Verantwoordelijke controle begroting & beheer

1. IDENTIFICATIE VAN DE FUNCTIE

1.1. Graad

Bestuurssecretaris

1.2. Niveau

A

1.3. Plaats in het organogram

Dienst: Financiële pool - dienst Boekhouding

Aantal personen in de dienst: 5

Directe hiërarchische weg: De verantwoordelijke van de dienst Boekhouding

2. VOORSTELLING VAN DE DIENST

De dienst Boekhouding werkt, onder leiding van de Secretaris-Generaal, de voorontwerpen van begroting, de begrotingen, de begrotingswijzigingen en de interne kredietaanpassingen uit en waakt over de implementatie ervan met respect voor de geldende wet- en regelgevingen. Aan het eind van elk dienstjaar stelt de dienst voor het centrum en het rusthuis de balans en resultaatrekening op.

3.  ALGEMENE OPDRACHT VAN DE FUNCTIE

 • De verantwoordelijke actief ondersteunen in het beheer en de opvolging van de interne begrotingscyclus, van de voorbereiding tot de controle op de uitvoering van de begroting en dan voornamelijk wat betreft sociale issues.
 • Analyseren van de binnen de dienst Boekhouding bestaande processen en waken over de invoering van adequate procedures.

4.VERANTWOORDELIJKHEIDS- EN/OF ACTIVITEITSGEBIEDEN (Niet-uitputtende lijst)

4.1. Belangrijkste taken

 •         Implementeren van stuurinstrumenten waardoor men over de benodigde gegevens kan beschikken met betrekking tot de opstelling van de begroting en de besluitvorming;
 •         Samenbrengen van gegevens en er de juistheid en coherentie van controleren;
 •         Opstellen van dashboards en implementeren van specifieke indicatoren;
 •         Instaan voor de maandelijkse monitoring met betrekking tot de verschillende begrotingsenveloppes, evenals de jaarlijkse rapportering;
 •         Uitvoeren van specifieke analyses;
 •         Aanreiken van technische ondersteuning aan de verschillende departementen in het kader van de begroting;
 •         Deelnemen aan de invoering van adequate procedures voor de verschillende processen;
 •         Analyseren van de processen op vlak van input en output;
 •         Opsporen van anomalieën en voorstellen van adequate acties;
 • Ervoor zorgen dat de externe normen en richtsnoeren worden nageleefd.

5.DESKUNDIGHEIDSPROFIEL

5.1.Technische vaardigheden

 •         Kennis hebben van het begrotingsrecht en van boekhouding in het algemeen
 •         Kennis hebben van het analyseren van het beheer van organisatieprocessen en financiële expertise (controlling, reporting)
 •         Kennis hebben van de werking van het bestuur
 •         Degelijke kennis van tools voor kantoorautomatisering (Excel, Word, ...)
 •         Vlot kunnen werken met cijfers
 • Kennis hebben van de wetgeving met betrekking tot de OCMW’s vormt een troef.

5.2. Algemene vaardigheden

 •         Informatie analyseren: Doelgericht gegevens analyseren en kritisch onder de loep nemen.
 •         Organiseren: Proactief afbakenen van de doelstellingen, nauwgezet ondersteunen van actieplannen en binnen de beschikbare termijnen de benodigde middelen aanwenden.
 •         Het werk structureren: Structuur brengen in het werk door prioriteiten vast te leggen en systematisch een veelheid van verschillende taken verwerken met het oog op de naleving van de vooropgezette deadlines.
 •         Integer en professioneel handelen: Feeling hebben voor openbare dienstverlening en er de grote principes van in acht nemen. Handelen volgens de normen voor professionele best practices.
 •         Communiceren: Zich zowel schriftelijk als mondeling helder en duidelijk uitdrukken en de gegevens correct rapporteren.
 •         Samenwerken: Met de collega’s samenwerken en het eigen werk goed indelen om gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken; hierbij de hulpmiddelen delen en zich ondersteunend en solidair opstellen
 •         Nauwgezetheid: Zich geheel betrokken voelen bij het werk waarbij ernaar wordt gestreefd om zo precies mogelijk te zijn.
 •         Innoveren: Out of the box denken waar creatieve en vernieuwende ideeën hun beslag krijgen.
 •         Resultaatgericht handelen: Energiek en vastberaden te werk gaan bij het nastreven van de doelen en met oog voor kwaliteit.
 • Zelfontwikkeling: Op actieve wijze de eigen ontwikkeling plannen en beheren volgens de eigen mogelijkheden, interesses en ambities waarbij het eigen functioneren kritisch onder de loep wordt genomen en continu nieuwe ideeën, benaderingen, competenties en kennis worden aangevoerd.

6. PROFIEL VAN DE BETREKKING

6.1. Vereiste opleiding(en) of diploma(‘s)

Een Master-/Licentiaatsdiploma is een vereiste.

Een opleiding hebben genoten in financiën, management vormt een troef.

6.2. Vereiste ervaring

Afdoende ervaring in een gelijkaardige functie vormt een troef.

6.3. Talenkennis

Frans en Nederlands – Het SELOR-brevet vormt een troef.

. AANBOD EN CONTACT

7.1. Voordelen

 • Contractuele aanwerving voor een bepaalde duur van 6 maanden ( verlenging mogelijk voor onbepaald duur)
 • Mogelijkheid om een doorlopende vorming te volgen op het terrein
 • Tenlasteneming tot 100% van de verplaatsingskosten
 • Aantrekkelijke regeling inzake verlof (36 dagen)
 • Erkenning van de professionele ervaring

7.2. Contact

Geïnteresseerd

Twijfel niet ons uw kandidatuur te sturen, voor 27 januari 2020, naar ons postadres: hr@ocmw-anderlecht.brusselsof naar ons postadres: OCMW Anderlecht – Secretariaat – R. Vander Bruggenlaan 62-64 – 1070 Brussel.

 

Details Meer informatie Werkgever
OCMW d'Anderlecht
Avenue Raymond Vander Bruggenlaan 62-64 62-64
1070  Anderlecht