Teamverantwoordelijke technisch team schouwburg

Wat de job inhoudt
Als teamverantwoordelijke technisch team sta je in voor de coördinatie van de theatertechniek(ers), bied je ondersteuning aan amateur- en professionele gezelschappen inzake licht, geluid en decorbouw en ondersteun je alle activiteiten van het cultuurcentrum.
Tevens stuur je een klein team aan van polyvalente medewerkers uit de diverse cultuurhuizen. Je coördineert technische dossiers, staat in voor een kwaliteitsvolle dienstverlening op technisch vlak en stelt jouw kennis ter beschikking van anderen.
We verwachten dat je over uitstekende leidinggevende capaciteiten beschikt, stressbestendig, klantvriendelijk en flexibel bent en met zorg het technisch materiaal beheert.
Je bent bereid vaak ’s avonds en in het weekend te werken.

Wie we zoeken

Op dinsdag 24 september 2019 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving): -    Je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
-    je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)
-    je bent van onberispelijk gedrag
-    je geniet de burgerlijke en politieke rechten
-    je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur)
-    je bent in het bezit van een bachelor diploma of een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
-    je slaagt voor de selectieproeven 
Bijkomende aanwervingvoorwaarde waaraan je bij indiensttreding moet voldoen:
-    Je bent in het bezit van een rijbewijs B.Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling is het selectieprogramma  als volgt
a)    een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken;
b)    praktische proeven en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools).  Deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.

Wat we bieden

Je wordt aangesteld in statutair dienstverband (met proeftijd van 10 maanden).
De proeftijd wordt verlengd als het totale aantal afwezigheden meer is dan 25 werkdagen (met uitzondering van het jaarlijks vakantieverlof, feestdagen, omstandigheidsverlof en deelname aan vormingsactiviteiten). De proeftijd bedraagt maximaal 2 jaar.
Voor de proeftijd afgelopen is, vindt een eindevaluatie plaats.
Het statutaire personeelslid op proef wordt aangesteld in statutair verband op voorwaarde dat het personeelslid:
1.    voldoet aan de algemene voorwaarden die voor de functie van toepassing zijn;
2.    de proeftijd heeft afgesloten met een gunstig resultaat voor de evaluatie.-    aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer     
-    aangepaste vorming en een functionele loopbaan
-    boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
-    interessante verlofregeling
-    Relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor     maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit worden meegenomen.
-    minimum maandloon:
o    0 jaar: 2.486,38 euro
o    12 jaar: 2.887,51 euro
o    loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be Er wordt een wervingsreserve (voltijds/deeltijds statutair/contractueel ) aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Interesse?

Schrijf je in tot en met dinsdag 24 september 2019 op www.sint-niklaas.be of mail je inschrijvingsformulier met een kopie van je diploma + cv en motivatiebrief naar vacatures@sint-niklaas.be of bezorg deze documenten t.a.v.  adjunct-algemeen directeur, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Voor meer inlichtingen kan je terecht op de dienst HR,
vacatures@sint-niklaas.be of T 03 778 31 26. 

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij vacatures@sint-niklaas.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever

Grote Markt 1
9100  Sint-Niklaas