Vrijwillige arts voor het WINTERPLAN, Brussel

ACHTEGROND

Dokters van de Wereld-België is een medische niet-gouvernementele organisatie (ngo), lid van het internationaal netwerk Dokters van de Wereld en is aanwezig in verschillende landen en in België in Brussel, Antwerpen, Oostende, Zeebrugge, Namen en La Louvière.

Dokters van de Wereld-België werkt aan het verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg voor personen zonder zorgtoegang door hen te verzorgen, te informeren over hun rechten, te begeleiden in de stappen op weg naar zorgtoegang en door te pleiten voor een universele toegang tot zorg.

Met de Brusselse projecten beogen we slechts een ding: de effectieve toegang tot gezondheidszorg in Brussel verbeteren door een globale en multidisciplinaire aanpak.

Het project Winterplan draagt hiertoe bij, omdat we de organisaties steunen die in de winter in Brussel de noodopvang organiseren. Met dit project nemen we deel aan het zorgaanbod voor de opgevangen personen – met de focus op de personen zonder toegang tot zorg - door naast de psycho-medisch-sociale activiteiten in elk centrum ook medische consultaties aan te bieden.

DOEL VAN HET PROJECT

Met het Winterplan willen we de zorgtoegang verbeteren voor de personen die in de winter naar de noodopvangcentra van Brussel Hoofdstad komen.
Met onze aanwezigheid in de noodopvangcentra willen we:
• kwaliteitsvolle medische noodconsultaties bieden aan personen die medische verzorging nodig hebben EN geen toegang hebben tot medische verzorging.
de opgevangen personen meer bewust maken van hun recht op medische verzorging in België.
Om deze doelstellingen te bereiken en naast onze acties op het terrein, werkt de ploeg van het Winterplan voor de psycho-medisch-sociale opvolging van de patiënten die op consultatie kwamen, samen met de verpleegkundigen en sociaal assistenten van de centra, om hun toegang tot gezondheidszorg op middellange en lange termijn te verbeteren. De ploeg werkt gedurende de hele duur van het project en samen met de partners, ook mee aan het verzamelen van gegevens voor de evaluatie achteraf en ter stoffering van de pleidooien van Dokters van de Wereld België voor een algemene gezondheidsdekking.

 

DOEL VAN DE FUNCTIE

De arts verzorgt algemeen-medische «nood»-consultaties voor patiënten zonder zorgtoegang die door het psycho-medisch-sociale team doorverwezen werden en behandelt de patiënt globaal (psycho-medisch-sociaal). De arts werkt nauw samen met de permanentieploeg: vrijwillige onthaalmedewerkers van Dokters van de Wereld en de verpleegkundigen en sociaal assistenten van het centrum.

TAKEN TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De arts wordt bij het uitoefenen van zijn taken ondersteund door de medisch referent van het project en de projectverantwoordelijke.

Voor de start van een consultatie-avond:

· Het medisch cabinet klaarmaken (materiaal, farmacie, documenten, enz.).

· Deelnemen aan de voorafgaande briefing die de nodige informatie verschaft voor een goede opvang van de patiënten van die avond.

Tijdens d'avond:

· De patiënten ontvangen die geen zorgtoegang hebben en die door de sociaal-verpleegkundige ploeg doorverwezen werden: psycho-medisch-sociale anamnese, klinisch onderzoek, diagnose stellen en eventueel een behandeling voorschrijven.

· Meehelpen om de patiënten bewust te maken van hun recht op effectieve zorgtoegang, samen met de vrijwillige onthaalmedewerkers van Dokters van de Wereld en het sociaal-verpleegkundige team van het centrum.

· Meehelpen om de continuïteit in de psycho-medisch-sociale begeleiding van de patiënten te verzekeren door hen naar een of meer diensten door te verwijzen, zo nodig in overleg met het sociaal-verpleegkundige team van het centrum.

· Zich ertoe verbinden om de continuïteit in de psycho-medisch-sociale begeleiding van de patiënten te vergemakkelijken door hun psycho-medisch-sociale gegevens te noteren in het daartoe voorziene informaticaprogramma.

· Nauw samenwerken met de hele ploeg van het centrum om het tijdsverloop van de avond in het oog te houden (het mag niet later worden dan 21.45u).

Meewerken aan het verbeteren van de zorgtoegang voor de patiënten, door in voorkomend geval het attest voor dringende medische hulp (DMH) te ondertekenen.

Aan het einde van de consultatie-avond:

· Het medisch cabinet opruimen en nagaan of er voldoende materiaal overblijft voor de volgende consultatie.

Deelnemen aan de debriefing van het team om de nodige informatie uit te wisselen (met de verpleegkundige van het centrum) om de continuïteit te verzekeren van de opvolging van de patiënten van die avond.

 

UW PROFIEL

• Opleiding: in België erkend medisch diploma (RIZIV-nummer), gespecialiseerd in de algemene geneeskunde of assistent in de algemene geneeskunde en ingeschreven in de Raad van de Orde der Artsen van België. Minimaal 2 jaar klinische ervaring. Werktaal: Frans.
• Kwaliteiten: teamspirit, zin voor menselijk contact, luisterbereidheid en geduld.
Beschikbaarheid: van half november tot eind april: 2 avonden /maand van 18.30 tot 22 u EN in november 1 zaterdag opleiding.

WAT WIJ BIEDEN

De kans om actief deel uit te maken van de gemeenschap van Dokters van de Wereld België. Integratie in een ploeg van professionele gezondheidswerkers die zich engageren voor de slachtoffers van uitsluiting in België en het buitenland.

Opleidingen, briefings et omkadering:
• de waarden van Dokters van de Wereld-België en opleiding voor uw vrijwilligerswerk;
• online opleiding voor het Geïntegreerd Patiëntendossier van Dokters van de Wereld-België;
• de kans om deel te nemen aan de reflexiegroepen van het Winterplan;
• inter-projectopleidingen volgens beschikbaarheid en wensen.

Terugbetaling van de verplaatsingskosten.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.doktersvandewereld.be of ons contacteren op engagement@doktersvandewereld.be
CONTACT
Engagement@medecinsdumonde.be
Tom Van Liefferinge, vrijwilligerscoördinator
02/225 43 17

GEINTERESSEERD?

Als u deel wil uitmalen van onze ploeg, stuur ons dan uw aanvraagformulier via de volgende link:

https://doktersvandewereld.be/doe-mee/vrijwillige-arts-voor-het-winterplan#

 

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    met referentie Vrijwillige arts Winterplan
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Dokters van de Wereld België
kruidtuinstraat 75 75
1210  Brussel