Verpleegkundige - Vroedvrouw

­­                      

 

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Fedasil zoekt een

Verpleegkundige – (Vroedvrouw) (m/v/x)

Aanmeldcentrum te Brussel

Interne/externe selectie

Referentienummer: 9007-325

 

Functie

Doel

U werkt mee aan een goede organisatie en administratie van de medische diensten in het Aanmeldcentrum. U voert binnen een multidisciplinair team de eerstelijnszorg uit door middel van een medische screening en/of een medische intake van de verzoekers tot internationale bescherming, die vanuit het aanmeldcentrum georiënteerd worden naar het opvangnetwerk.

Context

Het Fedasil Aanmeldcentrum werd opgericht in december 2018 met als opdracht het organiseren van de eerste fase van het opvangtraject van de Verzoeker tot Internationale Bescherming (VIB) met als doel het detecteren van specifieke sociale en medische noden of problemen die een invloed kunnen hebben op de toewijzing van een opvangplaats in het netwerk. Vanuit deze visie wordt getracht de meest geschikte, aangepaste opvangplaats voor de VIB te vinden en toe te wijzen.Als verpleegkundige zal je tewerkgesteld worden binnen de twee medische diensten van het Aanmeldcentrum. De Medische Unit Dispatching voorziet de eerste medische screening met een focus op detectie zware medische problemen, preventieprogramma Tuberculose en het vaccinatieprogramma. De Medische Unit Ontvangst en Oriëntatie focust dan weer op de medische intake, opvolging van medische problemen tijdens de eerste trajectfase en adviseren bij de toewijzing van specifieke en/of aangepaste opvangplaatsen.
Je zal werken binnen een medisch multidisciplinair team van ongeveer 20 personen. Je onderhoudt ook mee de contacten met de andere medische diensten in de opvangcentra, de diensten binnen het Aanmeldcentrum als ook met externe medische partners.

 

Inhoud

Je voert verpleegkundige taken uit conform de verwachtingen van uw diploma.

Je kan opgeroepen worden voor dringende medische urgenties bij VIB’s in het Aanmeldcentrum.

Je beheert mee de agenda van de medische dienst om een vlotte dienstverlening te bekomen.

Je voert op een professionele manier en met respect voor de VIB een medische screening of medische intake uit op basis van vooropgestelde vereisten.

Je stelt medische klachten vast via medische screening, intake of vrije consultaties en voert de verwachte medische behandeling en zorgen uit.

Je neemt actief deel aan het vaccinatieprogramma en programma ter preventie van Tuberculose.
Je detecteert via een checklist Tuberculose, je volgt de vooropgestelde procedures en doet de opvolging van het dossier in samenwerking met VRGT/FARES.

Je staat in voor de opmaak, opvolging en het vervolledigen van medische dossiers alsook voor de verwerking van de medische facturen en het eventueel organiseren van medisch vervoer.

Je waakt over de correcte verdeling en toediening van de medicatie en je staat in voor het beheer van de medische voorraden en bestellingen van materiaal.

Je kan goed werken in een multidisciplinair team, neemt deel aan teamoverleg en deelt uw expertise tijdens interne en externe overlegmomenten.

Je ondersteunt de consultaties bij huisartsen en externe organisaties zoals Kind en Gezin alsook aan de psychosociale dienstverlening en je neemt actief deel aan intern/extern multidisciplinair overleg.

Je werkt nauw samen met de dienst Toewijzing om een aangepaste opvangplaats te vinden in het opvangnetwerk voor personen met specifieke medische behoeften.

Je hebt contact met de verschillende medische diensten in de opvangcentra en andere externe zorgaanbieders en geeft hen een correcte medische overdracht van de relevante informatie hierbij rekening houdend met beroepsgeheim.

Je werkt mee aan dataverzameling met oog op verbeteren van onze dienstverlening.

Je bent bereid vormingen te volgen gelinkt aan de medische units.

Je werkt in een tweetalige setting (Nederlands/Frans).

Je stelt je flexibel op waardoor je binnen beide medische units met elke hun specifieke focus en taken tewerkgesteld kan worden.

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

 

Diploma en ervaring

Je bent houder van een bachelor/graduaat diploma.

Je hebt certificaat Radioprotectie reeds behaald en kan RX-thorax afnemen of
Je bent gediplomeerd vroedvrouw of
Je bent psychiatrisch verpleegkundige of hebt ervaring met werken met psychiatrische patiëntenVoor personen met een certificaat Radioprotectie, een diploma vroedvrouw en/of een diploma psychiatrisch verpleegkundige (of werkervaring) wordt een mogelijkheid voorzien om binnen het algemene takenpakket van de medische units ook specifieke taken uit te voeren die in de lijn liggen van je expertise.

Technische vaardigheden

Vereisten
Je hebt affiniteit met of interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele groep.
Je bent vertrouwd met het werken in een multidisciplinair team.
Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel, etc.

Troeven
Je hebt een goede en praktische beheersing van beide landstalen NL/FR.

Je hebt kennis van het Engels en/of andere vreemde talen.
Je staat open voor een eventuele opleiding Radioprotectie.
Je hebt reeds ervaring met de doelgroep Verzoekers tot Internationale Bescherming. Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren:Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

               

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur.

Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

Plaats van tewerkstelling

Aanmeldcentrum – Negende Linielaan 27, 1000 Brussel.

Loon

 

Je wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2.390 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

 

Vast uurrooster (glijdende uren) en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 25 januari 2020 door het invullen van het sollicitatieformulier op www.fedasil.be.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

-       een motivatiebrief

-       een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)

-       een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen. 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit schriftelijke testen en een selectiegesprek en zal plaatsvinden in de week van 03 februari 2020. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij adele.stouffs@fedasil.be (HR Aanmeldcentrum) of telefonisch op het nummer: 02 250 04 87.

 

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    met referentie 9007-325
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Aanmeldcentrum
9de Linielaan 27
1000  Brussel