SMart Zoekt 1 projectverantwoordelijke ter ondersteuning van de operationele directie COD – locatie in Brussel

SMart

Zoekt 1 projectverantwoordelijke ter ondersteuning van de operationele directie

COD – locatie in Brussel

SMart is de expressie van werknemers met verschillende achtergronden die zich associëren  in de vorm van een coöperatie. Hieraan ontlenen ze hun juridische persoonlijkheid en putten ze uit middelen om in volle autonomie hun eigen economische activiteiten te ontwikkelen en sociale en fiscale inkomsten te verwerven.

Sinds de oprichting in 1998 in België begeleidt SMart 100.000 leden met het administratieve beheer van hun professionele activiteiten en dit in 14 bureau’s in Frankrijk, in 11 bureau’s in  Belgie en in 8 Europese landen. Ze voorziet in een originele oplossing om hun eigen betaald werk te creëren. Meer bepaald stelt SMart aan zijn leden verschillende tools en diensten ter beschikking : een online tool voor het zakelijk beheer, individueel advies, productieondersteuning, opleidingen, terbeschikkingstelling van werkruimtes en ateliers, juridische bijstand, …

SMart is het kloppend hart van een netwerk van loontrekkend ondernemerschap binnen Europa met als doel het ondernemerschap veilig te stellen en bij te dragen aan een lokale en duurzame ontwikkeling.

Projectmanagers ondersteunen, samenwerkingen stimuleren en een solidiare gemeenschap creëren behoren tot de voornaamste missies van SMart.

Is SMart op zoek naar 1 projectverantwoordelijke ter ondersteuning van de operationele directie (DOP).

In directe samenwerking met de operationele directeur zal deze projectverantwoordelijke de rol van operationele directie integreren en zo waken over en het verbeteren van de geleverde kwaliteit van de diensten aan de gebruikers.

De operationele directie is hoofdzakelijk actief binnen drie domeinen : het beheren van de teams (adviesverleners en administratieve teams) die de gebruikers begeleiden, de reflectie en de evolutie van de begeleiding op verschillende manieren en het onderhoud en de ontwikkeling van tools die ter beschikking staan van de gebruikers en vaste werknemers (backoffice) van SMart.

Teneinde deze missies te vervullen wordt de directeur bijgestaan door een team ter ondersteuning, waarvan elke persoon verantwoordelijk is voor één van de missies van de DOP.

In directe samnwerking met de operationele directeur zal de projectverantwoordelijke in het begin de volgende missies uitoefenen : de individuele en collectieve begeleiding van teams en het beantwoorden van allerlei functionele en organisationele vragen op het vlak van arbeidsomstandigheden, aanwervingen, opleidingen en verplaatsingen.

Binnen het kader van de functie zal hij of zij ook verantwoordelijk zijn voor de realisatie en/ of de coördinatie van verschillende transversale projecten die gedragen worden door de operationele directie.

Beschrijving van de job

 

Animatie van de operationele en administratieve teams

-          De teams bijstaan in hun operationele noden : met analyses, onderzoek, samen oplossingen bedenken en deze oplossingen uitvoeren op het niveau van elk team

-          De communicatie instandhouden tussen de teams en de directie door het voorzien van reguliere ontmoetingen ter plaatse en op afstand

-          Toezien op een goede communicatie en onderlinge bijstand tussen de teams

-          Zich verzekeren van een goede werkrelatie en van een solidair functioneren tussen de verschillende teams en bureau’s

-          De teams helpen met het formuleren van de tweejaarlijkse doelstellingen alsook met de definiëring van hun missies

-          Verschillende indicatoren analyseren gelinkt aan de activiteit van de Franse en Belgische teams

-          Functioneringsgesprekken voeren met de medewerkers in de Franse en Belgische kantoren 

-          Antwoorden op individuele verzoeken aangaande mobiliteit en informele en formele uitwisselingen voorzien over dit onderwerp

-          Tussenkomen bij de recrutering van de teams in overleg met de HR-dienst : omschrijven van de behoeftes, goedkeuren van de job en de materiële en financiële voorwaarden die hiermee gepaard gaan, deelname aan het proces van selectie en integratie

-          Onkostennota’s goedkeuren van de operationele en administratieve teams

De teams begeleiden bij het herinrichten van hun arbeidsplaats  geval per geval 

-          Het verzekeren van een goede werking van de dienst door het voorzien van apparatuur in samenspraak met de IT-dienst (telefoon en computer : hardware et software, …)

Ondersteunen van de teams in hun missie van individuele en collectieve begeleiding

De operationele teams die betrokken zijn bij de economische begeleiding van de leden en de projectmanagers die gebruikers zijn van de diensten van SMart sensibiliseren.

