VRIJWILLIGE TERUGKEER CONSULENT (M/V/X)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Fedasil zoekt:

VRIJWILLIGE TERUGKEER CONSULENT  (M/V/X)

Niveau B

Referentienummer: 9131-027

 

Functie

Doel

 

Je informeert vreemdelingen in irregulier verblijf die zich aanbieden in een loket van Fedasil over vrijwillige terugkeer. Je staat in voor het opmaken, indienen en opvolgen van terugkeerdossiers. Je informeert en sensibiliseert het formele en informele middenveld over het vrijwillige terugkeerprogramma.

 

Context

 

Je werkt voor de Cel Vrijwillige Terugkeer (directie operationele diensten). Doelstelling van deze Cel is het voorzien van toegankelijke en professionele terugkeerbegeleiding in samenwerking en overleg met lokale besturen.

Je staat in rechtstreeks contact met asielzoekers en vreemdelingen in irregulier verblijf die je informeert over vrijwillige terugkeer en met wie je een concreet terugkeerproject uittekent.

Je staat in direct contact met organisaties als DVZ, IOM en Caritas voor de concrete organisatie van de terugkeer.

 

Inhoud

Het informeren van vreemdelingen over de mogelijkheden van het vrijwillige terugkeerprogramma.

Het opmaken van individuele terugkeerprojecten.

Het actief informeren en sensibiliseren van het formele en informele middenveld over de meerwaarde van het vrijwillige terugkeerprogramma.

Het deelnemen aan lokaal overleg / overleg tussen de regionale terugkeerbegeleiders.

Het rapporteren over de resultaten van jouw activiteiten intern binnen de Cel Vrijwillige Terugkeer.

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

Diploma en ervaring

 

Je bent houder van een bachelor/graduaatsdiploma  bij voorkeur in een sociale richting.

Je hebt een eerste relevante werkervaring in eerste lijn in het domein van migratie, asiel of terugkeer.

Je bent een vlotte communicator en kunt mensen motiveren.

Je hebt goede contactuele eigenschappen en u bouwt autonoom aan uw netwerk.

Je hebt een sterke verantwoordelijkheidszin en kunt zelfstandig werken.

Technische vaardigheden

Vereisten

Je bent geïnteresseerd in de problematiek van migratie in het algemeen en het terugkeerbeleid in het bijzonder.

Je hebt praktische PC vaardigheden.

 

Troeven

Je hebt een kennis van andere talen (Frans, Engels …)

Ervaring in projectwerking is een grote troef.

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot  oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren:Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

Aanbod

Type overeenkomst

Een contract van bepaalde duur van 5 maanden, voltijds (38u./week) + aanleg van een werfreserve voor alle types contracten

 

Plaats van tewerkstelling

Terugkeerloket Fedasil

Koopvaardijlaan 3

9000 Gent

Loon

 

Je wordt aangeworven op het niveau B met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto 2390€  (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

 

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Heeft u interesse in deze functie en herkent u zichzelf in het profiel, stuur dan een sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie, een curriculum vitae en een kopie van uw diploma via de link in de vacature op https://fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil    

Solliciteer ten laatste op 22/01/2020.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

-       een motivatiebrief

-       een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)

-       een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen. 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden op 30/01/2020 in Gent. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij mireille.szalay@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Terugkeerlokket Gent
Koopvaardijstraat 3
9000  Gent