Hoogmis voor Duurzame Ontwikkeling: België genoopt tot bescheidenheid

SDG-HLPF

Elk jaar in juli is er in New York een groot forum, het High Level Political Forum (HLPF), om de vooruitgang van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling te bespreken. Landen komen er rapporteren over hun prestaties, de Secretaris-Generaal van de VN presenteert er een rapport over de stand van zaken en men zoomt telkens in op een vijftal van de 17 doelen. Deze keer staan onderwijs, waardig werk, ongelijkheid, klimaat, vrede en financiering op de agenda. Bovendien is het dit jaar een bijzonder jaar voor het HLPF. Het is namelijk het einde van de eerste opvolgingscyclus. Daarom zijn er niet één maar twee bijeenkomsten. De jaarlijkse vergaderingen – die momenteel aan de gang zijn-, én een bijzondere Top in kader van de Algemene vergadering van de VN in september. De SDG-top is de eerste grote top van staats-en regeringsleiders sinds deze werden goedgekeurd.

Eind september 2015 engageerden wereldleiders zich tot een nieuwe duurzaamheidsagenda met 17 concrete doelen (de Sustainable Development Goals of SDG's) gaande van armoedebestrijding, water, gendergelijkheid tot duurzame consumptie en productie. Tegen 2030 beloven de wereldleiders met dit nieuwe wereldkader een meer rechtvaardige, duurzamere en vreedzamere wereld. Bovendien gaat het opzet verder en breder dan de Millenniumdoelstellingen (MDG's), waar de focus lag op ontwikkelingslanden. Ook België engageerde zich om deze agenda te realiseren.

Er is meer dan 3 jaar verstreken sinds het akkoord. Het gaat over een bijna alomvattende en behoorlijk ambitieuze agenda. Overheidsdiensten, van dorp tot internationale instelling, hebben de opdracht de 17 doelen gelijk te stemmen met de toekomstplannen die ze al hadden of nieuwe doelen te zetten voor 2030. Tegelijk wordt de overheid aangepord door het middenveld en actiegroepen, en worden allerhande partnerschappen opgezet. Ook de VN houdt de lidstaten bij de les.

Op koers?

Veel activiteit dus, maar zijn we op koers? Onze belangrijkste conclusie is, het gaat vooruit maar te traag. België heeft een stevige duw in de rug nodig. Als België op dezelfde wijze voortgaat, haalt het in 2030 de doelstellingen niet. Dat blijkt ook uit het recente Federaal Rapport Duurzame Ontwikkeling van het Federaal Planbureau. Samengevat komt het er op neer dat er slechts 4 van de 51 indicatoren gehaald worden. Zonder nieuwe maatregelen blijft België achterop. Op administratief niveau wordt hard gewerkt, maar de politieke keuzes blijven uit. Van de hoogstnood¬zakelijke omslag in het beleid is nog steeds geen sprake. Nochtans is die omslag hoogst dringend, gezien een aantal verontrustende trends. Zo neemt honger voor het eerst weer toe, wordt er minder uitgeven aan internationale solidariteit (0,7%) en zien we een negatieve trend op vlak van armoede en ongelijkheid.

Inzet voor volgende legislatuur

Nu de deadline van 2030 stilaan dichterbij komt, is het tijd voor een gevoel van urgentie. België moet bij de uitvoering meer ambitie aan de dag durven leggen. Het is de taak van de regeringen om een ambitieniveau en tussentijdse doelen te bepalen en deze in acties te vertalen. De maatregelen moeten zowel intern, op niveau van samenwerking met andere landen als in het internationale beleid gebeuren. Deze agenda heeft nood aan ingrijpende veran¬deringen die verdergaan dan de normale gang van zaken. Daarom werkten we met Perspective 2030 in een rapport per SDG prioriteiten, broodnodige en concrete aanbevelingen uit. Deze zijn wat ons be¬treft de absolute inzet voor de volgende legislatuur. Hiervoor hebben we politiek leiderschap, middelen en inzet nodig.

De SDG's zijn een politiek akkoord. Om er voor te zorgen dat het geen dode letter wordt, is het nodig om het afdwingbaar te maken. Hiervoor zijn een gedegen uitvoeringsplan met een stevige internationale dimensie, sterkere wettelijke verankering, regelmatige rapportering over de vooruitgang, structurele en inclusieve opvolging en uiteraard voldoende middelen nodig. Tegelijk moet Agenda 2030 steviger opgenomen worden in de Belgische afspraken, be¬leidsmaatregelen en opvolgingsmechanismen. Dat het Belgische Rekenhof gestart is met een audit over hoe de overheid de SDG's uitvoert is dan ook een goede zaak. Door de wettelijke verplichtingen voor duurzame ontwikkeling door te lichten kan men met constructieve voorstellen komen de de Belgische complexiteit overstijen en de bestaande wetgeving versterken. Het zou mooi zijn als België eind september in New York een duidelijke koers kan tonen voor de volgende jaren.

Perspective 2030 is een nationale coalitie die streeft naar de uitvoering van de Agenda 2030 en alle doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in België, zowel via het interne als het externe beleid. In dit samen¬werkingsverband slaan verschillende organisaties, van milieu- en vrouwenbewegingen, jongerenorganisaties, vakbonden, tot armoede- en Noord-Zuidorganisaties, de handen in elkaar voor de realisatie van de SDG's.

 

 

Deel dit artikel