Jaarrapport van de Belgische ontwikkelingssamenwerking 2016

Jaarrapport van de Belgische ontwikkelingssamenwerking 2016

Deze regering, en dus ook zijn minister van ontwikkelingssamenwerking, is over halfweg. 11.11.11 maakt in haar jaarrapport van de Belgische ontwikkelingssamenwerking 2016 de balans op: er zit een kloof tussen de veelvuldige communicatie en de echte verwezenlijkingen op het terrein. Bijsturen kan nog, maar dan moet het nu.

Minder budget, hoe dan ook minder impact

De meest opvallende kloof tussen woord en daad is het budget: de belofte dat er meer impact zal zijn met minder middelen, wordt steeds minder geloofwaardig. Op ontwikkelingssamenwerking wordt disproportioneel veel bespaard. Anderhalf miljard euro, becijferden we.

Tegelijkertijd zien we dat de officiële ontwikkelingshulp wordt ingezet voor steeds meer uitdagingen: opvang van mensen op de vlucht, gevolgen van klimaatverandering.

De ODA mag in 2016 dan wel gestegen zijn, de OESO voorspelt dat België tegen het einde van deze legislatuur nog slecht 0.38 van zijn bni zal spenderen aan ontwikkelingssamenwerking. Het is van de regering Verhofstadt geleden dat we zo diep zakten.

Impact in fragiele contexten

De kloof tussen woord en daad zien we ook in Afrika. Enerzijds is er de keuze van de minister om resoluut te gaan voor de lage inkomenslanden en fragiele contexten. Anderzijds is er de drang naar resultaten en value for money.

De politieke contexten van Burundi en Congo stellen de Belgische ontwikkelingssamenwerking danig op de proef. Instrumenten als flexibiliteit en risicobereidheid zijn niet zo maar te verzoenen met de resultatendrang op korte termijn.

Private sector als sleutelactor

Ook de ambitie om de private sector een stuk van de SDG-rekening te laten betalen, lijkt in de praktijk geen evident verhaal. Er is reeds langer het geloof om ontwikkelingssamenwerking als hefboom in te zetten om private financiering te onttrekken. Ondernemingen kunnen inderdaad iets betekenen voor de SDG's, door bedrijfsvoering te verduurzamen, wat bepaalde spelers ook doen.

Vraag is of er überhaupt interesse bestaat bij die private sector en of die interesse te combineren valt met de doelstellingen van duurzame ontwikkeling. Uit de praktijk lijken de resultaten tegen te vallen.

Deze aanpak komt vooral ten goede aan middeninkomenslanden en harde sectoren zoals infrastructuur. Dit spoort niet met de keuze van België voor fragiele contexten en belangrijke issues als goed bestuur en mensenrechten.

Bovendien behoren tot de SDG's ook nog steeds zaken als armoedebestrijding, gezondheidszorg, kwalitatief onderwijs, goedwerkende instellingen, inzetten op sociale bescherming. Doelstellingen die de verantwoordelijkheid zijn en blijven van overheden. Daarover is er consensus onder ontwikkelingsexperten .

11.11.11 wil meer ambitie

1. Eerst en vooral willen we dat de dalende trend van de uitgaven op ontwikkelingssamenwerking wordt gekeerd en dringen we aan op een groeipad richting 0,7% van het bni. Landen als het Verenigd Koninkrijk bewijzen dat het mogelijk is. Want meer uitdagingen vragen meer middelen.

2. We willen dat deze regering, zeker in fragiele staten, inzet op politieke veranderingsprocessen. Dit vraagt tijd, mensen, middelen en een actief politiek engagement om te investeren in what counts en niet in what can be counted.

3. De ambitie met betrekking tot de private sector moet gaan over die zaken die werkelijk de SDG's in het hart van de private sector brengen, zoals bindende regelgeving rond bedrijven en mensenrechten, een hardere aanpak voor fiscale ontsnappingsroutes en een proactieve houding inzake de Tobintaks. Uit het voorgaande lijkt ook meteen dat de verantwoordelijkheid van de Belgische bijdrage aan internationale solidariteit veel verder reikt dan de minister van ontwikkelingssamenwerking alleen.

4. We willen dat de minister van ontwikkelingssamenwerking meer ambitie heeft op vlak van armoedebestrijding en de aanpak van ongelijkheid, de core business van ontwikkelingssamenwerking. Ontwikkelingssamenwerking moet ook daar een hefboom betekenen en mag niet gekaapt worden voor andere doeleinden.

 

Deel dit artikel