REGIOCOÖRDINATOR ANTWERPEN (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Fedasil zoekt een

REGIOCOÖRDINATOR ANTWERPEN (m/v/x)

OPVANGREGIO NOORD

Externe vacature

Referentienummer: 9131/026

 

Functie

Doel

 

Als regiocoördinator ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse ondersteuning en opvolging van opvanglocaties in Vlaanderen. Dit zijn zowel collectieve opvangcentra als individuele opvangstructuren (beheerd door OCMW’s of Vluchtelingenwerk Vlaanderen).

Je staat in regelmatig contact met de verantwoordelijken en medewerkers van deze opvanglocaties. Binnen het team overleg je regelmatig met je collega’s die verantwoordelijk zijn voor andere clusters binnen de opvangregio Noord. Je ontvangt je opdrachten van de leidinggevend regiocoördinator.

Context

STANDPLAATS:

Stad Antwerpen. De functie vereist regelmatige verplaatsingen naar opvanglocaties binnen Vlaanderen.

DOELEN EN ACTIVITEITEN VAN DE OPVANGREGIO

Opvangregio Noord is onderdeel van de Directie Operationele Diensten van Fedasil. Ze coördineert de uitvoering van de asielopvang in Vlaanderen en een deel van Brussel.

De opvangregio ondersteunt alle opvangcentra voor asielzoekers in de regio door middel van informatieverstrekking, helpdesk, overleg, coaching en opvolging.

Ze coördineert de opvangcapaciteit in de regio en ze superviseert de dagelijkse bezetting van het opvangnetwerk en de doorstroming van asielzoekers tussen de verschillende opvanglocaties.

De Opvangregio geeft ook uitvoering aan het beleid van Vrijwillige Terugkeer. Dit gebeurt vanuit eerste lijn door het beheren van de terugkeerloketten die direct toegankelijk zijn voor de doelgroep en vanuit tweede lijn door het geven van informatie en het creëren van kennisnetwerken.

Het team van Opvangregio Noord

Het team bestaat uit meerdere regiocoördinatoren. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse ondersteuning en opvolging van de opvanglocaties. Verder werken er terugkeerconsulenten die het programma voor vrijwillige terugkeer uitvoeren, twee verantwoordelijken voor het beheer van de doorstroom van personen in het opvangnetwerk, een arts en verpleegkundige en een communicatiemedewerker. Het team wordt geleid door de regiodirecteur en adjunct-regiodirecteur.

 

Inhoud

 

w  Organiseren van structureel overleg tussen medewerkers van opvangstructuren

w  Coördineren van de kennisdeling en uitwisseling van goede praktijken tussen de verschillende opvangstructuren

w  Vanuit de eerstelijns telefonische helpdesk van de Opvangregio Noord vragen beantwoorden van medewerkers van de opvangstructuren

w  Via teamoverleg en projectwerking bijdragen aan de verbetering van de klantgerichte werking van Regio Noord

w  Toelichting geven bij nieuwe wetgeving, instructies en procedures inzake de opvang van asielzoekers (algemene instructies, instructies rond niet-begeleide minderjarige asielzoekers)

w  Evalueren van de kwaliteit van de opvang door middel van individuele opvolging en plaatsbezoeken aan de opvanglocaties (reeds bestaande centra, nieuw te openen centra)

w  Bespreken, rapporteren en bijsturen van problemen of gebreken in de opvang

w  Identificeren en labelen van bestaande en nieuwe opvangplaatsen die voor specifieke doelgroepen geschikt kunnen zijn

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

 

Je bent houder van een bachelor/graduaat diploma, bij voorkeur in maatschappelijk werk.

Werkervaring binnen een opvangstructuur (individueel of collectief) is vereist in de opvang van NBMV

 

Technische vaardigheden

w  Goede kennis van de opvangwet

w  Ervaring in het animeren/voorzitten van overleg is een troef

w  Rijbewijs B en eigen vervoermiddel zijn noodzakelijk

w  Je kan praktisch goed overweg met Word, Excel en Powerpoint

 

 

Algemene vaardigheden

w  Je hebt goede redactionele vaardigheden

w  Je hebt sterke communicatieve kwaliteiten. Je bent in staat om individuele coachende gesprekken te voeren, maar je kan ook presentaties geven aan grotere groepen.

w  Je bent sterk klantgericht. Je hecht veel belang aan een goede ondersteuning en informatievoorziening aan de opvangstructuren binnen jouw cluster.

w  Je bent zelfstandig en neemt verantwoordelijkheid. Je plant je eigen werkzaamheden op een efficiënte manier.

w  Je bent loyaal en teamgericht. Binnen de Opvangregio Noord stem jij je activiteiten af op die van je collega’s en werk je samen met hen aan een geharmoniseerde dienstverlening.

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot  oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren:Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

               

Aanbod

Type overeenkomst

Voltijds vervangingscontract (38u) met mogelijkheid tot tijdelijke mutatie vanuit een andere functie bij Fedasil met behoud van contract.

 

Plaats van tewerkstelling

Regiokantoor Opvangregio Noord.

Locatie: Antwerpen, Frankrijklei 37, bus 5, 2000 Antwerpen

Loon

 

U wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2.390 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

 

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

km-vergoeding voor dienstopdrachten

Dienst gsm

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 22/01/2020 via het sollicitatieformulier op www.fedasil.be.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

-       een motivatiebrief

-       een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)

-       een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen. 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden in januari 2020. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 1 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij axel.vannoten@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Regiokantoor Antwerpen
Frankrijklei 37/5
2000  Antwerpen