Sociaal begeleider (m/v/x)

 

           

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Sociaal begeleider (m/v/x)

Binnen  Directie operationele diensten

Federale opvangcentra

Aanmeldcentrum

Interne en externe selectie

Referentienummer: 99007-313

Functie

Doel

 

Je biedt de centrumbewoners (volwassenen en/of minderjarigen) op een systematische manier een praktische sociale begeleiding met bijzondere aandacht voor de specifieke noden van de doelgroep.

 

Context

 

Het Klein Kasteeltje is een federaal opvangcentrum met een huidige opvangcapaciteit van 853 bewoners en met als missie materiële hulp bieden aan de verzoekers van internationale bescherming overeenkomstig de opvangwet, op een professionele en respectvolle wijze. De materiële hulp omvat meer bepaald een bed, maaltijden, medische hulp, juridische en sociale bijstand.

Eind 2018 is de missie van het Klein Kasteeltje geëvolueerd naar een aanmeldcentrum met als verantwoordelijkheid de eerste opvangtrajecten van de nieuwkomers organiseren vooraleer ze toegewezen worden naar een plaats in het opvangnetwerk. Het aanmeldcentrum zal haar opdracht uitvoeren in samenwerking met de Dispatching van Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met de identificatie.

We werken samen vanuit diverse expertises om hen tijdens hun verblijf op professionele en respectvolle wijze onderdak te bieden, alsook een aangepaste omkadering en oriëntatie bij de uitbouw van hun toekomst.

Als begeleider werkt je binnen een multidisciplinair team dat bestaat uit 6 tot 8 medewerkers waaronder sociaal werkers, verpleegkundige en sociaal begeleiders. (meer informatie over het centrum in kwestie vind je op www.fedasil.be).

 

 

Inhoud

Je geeft bewoners uitleg over de rechten en plichten binnen en buiten het centrum. Je biedt hen praktische ondersteuning in dagelijkse activiteiten en verplichtingen. Je verwijst indien nodig door naar gespecialiseerde interne en externe instanties

Je waakt over het welzijn van de bewoners, en je werkt in een multidisciplinair team in overleg met sociaal werkers en verpleegkundigen.

Je ziet toe op de naleving van het centrumreglement, je sensibiliseert bewoners over de gedragsregels en treedt pro-actief op bij conflicten of klachten. Je stimuleert het samenleven tussen verschillende culturen, en treedt op als bemiddelaar bij samenlevingsproblemen.

Je ondersteunt bewoners bij het ontwikkelen van autonomie en een gestructureerd levenspatroon. Je ziet toe op een goede hygiëne bij de bewoners.

Je ondersteunt de organisatie van van educatieve, culturele, creatieve en sportieve activiteiten, je motiveert het doelpubliek en neemt zelf deel. Je heheert het materiaal en onderhoudt contacten met externe lesgevers, vrijwilligers en externe partners.

Je vervult administrative taken zoals het invullen van het briefing rapport, het maken van rapporten, opvolgen en klasseren van documenten en dossiers. 

U biedt ondersteuning in de refter tijdens de eetmomenten.

Je organiseert en neemt deel aan de installateren en vertrekken van de bewoners.

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

 

Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs, bij voorkeur in een sociale richting.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring als begeleider van personen of groepen. 

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt een voldoende basiskennis van MS Office.

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep..

Troeven

Je hebt kennis van het Engels en/of andere vreemde talen. 

Je hebt ervaring in sociaal werk met opvang of in een interculturele context.

 

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot  oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

INFORMATIE VERWERKEN : efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

               

Aanbod

Type overeenkomst

Werfreserve

voltijds/halftijds

 

Plaats van tewerkstelling

Aanmeldcentrum, 9e Linielaan 27, 1000 Brussel

Loon

 

U wordt aangeworven op het niveau NC1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 2.055 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

 

26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Variabel uurrooster (vroege shift 7-15u06; late shift 10-19u06; dagdienst 9-17u)

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen via de Fed+ kaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 28/07/2019 door het invullen van het sollicitatieformulier op www.fedasil.be.

 

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

-       een motivatiebrief

-       een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)

-       een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkvormigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen. 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Je strafblad dient in principe blanco te zijn en zal worden beoordeeld door de selectieverantwoordelijke.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Personen met een handicap

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig).

Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Naargelang het aantal ontvangen kandidaturen, behoudt de selectiecommissie zich het recht voor om het aantal weerhouden kandidaten te beperken.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden vanaf 01/08/2019. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 1 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Heleen Gijs (selectieverantwoordelijke).

 

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: U wordt aangeworven op het niveau NC1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 2.055
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    met referentie 99007-313
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Aanmeldcentrum
9de Linielaan 27
1000  Brussel