FOS - Socialistische Solidariteit Vzw zoekt een coördinator Beweging en Beleid (M-V-X)

FOS is de internationale solidariteitsorganisatie van de socialistische beweging in Vlaanderen.

FOS:
- Stelt zich tot doel om organisaties van bevolkingsgroepen in precaire levensomstandigheden in het Zuiden te ondersteunen om het recht op waardig werk sociale bescherming en af te dwingen voor zowel mannen als voor vrouwen. We helpen hen om hun organisatiecapaciteit (interne werking ) en hun dienstverlening te verbeteren en helpen hen om hun institutionele capaciteit (relaties met derden, netwerken) te vergroten, om aan politieke beleidsbeïnvloeding te kunnen doen.
- Werkt aan draagvlakverbreding en –versterking bij de socialistische beweging in Vlaanderen voor het afdwingen van het wereldwijde recht op waardig werk en sociale bescherming, en komt op voor rechtvaardige mondiale relaties. FOS versterkt allianties en netwerken die aan beleidsbeïnvloeding ivm waardig werk, sociale bescherming en rechtvaardige mondiale relaties doen.

I. Taken
- Coördineert de bijdrage van de dienst aan de algemene programma-ontwikkeling van de organisatie
• Keuze van de prioriteiten
• Initiatieven om de programma- aanpak te verbeteren en te verstevigen
• Traject van programma-evolutie
• Visieontwikkeling

- Organiseert de bijdrage van de dienst aan het dienstoverschrijdend overleg (zoals de algemene beraden, de ploegvergaderingen, ...).

- Neemt, mits goedkeuring door de algemeen secretaris, initiatief tot dienstoverschrijdend overleg in functie van de opdracht van de dienst.

- Is de spilfiguur in de communicatie tussen de dienst en de andere diensten, en tussen de dienst en de algemeen secretaris.

- Organiseert de informatieverstrekking over de werking van de dienst (planning, verslaggeving, ea) aan de algemene vergadering en de raad van bestuur van FOS

- Organiseert de bijdrage van de dienst aan overleg met (gelijkaardige diensten van) partners in gemeenschappelijke programma's en projecten, met bijzondere aandacht voor de samenwerking met zusterorganisaties ISVI en SolSoc.

- Coördineert de werking van de dienst
• Implementeert de besluiten van de raad van bestuur en de algemeen secretaris.
• Stelt, in overleg met de leden van de dienst, een operationele jaarplanning op en legt deze ter goedkeuring voor aan de algemeen secretaris.
• Bewaakt de realisatie van de goedgekeurde operationele jaarplanning.
• Bewaakt de link tussen operationele planning en te behalen resultaten en doelstellingen van subsidiedossiers.
• Organiseert de opmaak, opvolging en verslaggeving van de inhoudelijke component van subsidiedossiers, voor het deel dat betrekking heeft op Beweging en Beleid.
• Organiseert de informatieverstrekking aan en samenwerking met organisaties en instellingen waar FOS mee samenwerkt, voor het deel dat betrekking heeft op Beweging en Beleid.
• Verzorgt de vereiste contacten met (potentiële) subsidieverstrekkers, voor het deel dat betrekking heeft op Beweging en Beleid.
• Zorgt dat doelmatig overleg tussen de leden van de dienst plaatsvindt.
• Regelt de communicatie binnen de dienst.
• Verdeelt de niet-expliciet toegewezen taken onder de personeelsleden van de dienst. Verdeelt het niet-expliciet toegewezen vertegenwoordigingswerk onder de personeelsleden van de dienst.
• Neemt initiatieven om de aanpak van de dienst te verbeteren en te verstevigen.
• Organiseert de visie-ontwikkeling binnen de dienst
• Zorgt voor toepassing van het gender- en integriteitsbeleid van de organisatie door de dienst.
• Organiseert de methodologische ontwikkeling van het programma van de dienst.
• Zorgt voor het bestaan en toepassen van een monitorings- en evaluatiesysteem voor de dienst dat beantwoordt aan de geldende normen en overeenkomsten.
• Organiseert de jaarlijkse budgetverdeling binnen het opgelegde kader.
• Beheert het budget van de dienst in overleg met het Diensthoofd Interne Zaken en doet daarbij aan actieve budgetopvolging.

- Begeleidt de medewerkers van de dienst
• Stimuleert elke medewerker om het eigen takenpakket uit te voeren en ziet toe op de uitvoering van gemaakte afspraken.
• Helpt bij het oplossen van vragen en problemen.
• Houdt periodieke opvolgingsgesprekken met elke medewerker
• Wordt betrokken bij de opstart en beëindiging van de samenwerking met personeelsleden van de dienst en organiseert hun inwerkingsperiode.

- Neemt, zoals alle medewerkers van de dienst, operationele taken op zich.

II. Profiel
Opleiding en ervaring
- Diploma hoger onderwijs (A1 of universitair), humane wetenschappen
- Ervaring binnen een gelijkaardige functie of ervaring als verantwoordelijke voor campagne, communicatie, educatie, beleidsbeïnvloeding en/of bewegingswerk in een organisatie, gelijkaardig aan FOS

Professionele kennis en vaardigheden
- Kennis van mondiale vraagstukken
- Kennis van beleidsbeïnvloedingsstrategieën en wereldburgerschapseducatie
- Kennis van de gangbare methodologie
- Kennis van de NGO-sector (Noordwerking)
- Interesse en engagement in Noordwerking.
- Interesse voor de Zuidwerking van NGO's.
- Vlot kunnen werken met de computer
- Kennis Frans en Engels (Spaans is een pluspunt)
- Kunnen omgaan met mensen
- Creatief zijn
- Inzicht hebben in administratieve processen.
- Beschikken over coördinatie- en organisatorische vaardigheden
- Vertrouwd zijn met socialistische en de Noord-Zuidbeweging in Vlaanderen.
- Kan medewerkers afzonderlijk en in team coachen
- Kan organiseren en coördineren
- Kan delegeren zonder het overzicht te verliezen

Bijkomende vereisten
- Bereid zijn om continu te leren.
- Beschikken over een rijbewijs B
- Bereid zijn om op onregelmatige tijdstippen te werken.
- Bereid zijn om af en toe voor werkbezoeken naar het buitenland te reizen.

Wij bieden:
• Een betrekking van 100% VTE
• Een boeiende werkomgeving waar je midden in de socialistische beweging en de Vlaamse NGO-wereld zit
• Een correcte verloning met volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer (in geval van openbaar vervoer)

Kandidaturen (CV en begeleidende motivatiebrief[1]) voor 15 mei 2019 mailen naar info@fos-socsol.be, gericht aan Petra Decraemer, diensthoofd Interne Zaken, of opsturen naar FOSvzw, t.a.v. Petra Decraemer, Grasmarkt 105/46, 1000 Brussel. Voor meer informatie kunt u bellen naar 02/552.03.00 of mailen naar bovenstaand adres.

[1] De motivatiebrief bevat zoals de term aangeeft een korte maar expliciete motivatie voor de job.

 

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij info@fos.ngo
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
FOS VZW
Grasmarkt 105
1000  Brussel