Vrijwilliger – Verpleegkundige in een noodopvangcentrum

CONTEXT

Dokters van de Wereld is een internationale ngo voor medische ontwikkeling en deel van een internationaal netwerk. Wij bieden medische bijstand aan kwetsbare groepen in België en de rest van de wereld.
Wij willen een universele gezondheidsdekking waar iedereen ongehinderd (financieel, cultureel, geografisch, enz.) toegang heeft tot gezondheidszorg.

In België zowel als in de wereld richten onze projecten zich tot iedereen die geen toegang heeft tot gezondheidszorg. En dit is gestructureerd rond 5 assen: mensen aan de rand van de samenleving, (daklozen, mensen zonder papieren, druggebruikers, sekswerkers, enz.); kinderen in kwetsbare situaties; vrouwen (o.a. begeleiding in hun strijd om gelijkheid of tegen seksueel geweld); migranten, vluchtelingen en slachtoffers van crises of conflicten.

Om onze missie te volbrengen, baseren wij ons op drie pijlers:

· Verzorgen: echte zorgtoegang voor de bevolkingsgroepen.

· Begeleiden: meer dan alleen helpen, wij willen de zaken veranderen op lange termijn.

· Getuigen: wij blijven niet zwijgen. Dankzij onze ervaring en aanwezigheid op het terrein, kunnen wij de machthebbers (lokaal, regionaal en (inter)nationaal) interpelleren met feiten, cijfers en reële situaties.

Onze projecten volgen een aantal waarden, eigen aan onze organisatie: Sociale Rechtvaardigheid, Empowerment, Onafhankelijkheid, Engagement, Evenwicht.

DE ESSENTIE

Het Winterplan van Dokters van de Wereld-België in Brussel bestaat erin om elk jaar in de winter (van november tot april) in de noodopvangcentra medische avondconsultaties te organiseren.

Met het Winterplan willen we de toegang tot gezondheidszorg verbeteren voor de mensen die 's winters in de Brusselse noodopvangcentra opgevangen worden.

Met onze aanwezigheid in de noodopvangcentra willen we:

· kwaliteitsvolle medische «nood-»consultaties aanbieden aan mensen die geen toegang hebben tot gezondheidszorg EN een arts nodig hebben.

· De mensen in de noodopvangcentra bewust maken van hun recht op toegang tot gezondheidszorg in België.

Om hierin te slagen en gelijklopend met onze acties op het terrein, werkt de ploeg van het Winterplan samen met de verpleegkundigen en sociaal assistenten van het centrum voor de psycho-medisch-sociale opvolging van de personen op de consultaties, om hun zorgtoegang op middellange en lange termijn te verbeteren. De ploeg helpt ook mee, samen met de partners, om bij alle activiteiten gegevens te verzamelen voor de evaluatie van het project en de stoffering van de pleidooien van Dokters van de Wereld-België voor een universele gezondheidsdekking.

DOEL VAN DE FUNCTIE

De verpleegkundige verzorgt verpleegkundige consultaties en beschouwt de patiënt in zijn geheel (psycho-medisch-sociaal).

· Hij of zij ontvangt de patiënten die nog niet bij de verpleegkundige van SamuSocial langsging, voor een onderhoud en een eerste evaluatie van zijn medische toestand.

· Hij of zij oordeelt of de patiënt moet doorverwezen worden naar de arts of dat ze de consultatie volledig zelf afhandelt.

· Hij of zij werkt nauw samen met de verpleegkundige van SamuSocial.

Hij of zij vormt samen met de andere verpleegkundigen en artsen de medische ploeg van het project.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De verpleegkundige krijgt bij het uitvoeren van de taken, ondersteuning van het medisch aanspreekpunt .

Voor de start van de consultatieavond:

· het verpleegkundig kabinet voorbereiden (materiaal, apotheek, papieren, enz.).

· deelnemen aan de avondbriefing waar de sleuteltaken besproken worden die extra aandacht verdienen.

