Uit De Marge/CMGJ vzw zoekt twee voltijdse jeugdopbouwwerkers in de regio Oost-Vlaanderen met als standplaats Zelzate of Oudenaarde – Voltijds

Als jeugdopbouwwerker heb je een uitdagende job met een divers takenpakket. Het is jouw taak om de maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie te versterken en die jongeren in dat proces te betrekken. Je vertrekt hierbij steeds vanuit de noden en behoeften van die kinderen en jongeren zelf.

Je werkt voor Uit De Marge/CMGJ, steunpunt voor jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie. Wij benaderen deze doelgroep met een duidelijk visie die uitgebreid omschreven staat op www.uitdemarge.be. Je standplaats is Zelzate of Oudenaarde. Je bent lid van het team jeugdopbouwwerk van Uit De Marge/CMGJ maar werkt zelfstandig binnen de lokale context. Je wordt in de opdracht aangestuurd en gecoacht door een stafmedewerker van Uit De Marge/CMGJ. Je werkt in nauw overleg met de bevoegde gemeentedienst.

1. Takenpakket

 • Vindplaatsgericht gericht contacten leggen met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie is je hoofdtaak.
 • Je werkt aan een vertrouwensrelatie met de doelgroep en op basis daarvan ga je aan de slag met hun noden en behoeften.
 • Je speelt in op de vragen en behoeften van de doelgroepen om activiteiten uit te werken en/of je werkt aan de verlaging van drempels in het bestaande aanbod.
 • Je werkt aan hun kansen op ontmoeting al dan niet in de openbare ruimte.
 • Je werkt activerend samen maatschappelijke instituties en sociale voorzieningen. In functie van de belangenbehartiging van doelgroepen in kwetsbare posities leg je de nodige contacten met organisaties die werken in de vrije tijd. Daarnaast leg je ook contacten met actoren in het onderwijs, de hulpverlening en de arbeidssector.
 • Je werkt aan de opbouw van een lokaal jeugdwelzijnsoverleg in functie van een geïntegreerde beleidsvoering ten behoeve van kwetsbare groepen.
 • Je vangt signalen van jongeren uit de doelgroepen op en brengt die met hen over naar beleidsverantwoordelijken. Met het lokale bestuur en lokale gemeentelijke diensten zoek je naar mogelijkheden om in het beleid maximaal rekening te houden met de noden en behoeften van groepen in een maatschappelijk kwetsbare positie. Je probeert dat beleid structureel te verankeren.

2. Profielvereisten

Uit de Marge/CMGJ vzw voert een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun sekse, afkomst of handicap.

Kennis en inzicht

 • Je hebt inzicht in de mechanismen van structurele sociale achterstelling en uitsluiting.
 • Je hebt enig inzicht in de leefwereld en de ontwikkelingspatronen van kinderen en jongeren.
 • Je hebt enig inzicht in pedagogische processen en het functioneren van groepen.
 • Je bent enigszins bekend met de sociale kaart en met de werking van het lokale beleidsniveau.

Vaardigheden

 • Je beschikt over organisatorisch talent.
 • Je kunt zelfstandig en in teamverband werken.
 • Je bent communicatievaardig.
 • Je legt gemakkelijk contact, zowel met kinderen en jongeren als met beleidsverantwoordelijken.
 • Je bent besluitvaardig en kan je beslissingen ook verantwoorden.
 • Je kan omgaan met conflictsituaties.

Houding

 • Je stelt je geëngageerd op aan de kant van doelgroepen in een maatschappelijk kwetsbare positie: emancipatie en empowerment zijn jou niet onbekend.
 • Je hebt een open en participatieve begeleidershouding, warm en respectvol.
 • Je wilt jezelf professioneel inzetten voor een diverse samenleving met gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren.
 • ⦁ Je neemt initiatief en verantwoordelijkheid.
 • ⦁ Je bent stipt, discreet en respecteert gemaakte afspraken.
 • ⦁ Je werkt graag samen met anderen.
 • ⦁ Je past je snel aan bij een wisselende situatie en je speelt vlot in op veranderingen.
 • ⦁ Je bent flexibel en je kunt soepel schakelen tussen verschillende taken.
 • ⦁ Weekend- en avondwerk schrikken je niet af.
 • Andere
 • ⦁ Je hebt liefst enkele jaren ervaring.
Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: Een voltijds contract van onbepaalde duur (barema b1c binnen pc 329.01 na 6 maanden b1b).
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij stijn.belmans@uitdemarge.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Uit De Marge/CMGJ vzw
Henegouwenkaai 29
1080  Brussel