Vrijwillige arts voor de medische raadplegingen in een winternoodopvangcentrum

ACHTERGROND

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebbenBegeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandighedenGetuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

DOEL VAN HET PROJECT

Met het Winterplan willen we de zorgtoegang verbeteren voor de personen die in de winter naar de noodopvangcentra van Brussel Hoofdstad komen.

Met onze aanwezigheid in de noodopvangcentra willen we:

· kwaliteitsvolle medische noodconsultaties bieden aan personen die medische verzorging nodig hebben EN geen toegang hebben tot medische verzorging.

· de opgevangen personen meer bewust maken van hun recht op medische verzorging in België.

Om deze doelstellingen te bereiken en naast onze acties op het terrein, werkt de ploeg van het Winterplan voor de psycho-medisch-sociale opvolging van de patiënten die op consultatie kwamen, samen met de verpleegkundigen en sociaal assistenten van de centra, om hun toegang tot gezondheidszorg op middellange en lange termijn te verbeteren. De ploeg werkt gedurende de hele duur van het project en samen met de partners, ook mee aan het verzamelen van gegevens voor de evaluatie achteraf en ter stoffering van de pleidooien van Dokters van de Wereld België voor een algemene gezondheidsdekking.

DOEL VAN DE FUNCTIE

De arts verzorgt algemeen-medische «nood»-consultaties voor patiënten zonder zorgtoegang die door het psycho-medisch-sociale team doorverwezen werden en behandelt de patiënt globaal (psycho-medisch-sociaal). De arts werkt nauw samen met de permanentieploeg: vrijwillige onthaalmedewerkers van Dokters van de Wereld en de verpleegkundigen en sociaal assistenten van het centrum.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De arts wordt bij het uitoefenen van zijn taken ondersteund door de medisch referent van het project en de projectverantwoordelijke.

Voor de start van een consultatie-avond:

· Het medisch cabinet klaarmaken (materiaal, farmacie, documenten, enz.).

· Deelnemen aan de voorafgaande briefing die de nodige informatie verschaft voor een goede opvang van de patiënten van die avond.

Tijdens d'avond:

· De patiënten ontvangen die geen zorgtoegang hebben en die door de sociaal-verpleegkundige ploeg doorverwezen werden: psycho-medisch-sociale anamnese, klinisch onderzoek, diagnose stellen en eventueel een behandeling voorschrijven.

· Meehelpen om de patiënten bewust te maken van hun recht op effectieve zorgtoegang, samen met de vrijwillige onthaalmedewerkers van Dokters van de Wereld en het sociaal-verpleegkundige team van het centrum.

· Meehelpen om de continuïteit in de psycho-medisch-sociale begeleiding van de patiënten te verzekeren door hen naar een of meer diensten door te verwijzen, zo nodig in overleg met het sociaal-verpleegkundige team van het centrum.

· Zich ertoe verbinden om de continuïteit in de psycho-medisch-sociale begeleiding van de patiënten te vergemakkelijken door hun psycho-medisch-sociale gegevens te noteren in het daartoe voorziene informaticaprogramma.

· Nauw samenwerken met de hele ploeg van het centrum om het tijdsverloop van de avond in het oog te houden (het mag niet later worden dan 21.45u).

Meewerken aan het verbeteren van de zorgtoegang voor de patiënten, door in voorkomend geval het attest voor dringende medische hulp (DMH) te ondertekenen.

Aan het einde van de consultatie-avond:

· Het medisch cabinet opruimen en nagaan of er voldoende materiaal overblijft voor de volgende consultatie.

Deelnemen aan de debriefing van het team om de nodige informatie uit te wisselen (met de verpleegkundige van het centrum) om de continuïteit te verzekeren van de opvolging van de patiënten van die avond.

UW PROFIEL

· Opleiding: in België erkend medisch diploma (RIZIV-nummer), gespecialiseerd in de algemene geneeskunde of assistent in de algemene geneeskunde en ingeschreven in de Raad van de Orde der Artsen van België. Minimaal 2 jaar klinische ervaring. Werktaal: Frans.

· Kwaliteiten: teamspirit, zin voor menselijk contact, luisterbereidheid en geduld.

Beschikbaarheid: van half november tot eind april: 2 avonden /maand van 18.30 tot 22.30; een informatieavond op 13/11 en een opleidingsdag op 23/11

WIJ BIEDEN U

De kans om actief deel uit te maken van de gemeenschap van Dokters van de Wereld België. Integratie in een ploeg van professionele gezondheidswerkers die zich engageren voor de slachtoffers van uitsluiting in België en het buitenland.

Opleidingen, briefings et omkadering:

· de waarden van Dokters van de Wereld-België en opleiding voor uw vrijwilligerswerk;

· online opleiding voor het Geïntegreerd Patiëntendossier van Dokters van de Wereld-België;

· de kans om deel te nemen aan de reflexiegroepen van het Winterplan;

· inter-projectopleidingen volgens beschikbaarheid en wensen.

Terugbetaling van de verplaatsingskosten.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.doktersvandewereld.be of ons contacteren op engagement@doktersvandewereld.be

CONTACT

Engagement@medecinsdumonde.be

Tom Van Liefferinge, vrijwilligerscoördinator

02/225 43 17

GEINTERESSEERD?

Wenst u onze ploeg te vervoegen, kunt u een e-mail sturen naar engagement@medecinsdumonde.be (of het formulier invullen via de onderstaande link)

https://doktersvandewereld.be/doe-mee/arts-voor-de-medische-raadplegingen-in-een-winternoodopvangcentrum

Dokters van de Wereld zet zich in voor gehandicapten en strijdt tegen elke vorm van discriminatie.
Uw gegevens worden elektronisch bewaard en vertrouwelijk behandeld.
Uw gegevens in verband met deze kandidatuur, worden gedurende 6 maanden bewaard. Uitsluitend de personen die door ons Algemeen Vertrouwelijkheidscharter bevoegd geacht worden, hebben toegang tot uw gegevens voor strikt interne doeleinden. Ons privacybeleid.

 

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Dokters van de Wereld België
Kruidtuinstraat 75
1210  Bruxelles