De zeepbel staat op springen... waarschuwingen omtrent water vanuit het Wereld Economisch Forum

Davos-Klosters, Zwitserland, 29 januari 2009
Water is de schakel die een netwerk van voedsel, energie, klimaat, economische groei en menselijke veiligheid aan elkaar verbindt. Als de wereld in de toekomst met water blijft omgaan zoals ze dat in het verleden heeft gedaan, dan zal het economisch systeem eenvoudigweg in elkaar storten. Dit is de harde waarschuwing die het Wereld Economisch Forum verkondigt in het rapport dat op 29 januari voorgesteld werd.

Aan de hand van verschillende scenario’s die zich zouden kunnen voordoen als de huidige trends inzake waterverbruik zich voortzetten, toont het rapport aan dat, zolang de wereldeconomie blijft groeien, de vraag naar water zal toenemen, in een hoger tempo nog dan de bevolkingsgroei.  Het rapport stelt dat water in heel wat plaatsen op de wereld doorgaans te goedkoop werd aangeboden, wat tot verspilling en overconsumptie heeft geleid. Verschillende gebieden staan op de rand van een waterfaillissement, gaat het rapport verder, ten gevolge van een reeks regionale waterzeepbellen die in de voorbije vijftig jaar de motor vormden van economische groei. Dit leidt tot een structureel probleem wat betreft de wijze waarop er met water omgesprongen wordt in de wereldeconomie.

Enkele alarmerende blikvangers uit de prognose van het WEF:

Landbouw:
Tegen 2025 zou de jaarlijkse gewassenopbrengst ten gevolge van waterschaarste kunnen verminderen met een hoeveelheid die vergelijkbaar is met de volledige graanproductie van de VS en India samen (30% van de globale graanconsumptie). Daarentegen zal de vraag naar voedsel volgens de verwachtingen met 70 tot 90 procent toenemen tegen 2050.

Energie:
De energieproductie is verantwoordelijk voor ongeveer 39 procent van het waterverbruik in de VS en 31 procent in de EU. Hoewel slechts drie procent effectief wordt geconsumeerd, zal de wedijver tussen energie- en andere sectoren om toegang tot water toenemen in de volgende twee decennia. De watervereisten voor energieproductie zullen waarschijnlijk groeien met maar liefst 165 procent in de VS en met 130 procent in de EU. Dit betekent dat water voor de landbouw in het gedrang komt op een moment dat de vraag naar landbouwproducten
sterk toeneemt.

Milieu:
Gletsjers fungeren als enorme wateropslagplaatsen. De gletsjers van de Himalaya en Tibet voeden zeven van de grootste rivieren ter wereld en staan aldus in voor de watervoorziening van meer dan twee miljard mensen. Deze smelten echter weg aan een steeds hoger tempo. De meeste analyses suggereren dat de meerderheid van hen onder ongewijzigde omstandigheden tegen 2100 verdwenen zal zijn.
Bovendien worden zeventig van ’s werelds belangrijkste rivieren haast volledig gedraineerd in functie van watervoorziening voor irrigatiesystemen en waterreservoirs, met grootschalige milieuschade als resultaat.
Financiën en economie:
Binnen dit en twintig jaar zal water een belangrijk beleggingsproduct worden voor investeerders. Voor velen is water reeds een betere investering dan olie. Mits goede regulering kan dit leiden tot heel wat extra investeringen in waterinfrastructuur en –technologie. Als een degelijke regulering uitblijft, zouden innovatieve investeringsfondsen in water welig kunnen tieren.

VN Secretaris – Generaal Ban Ki-moon, die eerder op de dag sprak op de jaarlijkse bijeenkomst van het WEF, zei hierover: ‘de waterproblematiek is wijdverbreid en allesomvattend. Zo zullen dus ook onze inspanningen om dit probleem aan te pakken moeten zijn. De poging van het Wereld Economisch Forum om een economische en geopolitieke prognose over water te ontwikkelen is erg belangrijk. Voor het eerst werden alle verschillende invalshoeken en expertise bij elkaar gebracht die nodig zijn om de ware omvang van het probleem te definiëren en om oplossingen voor te stellen.’

Dominic Waughray, hoofd van de Environmental Initiatives van het WEF en hoofdauteur van het rapport, zei: ‘een centraal thema dat duidelijk naar voor kwam uit de gesprekken die we vandaag over water hebben gevoerd, was een duidelijke vraag vanuit alle hoeken naar een duurzaam engagement om het probleem aan te pakken; een engagement dat door de politiek, de wetenschap, de maatschappij en het bedrijfsleven gedragen wordt. De huidige economische neergang biedt mogelijkheden om de groeiende watercrisis aan te pakken. Het beheer van toekomstige waterbehoeften is een dringend, tastbaar én op te lossen probleem waar veel belanghebbenden bij betrokken zijn.’
Bron: http://www.weforum.org/en/media/Latest%20Press%20Releases/PR_AM09_Water
Als NGO zal PROTOS er mee over waken dat water als publiek goed beheerd wordt en geen koopwaar wordt met groot winstbejag als doel.
Maar dat we in de toekomst spaarzamer en efficiënter met water zullen moeten omgaan, staat buiten kijf.

 

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel