwikkelaar bouwt een actief netwerk van senioren, mantelzorgers en hun netwerk uit die zich betrokken voelen bij het projectidee en die vanuit hun ervaring en kennis willen bijdragen aan het co-constructief traject dat opgezet wordt om de uitdaging van het project ADZHIS te exploreren, vervolgens te interpreteren om dan in een volgende fase te komen tot een gedragen en goed afgebakend projectidee.
De projectontwikkelaar stimuleert het creatief denken en handelen en creëert de voorwaarden om out of the box te kunnen denken met zowel de senioren, mantelzorgers en hun entourage als met de partners en dat tijdens de verschillende fasen van de projectontwikkeling.
De projectontwikkelaar staat garant voor een heldere en gepaste communicatie en informatiedoorstroming met de verschillende doelgroepen en dat gedurende het hele traject.
De projectontwikkelaar verkent de reglementaire (subsidie) kaders die relevant kunnen zijn voor de operationalisering van het projectidee
De projectontwikkelaar zet het projectidee om in een haalbaar economisch organisatiemodel dat effectief antwoorden biedt op de gestelde uitdagingen, respect- en kwaliteitsvol beleid voert tav het menselijk kapitaal en dat op een redelijke termijn kans maakt op een duurzame financiering en dat startensklaar is om in de volgende twee jaar uitgetest te worden.

Competenties
De projectontwikkelaar is een uitstekend netwerker en is in staat om mensen te verbinden en mensen en groepen te enthousiasmeren en is in staat om win-win relaties uit te bouwen.
De projectontwikkelaar is creatief ingesteld en houdt ervan om out of the box te denken en handelen.
De projectontwikkelaar heeft zin voor ondernemerschap, wordt niet afgeschrikt door obstakels, weet die te onderzoeken en bedenkt er alternatieve en gepaste oplossingsstrategieën voor.
De projectontwikkelaar is analytisch ingesteld, kan hoofdzaken van bijzaken onderscheiden, stelt prioriteiten en werkt planmatig
De projectontwikkelaar is in staat om concrete ervaringen om te zetten in bruikbare werk- en organisatiemodellen
De projectontwikkelaar is organisatorisch sterk, werkt gestructureerd
De projectontwikkelaar is in staat om financiële risico's in te schatten op korte en lange termijn
De projectontwikkelaar is in staat om financiële meerjarenplanning en jaarlijkse begroting op te maken.
De projectontwikkelaar drukt zich vlot schriftelijk en mondeling uit in het Frans én in het Nederlands.
De projectontwikkelaar kiest ervoor om in Brussel te werken te midden van een meertalige en superdiverse context.
De projectontwikkelaar kan uitstekend werken met Word, Excel, Outlook, Powerpoint,

EVA bxl heeft ontwikkelingsexpertise en zet haar knowhow in ter ondersteuning van de projectontwikkelaar. De projectontwikkelaar wordt omringd door enthousiaste partners die een ruime kennis van het terrein hebben die beschikking gesteld wordt.

Voorwaarden
Tewerkstelling voltijds
Barema PC 329.01 – niveau B1A
Sollicitatiebrief en CV te sturen naar secretariaat@evabxl.be tegen ten laatste 6/06/2019.
De sollicitatiegesprekken en selectieproef gaan door tijdens de tweede week van juni 2019.
Kandidaten die graag meer informatie wensen over het project kunnen via mail contact opnemen met linda.struelens@evabxl.be

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: PC 329 Barema B1A
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij secretariaat@evabxl.be
    met referentie Projectontwikkelaar ADZHIS
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
EVA BXL
vooruitgangstraat 323
1030  Schaarbeek