Tijdelijk onthaalmedewerker dak- en thuislozen (m/v)

Wie zijn wij ?

CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor het hele arrondissement Kempen.

Je zal werken in het team Onthaal Noorderkempen met als opdracht onthaal te bieden aan dak- en thuislozen. Ook dak- en thuislozen in een precaire crisissituatie op vlak van wonen kunnen hier terecht.

Om deze specifieke doelgroep van dak- en thuislozen te bereiken worden er bijzondere inspanningen geleverd. Een algemeen onthaal veronderstelt expertise, kennis en methodieken betreffende deze doelgroep en de verscheidenheid aan problematieken.

Vele factoren – waar iedere persoon mee kan geconfronteerd worden – kunnen ervoor zorgen dat iemand in een situatie van dak- en thuisloosheid verzeild raakt. Het gaat hier over het hebben van financiële problemen, relationele problemen, verslavingsproblemen, in aanraking komen met justitie, gezondheidsproblemen, een echtscheiding ondergaan...

Vaak hebben deze mensen ook te maken met een combinatie van deze problemen. Vandaar dat een goed georganiseerd onthaal, dat toelaat snel en accuraat op een negatieve situatie in te grijpen, cruciaal is om verder afglijden in de thuisloosheid of een crisissituatie te voorkomen.

In het onthaal wordt informatie en advies aangeboden ter voorkoming van bijvoorbeeld een dreigende uithuiszetting, ondersteuning in het opkomen voor burgerrechten, opvang en begeleiding indien nodig, praktische hulp bij het regelen van administratie en eventuele schuldenlast, crisishulp, woonbegeleiding....

Afhankelijk van de hulpvraag wordt in het onthaal, samen met de verwijzer of direct met de hulpvrager naar gepaste mogelijkheden en oplossingen gezocht.

 

Taken

Algemeen onthaal bieden aan dak- en thuislozen:

- verduidelijken van de hulpvraag door het voeren van individuele en contextgesprekken

- het verder afglijden in dak- en thuisloosheid voorkomen door het opzetten van gerichte acties

- bemiddelen

- belangen behartigen

- installeren van een veiligheidskader

- opstellen van een hulpverleningsvoorstel

- indien nodig toeleiden tot de gepaste vervolg hulp

- administratie en registratie (REGAS)

Leggen van contacten met verwijzers, uitbouwen van netwerken en samenwerkingsverbanden

Voor alle opdrachten wordt een actieve deelname aan overlegmomenten verwacht

 

Houding CAW medewerker

Respecteren van de bestaande visie en werkingsprincipes (o.a. aanklampend en meerzijdig partijdig werken)

Een dynamische, creatieve en initiatiefrijke persoonlijkheid die zelfstandig kan werken

Een geëngageerde teamspeler

Afspraken nakomen en verantwoordelijkheid nemen

Constructief opstellen t.o.v. de werking

Inzicht in eigen mogelijkheden en beperkingen: bereidheid tot reflectie en zelfkritiek

Kennis

Grondige kennis van het welzijnslandschap in het arrondissement

Kennis van basisrechten

Zicht op het aanbod uit volgende sectoren: GGZ, BJZ, VAPH, justitie...

Kennis hebben van uitsluitingssystemen die dak- en thuisloosheid bevorderen

Kennis van woonproblematieken

Kennis van persoonlijke en relationele problemen die een invloed hebben op dak- en thuisloosheid

Goede kennis met betrekking tot: beroepsgeheim, rechten en plichten

Interesse voor ontwikkelingen m.b.t. dak- en thuisloosheid in het werkveld

Attitude en vaardigheden van de onthaalmedewerker

Beschikken over de nodige vaardigheden om met dak- en thuislozen (ook in crisis) en hun (gezins-) context om te gaan zowel procesmatig als directief.

Stressbestendigheid: tijdsdruk, onzekerheid en groot emotioneel appel kunnen dragen en hanteren

Besluitvaardigheid met een praktische instelling: de situatie uitklaren, prioriteiten stellen en beslissingen nemen samen met de hulpvrager

Een actieve rol en positie aannemen in het stimuleren en coachen van bewustwordings- en kenteringsprocessen

Meta positie innemen (diverse relevante levensdomeinen)

Alert zijn en kunnen hanteren van non-verbale signalen

Sterke communicatieve vaardigheden: stellen van eenvoudige en concrete vragen

Een directe, rustige, duidelijke en uitnodigende spreekstijl hanteren

Goede organisatorische vaardigheden, een planmatige aanpak: structureren

Schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid 

Methodieken/instrumenten

Kunnen werken met eco- en genogrammen

Maatzorgprincipes hanteren alsook eigen kracht conferenties opzetten

Kundig zijn in het hanteren van diverse gesprekstechnieken

Opzetten van netwerktafels

Vraagkracht als methodiek hanteren 

Talenkennis

Je spreekt voldoende Nederlands. Dit houdt in dat je informatie in het Nederlands kan begrijpen en verwerken en dat je de hulpvragen van het doelpubliek vlot kan beantwoorden.

Kennis van andere talen is een pluspunt

 

Wat verwachten wij?

Diploma hoger onderwijs buiten de universiteit in menswetenschappelijke richting

Ervaring in het werkveld strekt tot aanbeveling

Bereid te werken in een flexibel uurroostersysteem, incluis nacht- en weekendpermanentie voor onthaal én voor de bewoners van de sociale opvang 

Wij bieden

Een vervangingscontract voor 70% jobtime tot wellicht einde 2019.

Barema B1c PC 319.01, de brutowedde startwedde bedraagt 2.268,84 euro per maand voor een 100% jobtime zonder baremieke anciënniteit .

Anciënniteit: maximum 5 jaar bij eerste indiensttreding bij CAW De Kempen

Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding.

Standplaats: Turnhout

Datum in dienst: 20 mei 2019

Ben je geïnteresseerd?

Surf naar http://vacatures.cawdekempen.be en kies voor de vacature 'Tijdelijke onthaalmedewerker dak- en thuislozen'.

Vul het formulier voor 26/04/2019 in. Voor meer informatie kan je terecht bij:
Vicky Mertens, teamverantwoordelijke 0473 18 05 40 of e-mail: vicky.mertens@cawdekempen.be

of bij Jos Bortels, directeur, 0478 23 95 73 of e-mail: jos.bortels@cawdekempen.be

 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 2mei in de namiddag. De kandidaten worden telefonisch gecontacteerd i.v.m. de afspraak voor het sollicitatiegesprek.

Wil je meer weten over CAW De Kempen? Surf naar : www.caw.be

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever

Hofkwartier 23
2200  Herentals