De teams met de collectieve begeleiding en de animatie van de vennoten begeleiden:

- de behoeftes aan opleiding van elk team in functie van de te realiseren doelstellingen identificeren

- plannen en voorzien van geschikte opleidingen in samenspraak met de dienst opleiding

 

 

 

Aansturen van transversale projecten bij SMart

-          Een brief met de missie van een project opstellen tesamen met de operationele directeur

-          Een projectverantwoordelijke kiezen met akkoord van de operationele directeur

-          De verantwoordelijke van een missie helpen met de planning en de uitvoering van het werk

-          De resultaten op het einde evalueren en een voorstel doen aan de operationele directeur voor een verlenging van de missie en/ of de verantwoordelijke

Profiel

 

 •        Vorming/ervaring :

-          Master of gelijkgesteld diploma in management van organisaties, in het beheer van projecten, in manieren van beheren,…

-          Minimum twee jaar ervaring in een gelijkwaardige functie in één of meerdere adviesverlenende kabinetten (missies : ontwikkelen van HR, begeleiden van veranderingen, management van organisaties…) of binnen ondernemingen en/ of begeleidende structuren die teams op verschillende (nationale en internationale) locaties dienen aan te sturen

 •        Kennis van het coöperatieve milieu, van nieuwe samenwerkingsvormen, een sterke aantrekking voelen tot de sociale en solidaire economie en de uitdagingen op het vlak van duurzame ontwikkeling op het grondgebied
 •        Vaardigheden :

 

-          Kennis van technieken ter animatie van teams, bemiddeling, communicatie en voeren van gesprekken

-          Kennis van projectbeheer

-          Basiskennis van arbeidsrecht en sociaal recht

-          Kennis van processen van verandering op het vlak van organisatie en management

-          Analyse van de behoeftes van teams op functioneel en organisationeel niveau

Het bepalen van doelstellingen binnen het kader van interventies op basis van deze analyse

-          Voorwerk verrichten naar verbeteringen op het vlak van organisatie, beheer en procedures

-          Het bepalen van de modaliteiten voor het uitvoeren van de gekozen oplossingen

-          Het uitvoeren van acties ter verbetering

-          Indicatoren ontwerpen om het proces van voordurende verbetering op te volgen Begeleiden van de teams met het uitvoeren van de gekozen oplossingen

-          Tweetaligheid FR-NL gewenst, minimum niveau B2 in het NL (crf. : europees gemeenschappelijk kader ter referentie  - CECR)

-          Kennis van internet en het gebruik van kantoorapplicaties (Outlook, Word, Excel, Power Point)

 •        Benodigde kwaliteiten  :

-          Vermogen tot leiderschap

-          Goed vermogen tot analyseren en synthetiseren

-          Stiptheid, voeling met de organisatie en de manier van werken

-          Groot aanpassingsvermogen, ook in urgente situaties

-          Openstaan voor verandering

-          Vermogen om per project te werken binnen een team en transversale organisatie

-          Goed niveau van schriftelijke en mondelinge communicatie

-          Actief luisteren en gevoel voor diplomatie

-          Goede sociale en pedagogische vaardigheden

-          Autonomie, flexibiliteit en dit ook betreffende geregelde verplaatsingen (nationaal en internationaal)

-           

 Wij bieden

 

-          Een voltijds contract van onbepaalde duur

-          Een aangename werkomgeving binnen een bedrijf in volle ontwikkeling

-          Aantrekkelijke loonsvoorwaarden : 13de maand, dubbel vakantiegeld, maaltijdcheques, ecocheques (250€/ jaar), groepsverzekering, terugbetaling van verplaatsingskosten op basis van het abonnement voor openbaar vervoer, een basis telefoonabonnement en een forfait voor gevoerde gesprekken.

Interesse ?

 

Zend dan een sollicitatiebrief met een gedetailleerde CV voor 02/09/2018 per mail naar SMart : jobs@smartbe.be met Angelique Thoelen in kopie: tha@smartbe.be en vermeld in het onderwerp van uw mail de volgende referentie : 180809-CDP-Brussel-DIROP


 

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij jobs@smartbe.be
  met referentie 180809-CDP-Brussel-DIROP
 • Indiensttreding:
Werkgever

Coenraets 72
1060  Saint-Gilles