SOCIAAL ADVISEUR – ENERGIESCANNER

Als energiescanner ben je de centrale speler in onze dienstverlening rond energie voor de inwoners van het Meetjesland en de Schelde-Leiestreek. De Energiescanner geeft inwoners advies rond energie, maar treedt ook op als begeleider in gedragsaanpassing bij sociale doelgroepen. De adviseur zorgt voor een goede afstemming van de verschillende hulpverleners of diensten die vanuit verschillende invalshoeken betrokken zijn bij een energievraag.

De energiescanner die we zoeken is iemand die zich wil engageren in een sociale omgeving. Hij/zij heeft een technische achtergrond in energie en wonen.

OPDRACHT

Kerntaken

 • plannen en uitvoeren van huisbezoeken in het kader van rationeel energiegebruik (na opleiding)
 • verwerking van diverse informatie en cijfergegevens over rationeel energiegebruik op basis van de huisbezoeken
 • verstrekken van informatie rond energie en huisvesting aan diverse individuele klanten:
  • energetische aanpassingen (zowel bouwtechnisch als gedragsaanpassingen)
  • energiebesparende maatregelen, premies,….
  • energiefacturen bekijken, ondersteunen in omschakelen
 • actieve doorverwijzing van klanten naar gespecialiseerde diensten (intern en extern) met het oog op een kwalitatieve geïntegreerde dienstverlening
 • uitvoeren van eenvoudige energiebesparende klusjes zoals plaatsen radiatorfolie, tochtstrip, LED-lampen,… (na opleiding)

Bijkomende taken

 • verzamelen van informatie rond duurzaam en energiezuinig wonen
 • organiseren van diverse activiteiten rond duurzaam en energiezuinig wonen (tentoonstellingen, bezoeken,…)
 • administratieve taken: verwerken en presenteren van informatie
 • sensibilisering rond duurzaamheid en rationeel energiegebruik via publicaties en activiteiten

KENNIS

 • bachelorsdiploma (maatschappelijk werk, sociologie)
 • technische achtergrond in een groot pluspunt
 • affiniteit met sectoren wonen en energie
 • basiskennis informatica (Office pakket)
 • (verwerven van) sociaaljuridische kennis rond wonen, huisvesting, energievoorzieningen, premies,…
 • (verwerven van) technische kennis rond minimale kwaliteitsnormen van woningen
 • (verwerven van) kennis rond rationeel energiegebruik en duurzaam (ver)bouwen via interne en externe vorming
 • (verwerven van) kennis sociale kaart op vlak van huisvesting en wonen
 • goede beheersing van het Nederlands (mondeling en schriftelijk)
 • in het bezit zijn van een rijbewijs B

COMPETENTIES

Informatie verwerken

 • in staat zijn een vraag of probleem correct te ontleden en te vertalen naar de eigen opdracht
 • in staat zijn informatie te verzamelen en daar op een bondige manier verslag van te maken
 • doelgericht gebruik kunnen maken van diverse infokanalen (wetgeving, sociale kaart)
 • via overleg en uitwisseling van info, andere specialismen binnen (of buiten) de organisatie actief betrekken in functie van de klant
 • creatief meedenken om de eigen werkprocessen te verbeteren

Klantgericht zijn – Klantgericht communiceren

 • stijl van communiceren aanpassen aan situaties en personen (formeel/informeel)
 • niet-discriminerend taalgebruik en houding ten aanzien van alle interne en externe contacten, zich openstellen voor anderen
 • tactvol kunnen omgaan met bepaalde informatie, in staat zijn correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens
 • actief luisteren: gerichte vragen kunnen stellen om boodschappen juist te begrijpen en de klant optimaal te bedienen

Samenwerken

 • bewust zijn van de eigen rol in de organisatie, grenzen van de eigen rol respecteren
 • openstaan voor andere meningen en invalshoeken, dit zien als een meerwaarde binnen de dienstverlening
 • bespreekbaar maken van conflicten of discrepanties binnen de taak of organisatie, meewerken aan oplossingen
 • netwerken: nuttige externe contacten opbouwen en onderhouden in functie van de eigen dienstverlening

Flexibel zijn

 • eigen handelen afstemmen op de visie en de doelen van de organisatie
 • bereid zijn zich te verplaatsen naar de klant (huisbezoeken, werken op diverse locaties), de eigen werkuren aan te passen aan de behoeften van de klant (ook buiten de normale werkuren, occasioneel avond- of weekendwerk)
 • zicht krijgen op het takenpakket van anderen met de bedoeling hen te ondersteunen of bij afwezigheid te vervangen

Ondersteunende competenties

 • administratief nauwkeurig zijn: de klantenvragen nauwkeurig opvolgen en beheren, inplannen van huisbezoeken, flexibel zijn voor aanpassingen in agenda
 • zelfstandig werken: afspraken inplannen, stipte aanwezigheid op afspraken, proactief agenda aanpassen.
 • verantwoordelijkheid opnemen: zich stipt houden aan de openingsuren, permanentie garanderen bij afwezigheid
 • initiatief nemen: komt actief met voorstellen, wacht niet af


ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

 • u werkt voornamelijk bij klanten na afspraak
 • u beschikt over een rijbewijs B en over een eigen wagen
 • geïntegreerde dienstverlening (klant staat centraal)
 • omgaan met diversiteit
 • vlot kunnen overschakelen van de ene taak op de andere
 • wisselende drukte waardoor men zijn werkplanning regelmatig moet bijstellen

ONS AANBOD

 • een boeiende job met veel ruimte voor initiatief en zelfstandigheid
 • voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur
 • verloning volgens barema B1c van PC 329.
 • omniumverzekering en kilometervergoeding voor verplaatsingen tijdens dienstopdrachten
 • onmiddellijke indiensttreding mogelijk


SOLLICITEREN OF MEER INFORMATIE

SOM vzw - Woonwijzer Meetjesland
t.a.v. Maarten Quintelier
Moeie 16a, 9900 Eeklo
Tel: 09 378 61 70
e-mail: maarten@somvzw.be

Sollicitatiebrief met CV moeten ons bereiken ten laatste op 27 juli 2018, bij voorkeur via mail.

Kandidaten worden op basis van hun brief en CV weerhouden voor een sollicitatiegesprek. Gesprekken gaan door op 30 juli 2018.

Uw kandidatuur wordt vertrouwelijk behandeld.

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: Barema B1c
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij maarten@somvzw.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
De Meerling
Moeie 16
9900  Eeklo