Tijdens de avond:

· het verpleegkundig consult verzorgen: anamnese, medische geschiedenis (antecedenten, allergieën), aard van de medische zorgtoegang (behandelende geneesheer?) sociale situatie (woonplaats, administratieve situatie en contacten met het netwerk voor hulp aan daklozen). Actief luisteren +++.

· medische evaluatie: onderzoek in funcie van de klacht, zo nodig nazicht van de vitale parameters (TA, FC, SpO2, glucose, T°C, urinestrookjes).

· Verpleegkundige selectie uitvoeren: op basis van de criteria van de interne beslissingsboom bepalen of de patiënt wel of geen consultatie bij een arts nodig heeft.

· Verpleegkundige zorgen toedienen: verbanden, voetbaden, verzorging.

· De patiënten opvolgen en actief gegevens verzamelen die nodig zijn voor de pleidooien van Dokters van de Wereld-België door het invoeren in het Geïnformatiseerd Patiëntendossier.

· De patiënten bewust maken van hun recht op toegang tot gezondheidszorg.

· Nauw samenwerken met de andere leden van de ploeg van Dokters van de Wereld-België: onthaalmedewerkers en artsen om er zeker van te zijn dat alle stappen van het patiëntentraject gerespecteerd worden (optimale opvolging).

· Samenwerken met de ploeg van SamuSocial/Rode Kruis als de psycho-medisch-sociale situatie niet duidelijk of ingewikkeld is (bv.: vermoeden van schurft, luizen, TBC).

Na de consultatieavond:

· het verpleegkundig kabinet opruimen en nagaan of de apotheekvoorraden nog volstaan voor de volgende consultatie, samen met de arts.

· Deelnemen aan de debriefing van de ploeg om aan de projectreferenten de nodige informatie mee te delen voor opvolging en bevoorrading van medicatie.

UW PROFIEL

· Opleiding: Bachelor verpleegkunde; minimaal 2 jaar actuele of recente klinische ervaring; werktaal: Frans en Engels.

· Beschikbaarheid: van eind november tot eind april, 2 avonden (18.30u tot 23u) per maand. Ook een avond naar de zetel van Dokters van de Wereld komen (Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel) voor de voorstelling van het project en 1 zaterdag voor opleiding.

· Vereiste kwaliteiten: ploegwerk, zin voor menselijk contact, luisterbereid en geduldig.

BESCHIKBAARHEID: 2 avonden per maand (van 18.30u tot 22.30u), van november tot april.

WIJ BIEDEN

· De kans om actief deel te nemen aan het sociaal leven van Dokters van de Wereld-België.

· Integratie in een professionele ploeg van gezondheidswerkers, betrokken bij de slachtoffers van uitsluiting, in België en de wereld.

· Opleding, briefing, omkadering:

de waarden van Dokters van de Wereld-België en opleiding voor uw taak als vrijwilliger;

online opleiding voor het Geïntegreerd Patiëntendossier van Dokters van de Wereld-België;

de kans om deel te nemen aan de reflectiegroepen van het Winterplan;

Brusselse inter-project-opleidingen volgens uw interesse en beschikbaarheid.

· Terugbetaling van de verplaatsingsonkosten.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op onze website www.doktersvandewereld.be of via e-mail op engagement@medecinsdumonde.be (Tom Van Liefferinge, vrijwilligercoördinator: 02/225 43 17)

GEÏNTERESSEERD?

Als u onze ploeg wil vervoegen, stuur dan uw aanvraag via onderstaande link:

https://doktersvandewereld.be/doe-mee/verpleegkundige-in-een-noodopvangcentrumments-durgence

Dokters van de Wereld zet zich in voor gehandicapten en strijdt tegen elke vorm van discriminatie.
Uw gegevens worden elektronisch bewaard en vertrouwelijk behandeld.
Uw gegevens in verband met deze kandidatuur, worden gedurende 6 maanden bewaard. Uitsluitend de personen die door ons Algemeen Vertrouwelijkheidscharter bevoegd geacht worden, hebben toegang tot uw gegevens voor strikt interne doeleinden. Ons privacybeleid

 

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Dokters van de Wereld België
Kruidtuinstraat 75
1210  Bruxelles